Gå til hovedindholdet

Domme

Stige anvendt som adgangsvej ifm. algebehandling på tag – Bevis – Påregnelighed – Strafudmåling (alvorlig personskade, differentiering)

Østre Landsrets dom afsagt den 18. september 2020 af 15. afdeling i ankesag nr. S-64-20.

Resumé

Et selskab var tiltalt for overtrædelse af arbejdsmiljølovens § 45, stk. 1 og bekendtgørelse om anvendelse af tekniske hjælpemidler § 17, stk. 1, jf. bilag 1, pkt. 6.39, ved i august 2017 at have været ansvarlig for, at arbejdet med algebehandling af et tag ikke blev udført sikkerhedsmæssigt forsvarligt, idet en ansat brugte en stige som adgangsvej til taget, der var placeret på en terrasse hævet over terræn, hvor terrassens gulv var træ med et lag af tørre alger, uden at stigen var sikret mod udskridning. Da den ansatte var på vej ned, skred stigen og den ansatte styrtede ned og ramte terrassens gelænder med alvorlig personskade til følge.

Selskabet havde nægtet sig skyldig, og henviste særligt til at den ansatte udførte det konkrete arbejde på eget initiativ, at hans opgave på stedet alene var at ordne flisekanter, samt at algebehandling af tag altid sker stående fra jorden og ikke fra en stige.

Byretten idømte selskabet en bøde på 60.000 kr. Byretten fandt det bevist, at den ansatte havde benyttet stigen som adgangsvej til taget, uden at den var sikret mod udskridning, og at der forelå en instruks til den ansatte om foretage algebehandling af et fladt tag, på trods af at selskabet normalt ikke udførte algebehandling på flade tage. Byretten anførte desuden, at det forhold, at den ansatte anvendte en stige som adgangsvej ikke var af så usædvanlig eller upåregnelig karakter, at forholdet faldt uden for selskabets strafansvar efter arbejdsmiljøloven.

Landsretten stadfæstede byrettens dom. Landsretten henviste til, at det tiltalte selskab driver virksomhed med isolering, fliserensning og algebehandling af tage og at det også efter bevisførelsen for landsretten måtte lægges til grund, at den ansatte havde fået til opgave at udføre fliserensning og algebehandling af taget, og at den ansatte forsøgte at udføre dette arbejde, da ulykken skete. Landsretten fandt desuden, at forholdet ikke faldt uden for selskabets strafansvar efter arbejdsmiljøloven, henset til selskabets interne arbejdsinstrukser, hvorefter en stige kunne anvendes i sjældne tilfælde, når forholdene krævede det og henset til arbejdets karakter i øvrigt.

Læs hele dommen

Stige anvendt som adgangsvej ifm. algebehandling på tag - domsudskrift

Indhold

Indhold

Henter PDF