Gå til hovedindholdet

Domme

Nedstyrtningsfare ved arbejde med opførelse af varmeakkumuleringstank – Arbejdsgiveransvar (tilsyn) – Strafudmåling (flere i fare)

Vestre Landsrets dom afsagt den 22. maj 2019 af 12. afdeling i ankesag nr. S-2492-18

Resumé

T A/S var tiltalt for overtrædelse af AML § 38, stk. 1 og bekendtgørelse om bygge- og anlægsarbejde § 37, stk. 1, idet to ansatte i juni 2016 arbejdede med opførelse af varmeakkumuleringstank i ca. 5 meters højde, uden at der herunder var truffet effektive foranstaltninger mod nedstyrtningsfaren.

Byretten frifandt selskabet med henvisning til, at selskabet havde opfyldt alle sine forpligtigelser efter AML kapitel 4. Byretten henviste til, at begge de ansatte var bekendt med sikkerhedsinstruktionerne, at der var tale om en standardopgave, som de havde udført mange gang før, og at det nødvendige sikkerhedsudstyr var til rådighed på pladsen. Vedr. tilsyn henviste byretten til forklaringen fra den ene ansatte om, at han fungerede som medarbejderformand på byggepladsen, og at han i den forbindelse førte tilsyn med at arbejdet udføres sikkerhedsmæssigt forsvarligt, samt til forklaringen fra driftslederen, om at han løbende førte tilsyn på pladsen. På den baggrund, og henset til de ansattes erfaring, fandt byretten ikke, at der var grundlag for at antage, at selskabet ikke havde levet op til AML § 16, om at føre et effektivt tilsyn. Byretten fandt ikke grundlag for at antage, at formanden ikke var omfattet af persongruppen i AML § 83, stk. 3.

Landsretten idømte selskabet en bøde på 87.500 kr. Landsretten fandt, at arbejdet, der blev udført i en højde på ca. 4,6 og 5,4 m, efter sin karakter var farligt, og at det var nødvendigt, at tiltalte førte et skærpet tilsyn. Vedr. tilsyn lagde Landsretten til grund, at driftslederen havde det overordnede tilsyn med byggepladsen, at formanden (den ene ansatte) i driftslederens fravær fungerede, som driftslederens forlængede arm, at driftslederen normalt kom på byggepladsen hver 2.,3. eller 4. uge, at det ikke var oplyst, hvorvidt driftslederen havde været på byggepladsen forud for Arbejdstilsynets besøg, at de ansatte havde arbejdet på byggepladsen i 2-3 uger, og at de forud for Arbejdstilsynets besøg havde været i gang på taget i 2-3 timer. Under de omstændigheder fandt Landsretten efter en samlet vurdering, at selskabet ikke havde ført et effektivt tilsyn, hvorfor der ikke var grundlag for at fritage selskabet for bødeansvar efter § 83, stk. 3.

Læs hele dommen

Nedstyrtningsfare ved arbejde med opførelse af varmeakkumuleringstank - domsudskrift

Indhold

Indhold

Henter PDF