G� til hovedindholdet

Domme

Manuel løft af 143-153 kg. bord – Arbejdsgiveransvar (instruktion) – Strafudmåling (sagsbehandlingstid, differentiering)

Østre Landsrets dom afsagt den 22. december 2020 af 12. afdeling i ankesag S–1280–20

Resumé

Et selskab var tiltalt for overtrædelse af arbejdsmiljølovens § 38, stk. 1, og bekendtgørelse om manuel håndtering § 3, stk. 1, jf. stk. 2, ved i marts 2017 ikke at have planlagt, tilrettelagt og udført arbejdet med at løfte og bære et prototype bord med en vægt mellem 143 og 153 kg, således at det var sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, ligesom der ikke blev anvendt tekniske hjælpemidler, idet tre projektledere, uden at kende bordets vægt, løftede bordet således at en projektleder løftede i den ene ende af bordet og to projektledere løftede i den anden ende af bordet, hvorved en af projektlederne pådrog sig en alvorlig personskade i ryggen i form af en diskusprolaps.

Tiltalte påstod frifindelse og henviste blandt andet til, at skadelidte var ansat som projektleder, og derfor ikke skulle udføre løftearbejde. Det havde virksomheden en lagerafdeling til.

Byretten idømte selskabet en bøde på 40.000 kr. Byretten fandt det bevist, at det ikke var usædvanligt, at projektledere kunne være med til at løfte genstande, og at virksomheden måtte have været vidende om, at projektledere som en del af det daglige arbejde indimellem hjalp med at løfte genstande. Byretten fandt det videre bevist, at der ikke var udstedt retningslinjer eller givet instruktion om, at projektledere ikke måtte foretage løft, eller hvornår de måtte eller ikke måtte foretage et løft, hvorfor virksomheden ikke havde tilrettelagt og planlagt arbejdet med at løfte sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. I forhold til bødens størrelse fandt byretten det ikke godtgjort, at projektlederen havde pådraget sig en alvorlig personskade alene ud fra vidneforklaringen, og da der ikke forelå lægelige oplysninger om skadens omfang, blev grundbøden ikke blev fordoblet. Der var desuden ikke grundlag for at nedsætte bøden på grund af lang sagsbehandlingstid, selvom overtrædelsen skete mere end 3 år før byretsdommen, idet der løbende var foretaget sagsbehandling og efterforskning i sagen.

Landsretten stadfæstede byrettens dom. Efter bevisførelsen fandt landsretten, at tre projektledere forsøgte at løfte et bord, som vejede mellem 143-153 kg, i ¾ arms afstand, og at en af projektlederne i den forbindelse fik et smæld i ryggen. Henset til vægten af bordet og den måde, løftet blev udført på, fandt landsretten, at løftet ikke var planlagt, tilrettelagt eller udført således, at det sikkerheds- og sundhedsmæssigt var fuldt forsvarligt, ligesom der ikke blev anvendt tekniske hjælpemidler. Det forhold, at bordet var en prototype, og at et bord af denne type normalt ville veje 103 kg, kunne ikke føre til en anden vurdering. Landsretten lagde til grund, at projektlederne som led i deres arbejde også håndterede og løftede møbler mv. Efter det oplyste førte selskabet ikke på ulykkestidspunktet tilsyn med projektledernes arbejde, når projektlederne håndterede møbler mv., ligesom selskabet heller ikke havde udstedt nærmere retningslinjer herfor, hvorfor selskabet ikke havde opfyldt sine pligter efter arbejdsmiljølovens kapitel 4. I forhold til bødens størrelse, fandt landsretten efter en samlet vurdering, herunder af skadens omfang og karakter, at der ikke var fuldt tilstrækkeligt grundlag for at forhøje bøden som følge af en alvorlig personskade, da det fremgik af de lægelige oplysninger i sagen, at projektlederen havde pådraget sig en diskusprolaps. Landsretten udtalte, at der desuden ikke var grundlag for at nedsætte bødens størrelse på grund af lang sagsbehandlingstid.

Læs hele dommen

Manuel løft af 143-153 kg. bord - domsudskrift

Indhold

Indhold

Henter PDF