G� til hovedindholdet

Domme

Arbejde i ca. 3 m dyb jordudgravning – Bevis (foto) – Strafudmåling (forhøjet grundbøde, flere i fare)

Vestre Landsrets dom afsagt den 10. oktober 2018 af 12. afdeling i ankesag nr. S-0891-18

Resumé

Et selskab var tiltalt for overtrædelse af arbejdsmiljølovens § 38, stk. 1, og bekendtgørelse om bygge- og anlægsarbejde § 34, stk. 1, ved at arbejdet i en udgravning den 19. april 2018 ikke var planlagt, tilrettelagt og udført sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt, idet to ansatte arbejdede i en cirka 3 meter dyb udgravning, hvor to af siderne var lodrette de første 2 meter, uden at der var sikret mod jordskred med fare fir at de ansatte kunne komme til skade. Det afgivne påbud var fastholdt af klagenævnet efter klage.

Selskabet nægtede sig skyldig, og anførte, at der var sikret mod jordskred. Virksomheden havde efter Arbejdstilsynets besøg selv foretaget opmålinger og optaget fotos af udgravningen.

Byretten frifandt virksomheden af bevismæssige grunde. Byretten fandt, at virksomhedens fremlagte fotos, sammenholdt med forklaringer fra virksomhedens ansatte og ledelse, havde skabt usikkerhed om, hvorvidt to af udgravningens sider var lodrette. Byretten vurderede, at den tilsynsførendes forklaring, og fotos der ikke blev støttes af opmålinger, ikke kunne føre til et andet resultat.

Landsretten fandt, med henvisning til forklaring afgivet af Arbejdstilsynets tilsynsførende, det bevist, at de ansatte havde arbejdet i en cirka 3 meter dyb udgravning uden sikring mod jordskred. Landsretten udtalte, at virksomhedens fotos, der var optaget efter at påbuddet var meddelt og uden tilstedeværelse af Arbejdstilsynet, ikke kunne føre til anden vurdering. Ligeledes henviste Landsretten til, at virksomhedens ledelse under retssagen udtalte, at man havde været på arbejdsstedet samme morgen, og at udgravningen efter deres opfattelse overholdt reglerne. Landsretten idømte selskabet en bøde på 122.500 kr.

Læs hele dommen

Arbejde i ca. 3 m dyb jordudgravning - domsudskrift

 

Indhold

Indhold

Henter PDF