Gå til hovedindholdet

Domme

Jordudgravning i ca. 1,7 meters dybde – Planlægning – Strafudmåling (forhøjet grundbøde, alvorlig personskade, sagsbehandlingstid)

Vestre Landsrets dom afsagt den 6. februar 2019 af 5. afdeling i ankesag nr. S-0379-18

Resumé

T ApS var tiltalt for overtrædelse af arbejdsmiljølovens § 38, stk. 1 og § 35, stk. 1 i bekendtgørelse om bygge- og anlægsarbejde ved, at arbejdet i en udgravning i november 2015 ikke var planlagt, tilrettelagt og udført sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt, idet en ansat arbejdede med at montere kloakrør i bunden af en ca. 1,7 m dyb x 0,8 m bred x 10 m lang udgravning uden effektiv sikring mod sammenstyrtning og nedskridning af jorden, hvilket medførte, at udgravningens ene side styrtede sammen, hvorved den ansatte blev delvist begravet af jord, sand og sten med alvorlig personskade til følge.

Byretten fandt T ApS skyldig og idømte selskabet en bøde på 80.000 kr. Byretten fandt, at selskabet ikke havde planlagt, tilrettelagt og udført arbejdet sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt, og henviste herunder til oplysninger om, at der tidligere havde været gravet i området, og at der ikke var taget højde for dette i planlægningen af arbejdet, hvilket førte til, at der ikke blev anvendt gravekasse eller skråningsanlæg, uanset at udgravningens dybde ikke oversteg 1,7 meter. Indehaveren af selskabet forklarede bl.a. i retten, at han ikke havde foretaget en nærmere vurdering af forholdene inden de gik i jorden, og at de finder ud af, om der skal anvendes anlæg eller gravekasse, når de går i gang. Han forklarede, at jorden fremstod som jomfruelig uden sprækker. 

Landsretten stadfæstede byrettens dom i forhold til skyldsspørgsmålet og henviste til At-vejledning om gravearbejde, hvor der fremgår, at der i forbindelse med planlægningen af et gravearbejde bl.a. skal undersøges, om der tidligere i graveområdet er foretaget opgravninger. Landsretten lagde efter indehaverens forklaring til grund, at der ikke var foretaget en sådan undersøgelse, ligesom det efter forklaringerne afgivet af andre vidner blev lagt til grund, at en tidligere opgravning i hvert fald delvist var årsag til ulykken. Landsretten ændrede bøden, således at bøden blev nedsat på grund af lang sagsbehandlingstid i overensstemmelse med tidligere Vestre Landsretsdom til 57.500 kr.

Læs hele dommen

Jordudgravning i ca. 1,7 meters dybde - domsudskrift

Indhold

Indhold

Henter PDF