Gå til hovedindholdet

Domme

Nedstyrtningsfare fra stillads anvendt som adgangsvej – Arbejdsgiveransvar (planlægning, instruktion, tilsyn) - Frifindelse

Vestre Landsrets dom af 13. juli 2017 i ankesag nr. S-0602-17

Resumé

T A/S var tiltalt for overtrædelse af arbejdsmiljølovens § 38, stk. 1 og bekendtgørelsen om bygge- og anlægsarbejde § 37, stk. 1, ved den 25. november 2014 som arbejdsgiver at være ansvarlig for, ikke at have udført arbejdet på en byggeplads sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Tre af virksomhedens ansatte anvendte et stilladsdæk i ca. 4 meters højde som adgangsvej, uden at der var truffet effektive foranstaltninger til sikring mod nedstyrtning ind i bygning.

T A/S nægtede sig skyldig, bl.a. under henvisning til at murerne, der havde stillet stilladset op, var ved at ændre dette og derfor endnu ikke havde monteret rækværk, at der ikke skulle arbejdes på denne del af stilladset før den efterfølgende uge, hvor rækværk ville være monteret, at der var forsvarlige adgangsveje og at de ansatte var instruerede i at benytte disse og ikke at færdes på stillads uden sikring mod nedstyrtning, ligesom der blev ført tilsyn af T A/S´s direktør og formanden, som befandt sig på byggepladsen.

Byretten dømte T A/S til at betale en bøde på kr. 35.000, bl.a. under henvisning til at stilladet blev anvendt som adgangsvej, uagtet at der ikke var truffet effektive foranstaltninger til sikring mod nedstyrtning ind i bygningen. Det lægges til grund, at der ikke var en egentlig afspærring mellem det færdige og det ufærdige stillads, hvorfor det ufærdige stillads kunne benyttes som adgangsvej, og T A/S havde derved undladt at sørge for, at arbejdet kunne udføres sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Det forhold, at det var murere der havde opført stilladset, kunne ikke føre til andet resultat, idet det var opført efter aftale med T A/S. Under hensyn til de ansattes erfaring, fandtes T A/S ligeledes ikke at have ført et tilstrækkeligt effektivt tilsyn. Det forhold at de ansatte valgte at bruge det stillads, der var under opførelse, som adgangsvej, selvom der var stiger ved det stillads de arbejdede på, fandtes ikke at være en så uforudsigelig eller upåregnelig handling fra de ansattes side, at det kunne fritage T A/S for ansvar.

T A/S ankede dommen med påstand om frifindelse. Anklagemyndigheden påstod stadfæstelse.

Landsretten frifandt T A/S, og lagde bl.a. til grund, at der var opstillet et lovligt og forsvarligt stillads hvor arbejdet foregik, at stilladet, hvor arbejde skulle påbegyndes ugen efter, var ved at blive opført og at der manglende rækværk at der var en afspærring mellem de to stilladser som de ansatte havde forceret, at de ansatte kunne have benyttet den lovligt etablerede adgangsvej, at de ansatte ikke havde noget at gøre på det ufærdige stillads, at de ud fra deres uddannelse og erfaring godt vidste, at de ikke måtte gå på et ufærdigt stillads uden rækværk, at de i øvrigt havde fået den fornødne instruktion, og at der var ført effektivt tilsyn.

Læs hele dommen

Nedstyrtningsfare fra stillads anvendt som adgangsvej - domsudskrift

Indhold

Indhold

Henter PDF