Gå til hovedindholdet

Domme

Teknisk hjælpemiddel - Rundsav anvendt uden fremføringsredskab – Arbejdsgiveransvar (planlægning) – Strafudmåling (alvorlig personskade, sagsbehandlingstid)

Vestre Landsrets dom afsagt den 14. maj 2018 af 12. afdeling i ankesag nr. S-0430-18

Resumé

Et selskab var tiltalt for overtrædelse af arbejdsmiljølovens § 45, stk. 1 og bekendtgørelse om anvendelse af tekniske hjælpemidler § 9, stk. 2, ved at anvendelsen af en rundsav ikke skete på en sikkerhedsmæssig fuldt forsvarlig måde, idet en ansat den 9. februar 2016, havde anvendt en rundsav til at save lidt af bredden af en smal krydsfinerplade, uden herunder at anvende et fremføringsredskab, hvilket bevirkede, at ansatte pådrog sig en alvorlig personskade, da hans hånd blev trukket ind i rundsavens roterende klinge.

Selskabet nægtede sig skyldig.

I byretten forklarede ansatte – der var uddannet maskinsnedker med 40 års erfaring – bl.a., at han ikke havde modtaget særskilt instruktion i brug af rundsaven, at han godt vidste at han i situationen skulle bruge et fremføringsredskab, men at han i situationen lod være, da der ikke var et fremføringsredskab i ”holderen” på siden af rundsaven. Han forklarede desuden, at det ofte var sket at der manglede et fremføringsredskab, at produktionslederen ikke kunne have undgået at se dette, og at produktionslederen aldrig havde påtalt det.

Byretten dømte selskabet under henvisning til skadelidtes forklaring, da selskabet dermed ikke havde opfyldt sin arbejdsgiverforpligtelse om at føre et effektivt tilsyn med arbejdet. Anklagemyndigheden havde nedlagt påstand om en bødestraf på 80.000 kr. Vedrørende strafudmålingen henviste retten til lang sagsbehandlingstid, hvorfor bøden blev nedsat til 37.500 kr.

Landsretten stadfæstede byrettens dom med den ændring, at bøden blev fastsat til 80.000 kr., da der ikke var grundlag for at reducere bøden som følge af lang sagsbehandlingstid. Landsretten udtalte, at det efter bevisførelsen måtte lægges til grund, at selskabet ikke havde sørget for, at den ansatte kunne udføre sit arbejde på en farefri måde, da selskabet havde undladt at sørge for, at der var et fremføringsredskab til rådighed.

Læs hele dommen

Teknisk hjælpemiddel - Rundsav anvendt uden fremføringsredskab - domsudskrift

Indhold

Indhold

Henter PDF