Gå til hovedindholdet

Domme

Kontrolanordning ved ventilationsanlæg på et fast arbejdssted – Manglende efterkommelse af påbudkontrolanordning

Vestre Landsrets dom af 9. oktober 2017 i V.L. S-0813-17

Resumé

T ApS var tiltalt for overtrædelse af AML § 42, stk. 1 og § 35, stk. 1 og stk. 11 i bekendtgørelse om faste arbejdssteders indretning, ved i februar 2016 i forbindelse med Arbejdstilsynets kontrolbesøg ikke at have etableret kontrolanordning ved ventilationsanlæg i virksomhedens svejseafdeling, selvom Arbejdstilsynet tidligere havde givet påbud herom.

Der var nedlagt påstand om en bøde på 30.000 kr. med henvisning til bl.a. AML § 82, stk. 4, nr. 2.

Byretten dømte virksomheden i overensstemmelse med tiltalen. Byretten fastsatte imidlertid alene bøden til 20.000 kr. Byretten fandt ikke, at den omstændighed, at Arbejdstilsynet havde registreret påbuddet som efterkommet på baggrund af korrespondance med virksomheden, kunne medføre, at den manglende efterkommelse skulle betragtes som et gentagelsestilfælde.

Anklagemyndigheden ankede byrettens dom med påstand om skærpelse af straffen. 

Landsretten stadfæstede dommen for så vidt angik skyldsspørgsmålet, men forhøjede bøden under henvisning til at T ApS havde begået overtrædelsen ved kontrolbesøget, uagtet at virksomheden tidligere var meddelt påbud vedrørende forholdet. Derfor forelå der skærpende omstændigheder som nævnt i arbejdsmiljølovens § 82, stk. 4, nr. 2. T ApS blev idømt en bøde på 30.000 kr. 

Læs hele dommen

Kontrolanordning ved ventilationsanlæg på et fast arbejdssted - domsudskrift

Indhold

Indhold

Henter PDF