Gå til hovedindholdet

Domme

Teknisk hjælpemiddel – Aflæsning af grus med tiptrailer – Arbejdsgiveransvar (planlægning)

Østre Landsrets dom afsagt den 5. september 2019 af 21. afdeling i ankesag nr. S-178-19

Resumé

T A/S var tiltalt for overtrædelse af arbejdsmiljølovens § 38, stk. 1 og § 45, stk. 1 og § 4 og § 9, stk. 1 i bekendtgørelse om anvendelse af tekniske hjælpemidler, idet en ansatte i februar 2017 foretog aflæsningen af grus fra en tiptrailer på et terræn, som skrånede 8-10 grader, hvilket medførte, at trailerens tyngdepunkt blev forskudt og trækker med traileren væltede. Den ansatte kom herved til skade.

Byretten frifandt selskabet, med henvisning til, at virksomheden havde opfyldt sine forpligtelser efter arbejdsmiljølovens kap. 4, herunder i relation til instruktion og tilsyn. Byretten lagde i dommen vægt på, at den ansatte var en rutineret chauffør med mange års erfaring inden for kørsel med tiptrailer, og at han fungerede som mentor for nyansatte chauffører og havde været medforfatter af en chaufførhåndbog. Byretten lagde endvidere vægt på, at det pågældende arbejde var en rutinepræget opgave, og at lastbilen var forsynet med en sensor og et aflæsningskamera, der skulle sikre, at lastbilen stod lige ved aflæsning, og at læsset gled korrekt af.

Landsretten fandt T A/S skyldig og idømte selskabet en bøde på 60.000 kr. Efter bevisførelsen, herunder navnlig forklaringen fra Arbejdstilsynets tilsynsførende, lagde Landsretten til grund, at det omhandlede sted, hvor vogntoget væltede, skrånede opad, og at Arbejdstilsynet på stedet målte hældningen til otte til ti grader ved brug af en app på en mobiltelefon. Landsretten fandt det på denne baggrund ubetænkeligt at lægge til grund, at hældningen på ulykkesstedet væsentligt oversteg den maksimale hældning på et par grader, der fulgte af en fremlagt brugsanvisning fra producenten til den pågældende trailer. Da virksomheden ikke var i besiddelse af brugsanvisningen, og da oplysningerne om den maksimale grænse for hældning ved tipning heller ikke var gengivet i en fremlagt personalehåndbog, fandt Landsretten, at den omhandlede opgave ikke var planlagt eller tilrettelagt sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt, ligesom traileren ikke blev anvendt fuldt forsvarligt.  Det kunne ikke ændre ved denne vurdering, at det under sagen ikke er nærmere oplyst, hvorfor vogntoget væltede, at vidne 2 var en erfaren chauffør, eller at der var monteret både en tipindikator og et bakkamera på vogntoget.

Læs hele dommen

Teknisk hjælpemiddel – aflæsning af grus med tiptrailer - domsudskrift

Indhold

Indhold

Henter PDF