G� til hovedindholdet

Domme

Jordudgravning i ca. 2,7 meters dybde – Arbejdsgiveransvar (planlægning, tilsyn) – Strafudmåling (forhøjet grundbøde, dødsulykke)

Østre Landsrets dom afsagt den 23. januar 2020 af 18. afdeling i ankesag S-1557-19.

Resumé

Et selskab var tiltalt for overtrædelse af arbejdsmiljølovens § 38, stk. 1 og bekendtgørelse om bygge- og anlægsarbejde § 34, stk. 1, jf. § 35, stk. 3, ved i oktober 2017 at have været ansvarlig for at arbejdet med jordudgravning i en ca. 2 meter bred og ca. 2,7 meter dyb udgravning ikke var planlagt, tilrettelagt eller udført sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt, idet en ansat gravede ud til kloakledning med en gravemaskine, uden at dette blev udført med passende skråningsanlæg, afstivning eller anden egnet foranstaltning, så faren for jordskred var effektivt imødegået, og idet der ligeledes var placeret opgravet jord på kanten af udgravningen, hvilket bevirkede, at den ansatte, da han senere under arbejdet befandt sig i udgravningen, blev ramt og begravet i forbindelse med, at jorden skred sammen, hvorved han afgik ved døden.

Selskabet havde nægtet sig skyldig med henvisning til, at den ansatte alene skulle grave 40 cm muldjord af på stedet den pågældende dag.

Byretten idømte selskabet en bøde på 80.000 kr. Byretten lagde til grund, at den ansatte i en 4 meter bred indkørsel med raftehegn på begge sider havde foretaget en udgravning, der var ca. 2,7 meter dyb og ca. 2 meter bred, og hvor der var opgravet jord, der lå i ca. 0,80 meters højde, på kanten af udgravningen. Det fandtes bevist, at indkørslen var for smal til, at der kunne anvendes skråningsanlæg, at der var hverken opsat gravekasser eller anden sikring mod sammenstyrtning. Det fandtes videre bevist, at den ansatte samme dag af en repræsentant for selskabet var blevet instrueret i at skrabe 40 cm muld af, inden udgravningen til kloak skulle påbegyndes, og at han skulle grave med anlæg, såfremt han påbegyndte udgravning til kloak. På den baggrund fandt byretten, at der var grundlag for at antage, at selskabet ikke havde levet op til arbejdsmiljølovens § 15 om at planlægge og tilrettelægge arbejdet, således at det kunne udføres sikkerhedsmæssigt forsvarligt samt arbejdsmiljølovens § 16 om at føre effektivt tilsyn.

Landsretten stadfæstede byrettens dom. Landsretten lagde efter bevisførelsen til grund, at den ansatte havde foretaget udgravningen, uden at der var etableret sikkerhedsforanstaltninger til effektiv imødegåelse af jordskred. Landsretten lagde videre til grund, at handlingen ikke var af en usædvanlig eller upåregnelig karakter, da den ansatte tidligere samme dag var blevet instrueret i at skrabe 40 cm muld af, inden udgravningen til kloak skulle påbegyndes, samt at han skulle grave med anlæg, såfremt han påbegyndte udgravning til kloak. På baggrund heraf fandt landsretten selskabet ansvarlig for, at udførelsen af udgravningsarbejdet ikke var planlagt, tilrettelagt og udført sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt, hvorved selskabet ikke havde levet op til arbejdsmiljølovens § 15.

Læs hele dommen

Jordudgravning i ca. 2,7 meters dybde - domsudskrift

Indhold

Indhold

Henter PDF