Gå til hovedindholdet

Domme

Flytning af tunge emner med hejseredskab med stropper – Arbejdsgiveransvar (planlægning– uegnet materiel stillet til rådighed)

Østre Landsrets dom af 3. marts 2017 i ankesag nr. S-2864-16

Resumé

T ApS var tiltalt for overtrædelse af arbejdsmiljøloven § 38, stk. 1 og § 45, stk. 1, samt bekendtgørelsen om anvendelse af tekniske hjælpemidler § 4 og § 9. stk. 1, ved som arbejdsgiver at have været ansvarlig for, at at flytte emner ved anvendelse af hejsesystem med krog ikke var planlagt, tilrettelagt, så det kunne udføres sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt. To af virksomhedens ansatte skulle løfte 2 gelændere, som havde en længde på ca. 250 cm og en samlet vægt på ca. 200 kg. Til løftet anvendte de stropper, ført omkring et bærejern, der var fastmonteret i væggen i ca. 3 meters højde. I stropperne var fastgjort en taljekrog, som gelænderne blev løftet op i ca. 1 meters højde, hvor den ene ansatte, med træk i stropperne forsøgte at styre emnerne, hvorved disse styrtede ned og ramte en ca. 400 kg tung repos, som væltede og ramte den anden ansatte.

T ApS nægtede sig skyldig bl.a. under henvisning til at arbejdet var planlagt i henhold til montagerækkefølgen og at medarbejderne ikke havde fulgt denne i forbindelse med indhejsning af emnerne, at stropper og taljekrog var egnede til løftet, og i forsvarlig stand, at de ansatte var grundigt instruerede i, hvordan de skulle foretage montagen og at der var ført tilsyn med arbejdet i forbindelse med opstart samme morgen. 

Anklagemyndigheden nedlagde påstand om bødestraf. 

Byretten dømte T ApS til at betale en bøde på kr. 60.000, bl.a. under henvisning til, at det må have stået klart at der ved montagearbejdet kunne forekomme løft og skæve træk med tunge og store/lange elementer og at et sådant arbejde burde have været udført med andet materiel end det faktisk anvendte. Byretten fandt på denne baggrund ikke at arbejdet var planlagt og tilrettelagt på fuldt forsvarlig måde, ligesom byretten ikke fandt at T ApS have påset at det nødvendige materiel var stillet til rådighed.

T ApS ankede dommen med påstand om formildelse. Anklagemyndigheden påstod stadfæstelse.

Landsretten stadfæstede dommen, og udtalte bl.a. at bødestraffen, af de af byretten anførte grunde, findes passende udmålt, og at der ikke var grundlag for nedsættelse af bøden.

Læs hele dommen

Flytning af tunge emner med hejseredskab med stropper - domsudskrift

Indhold

Indhold

Henter PDF