Gå til hovedindholdet

Domme

Nedstyrtningsfare fra stilladsarbejde i 20 m. højde uden sikring – Arbejdsgiveransvar (planlægning) – Strafudmåling (forhøjet grundbøde)

Vestre Landsrets dom af 12. juli 2017 i ankesag nr. S-2176-17

Resumé

T A/S var tiltalt for overtrædelse af arbejdsmiljølovens § 38, stk. 1 og bekendtgørelsen om bygge- og anlægsarbejde § 37, stk. 1, ved som arbejdsgiver at være ansvarlig for, at arbejdet med at fuge vinduer fra et stillads den 8. oktober 2015 på byggeplads, ikke blev udført på en sikkerhedsmæssig fuld forsvarlig måde. Virksomhedens ansatte arbejdede og færdedes på et stillads, i en højde fra det omgivende underlag på ca. 20,5 m, uden der var truffet tilstrækkelig effektive foranstaltninger til sikring mod nedstyrtning, hvorved der var fremkaldt fare for personskade.

T A/S nægtede sig skyldig, bl.a. under henvisning til at den ansatte førte tilsyn med arbejde to lærlinge havde lavet, at det var virksomhedens opfattelse at stilladset var godkendt, at der var tilstrækkeligt værn mod nedstyrtning, samt at instruktion og det daglige tilsyn var overlagt til formanden på byggepladsen. 

Anklagemyndigheden nedlagde påstand om bødestraf. 

Byretten dømte T A/S til at betale en bøde på kr. 65.000 og lagde bl.a. til grund, at den ansatte i 20,5 meters højde havde færdedes og udført arbejde fra et aludæk oplagt på et ca. 1,7 meter højt bukkestillads, der var opstillet på et murerstillads, og som var uden sikring mod nedstyrtning til det omgivende underlag. Retten fandt, at arbejdet ikke var planlagt, tilrettelagt og udført sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt, at der herved var fare for skade på de ansattes liv og helbred, og at T A/S ikke havde opfyldt sine forpligtelser efter Arbejdsmiljølovens kap. 4.

T A/S ankede dommen med påstand om frifindelse. Anklagemyndigheden påstod stadfæstelse.

Landsretten stadfæstede byretsdommen, og flertallet på to landsretsdommere lagde bl.a. til grund, at det fandtes bevist, at arbejdets afslutning ikke har været planlagt og tilrettelagt fuldt forsvarligt, herunder med hensyn til hvornår rækværk på stillads kunne nedtages, at tiltalte som arbejdsgiver ikke har sørget for, at der blev givet den fornødne og fyldestgørende instruktion til de to lærlinge om, hvordan det samlede arbejde og kontrol af arbejdet skulle afsluttes forsvarligt, inden fjernelse af rækværket, og at der herefter ikke er grundlag for at fritage tiltalte for bødeansvar efter Arbejdsmiljølovens § 83, stk. 3. 

Læs hele dommen

Nedstyrtningsfare fra stilladsarbejde i 20 m. højde uden sikring - domsudskrift

Indhold

Indhold

Henter PDF