Gå til hovedindholdet

Domme

Nedstyrtningsfare ved arbejde fra stillads i ca. 7,5 meters højde – Strafudmåling (differentiering)

Vestre Landsrets dom afsagt den 15. juni 2020 af 12. afdeling i ankesag S-2076-19

Resumé

Indehaveren af en personligt ejet virksomhed var tiltalt for overtrædelse af arbejdsmiljølovens § 83, stk. 1, jf. stk. 2, jf. § 82, stk. 4, nr. 1, jf. stk. 6, jf. § 38, stk. 1 og bekendtgørelse om bygge- og anlægsarbejde § 73, stk. 2, jf. § 37, stk. 1, ved i februar 2018 som arbejdsgiver at være ansvarlig for at arbejdet med at tage materialer ind i en bygning ikke blev udført sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt, idet en ansat, i forbindelse med, at han klikkede sit faldsikringsudstyr fast på en stilladsbøjle, stod helt henne ved kanten af stilladset i cirka 7,4 meters højde over det omgivende underlag, uden at der var truffet effektive foranstaltninger til sikring mod nedstyrtning, hvorved der blev fremkaldt fare for skade på liv eller helbred.

Tiltalte nægtede sig skyldig med henvisning til, at den ansatte ikke havde været i nærheden af åbning på rækværk uden at være sikret med faldudstyr.

Byretten idømte T en bøde på 45.000 kr. Byretten fandt det bevist, at den ansatte fastgjorde faldsikringsudstyret, da han befandt sig tæt ved en åbning mellem pallen og åbningen i stilladets rækværk, hvorfor han ikke var sikret mod nedstyrtning. Byretten lagde forklaringen fra Arbejdstilsynets tilsynsførende til grund for sin bevisvurdering, og tilsidesatte den ansattes forklaring.

Landsretten stadfæstede byrettens dom.

Læs hele dommen

Nedstyrtningsfare ved arbejde fra stillads i ca. 7,5 meters højde - domsudskrift

Indhold

Indhold

Henter PDF