G� til hovedindholdet

Domme

To forhold - Jordudgravning i ca. 1,74 og ca. 2,1 meters dybde – Bevis –Arbejdsgiveransvar (planlægning) – Strafudmåling (forhøjet grundbøde, differentiering, gentagelsesvirkning, sagsbehandlingstid)

Vestre Landsrets dom afsagt den 22. december 2020 af 16. afdeling i ankesag S-0769-20

Resumé

En stor enkeltmandsdrevet virksomhed var tiltalt - som juridisk person - for 2 overtrædelser af arbejdsmiljølovens § 38, stk. 1, og bekendtgørelse om bygge- og anlægsarbejde § 35, stk. 1 vedrørende udgravningsarbejde:

Forhold 1

Forhold 1 - ved i december 2016 at arbejdet med at lokalisere et kloakrør i bunden af en ca. 1,74 m dyb, ca. 0,6 m bred og ca. 1,5 m lang udgravning, hvor siderne var lodrette, blev udført uden at der var effektivt sikret mod sammenstyrtning og nedskridning af jorden, hvorved der var fremkaldt fare for skade på liv eller helbred.

Forhold 2

Forhold 2 ved i juni 2017 arbejdet med tilslutning af stikledninger til nye brønde i bunden af en ca. 2,1 m dyb, ca. 2 m bred og ca. 5 m lang udgravning, hvor udgravningens sider var lodrette, uden der var effektivt sikret mod sammenstyrtning og nedskridning af jorden, idet den gravekasse, der var placeret i udgravningen, kun sikrede de to langsider i udgravningen, hvorved der var fremkaldt fare for skade på liv eller helbred.

T nægtede sig skyldig med henvisning til, at der i forhold 1 kun var gravet i en dybde på 1,3-1,5 m, at der ikke tidligere havde været gravet i jorden, at der var tale om stabilt jord uden revnedannelser, og at udgravningen på alle sider var gravet med skråningsanlæg til sikring mod sammenstyrtning og nedskridning af jord. Vedrørende forhold 2 henviste T til, at der var tale om stabilt jord uden revnedannelse, og at der i enderne af gravekassen var gravet med passende skråningsanlæg til sikring mod sammenstyrtning og nedskridning af jord.

Byretten idømte T en samlet bøde for de to forhold på 137.000 kr. Vedrørende forhold 1 fandt byretten det bevist, at udgravningen ud fra de konkrete forhold var af en sådan dybde, at den burde have været sikret mod sammenstyrtning ved tilstrækkeligt skråningsanlæg eller nedsænkning af en gravekasse, uanset om udgravningen ikke havde været dybere end 1,70 meter. Vedrørende forhold 2 fandt byretten det bevist, at jordforholdene var ustabile, hvorfor det blev lagt til grund, at udgravningen, som den ansatte arbejdede nede i, ikke var sikret ved tilstrækkeligt skråningsanlæg i længden. Retten fandt på denne baggrund, at arbejdet i ingen af forholdene var planlagt, tilrettelagt og udført sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Byretten fandt ikke grundlag for at nedsætte bøden yderligere som følge af sagsbehandlingstiden. Anklagemyndigheden havde nedlagt påstand om en samlet bøde på 137.000 kr. med henvisning til sagsbehandlingstiden.

Landsretten stadfæstede byrettens dom. Vedrørende forhold 1 fandt landsretten det bevist, at der tidligere havde været gravet i jorden, at der var revner i jorden, at udgravningen havde en dybde på ca. 1,7 meter, og at der ikke var sket sikring ved brug af gravekasse, ligesom siderne ikke var sikret med behørig anlægshældning. Vedrørende forhold 2 fandt landsretten det bevist, at gravekassen, der var placeret i den ca. 2 m dybe, 2 m brede og 5 m lange udgravning, sikrede de to langsider i udgravningen, at jorden i udgravningen var ustabil og revnet, samt at der ikke var etableret behørig sikring med anlægshældning i de andre to sider. Landsretten fandt på denne baggrund, at arbejdet i ingen af forholdene var planlagt, tilrettelagt og udført sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

Læs hele dommen

To forhold vedr. jordudgravning i ca. 1,74 og ca. 2,1 meters dybde - domsudskrift

Indhold

Indhold

Henter PDF