Gå til hovedindholdet

Domme

Nedstyrtningsfare fra gangbro – Arbejdsgiveransvar (manglende instruktion af praktikant )

Østre Landsrets dom af 27. marts 2017 i Ø.L S-2894-16

Resumé

T A/S var som arbejdsgiver tiltalt for overtrædelse af arbejdsmiljølovens § 38, stk. 1, bekendtgørelsen om arbejdets udførelse § 13, nr. 1 og bekendtgørelsen om skiftende arbejdssteders indretning § 1, stk. 1, og § 5, stk. 1 ved at der ikke i forbindelse med arbejde hos fremmed virksomhed, var truffet effektive foranstaltninger til sikring mod nedstyrtning ved gangbro. Dette medførte at virksomhedens praktikant, der trådte ved siden af gangbroen og igennem isoleringsmateriale og loftsplade, hvorved han styrtede ca. 2, 5 meter ned på den underliggende etage om pådrog sig alvorlig personskade.

T A/S nægtede sig skyldig, bl.a. under henvisning til at det ikke var kutyme at etablere skilte eller rækværk ved gangbroer og at det er almindelig viden, at nedsænkede lofter ikke er bærende.

T A/S blev i byretten dømt til at betale en bøde på 80.000 kr. Retten henviste i sin begrundelse bl.a. til at praktikanten ikke var blevet instrueret og ikke var blevet gjort opmærksom på, at han ikke kunne gå udenfor gangbroen. Uagtet at T A/Ss ansatte mente at det var indlysende, at man ikke måtte gå udenfor gangbroen, fandt retten at henset til at der var tale om en forholdsvis ung mand fra et fremmed land, var der særlig grund til at sikre, at han blev opmærksom på farlige steder. Retten fandt på denne baggrund, at T A/S ikke havde opfyldt sin pligt til at planlægge og tilrettelægge arbejdet sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

T A/S ankede byrettens dom med påstand om frifindelse. Anklagemyndigheden påstod stadfæstelse.

Østre Landsret stadfæstede byrettens dom og udtalte, at også efter bevisførelsen for landsretten findes T A/S i den konkrete situation at have haft særlig grund til at sikre, at praktikanten var instrueret i at færdes på gangbroen. 

Læs hele dommen

Nedstyrtningsfare fra gangbro - domsudskrift

Indhold

Indhold

Henter PDF