G� til hovedindholdet

Domme

Adgang til iltfattigt kølerum via uaflåst vindue – Arbejdsgiveransvar (planlægning, instruktion) – Frifindelse

Østre Landsrets dom afsagt den 3. september 2021 af 10. afdeling i ankesag nr. S-3597-20.

Resumé

T ApS var tiltalt for overtrædelse af arbejdsmiljølovens § 38, stk. 1 og bekendtgørelse om arbejdets udførelse § 13, nr. 2, ved i december 2018 at være ansvarlig for, at arbejdet ikke var planlagt, tilrettelagt eller udført sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt, idet virksomheden ikke havde truffet passende foranstaltninger mod utilsigtet adgang til et kølerum med iltfattigt miljø via en nødudgang - et uaflåst vindue monteret i en port indtil kølerummet. Dermed havde virksomheden ikke effektivt forebygget faren for kvælning, og en ansat døde, da han i forbindelse med sit arbejde kravlede ind i det iltfattige kølerum gennem vinduet.

T ApS nægtede sig skyldig, og henviste blandt andet til, at vinduet ind til kølerummet – der i øvrigt var ejet af en anden virksomhed - efter aftale med Arbejdstilsynet ikke var aflåst.

Byretten fandt T ApS skyldig i tiltalen. Byretten lagde til grund, at kølerummet var indrettet med en port, hvori der var monteret et vindue, som kunne åbnes med et håndtag både udefra og indefra, og at vinduet var tiltænkt som en nødudgang, der ikke skulle anvendes som adgangsvej ind i kølerummet. Retten lagde desuden til grund, at virksomhedens ansatte var instrueret i, at kølerummet var iltfattigt, hvorfor kølerummet alene måtte tilgås via kølerummets port, når porten havde stået åben i en time. Til trods herfor, var ansatte kravlet ind i kølerummet via portens vindue. For så vidt angår virksomhedens arbejdsgiveransvar, lagde byretten til grund, at det var forbundet med livsfare at befinde sig i kølerummet grundet det iltfattige miljø, hvilket krævede at kølerummet ikke kunne tilgås ved en fejl, og at dette let kunne have været forebygget, hvorfor T ApS ikke havde planlagt og tilrettelagt arbejdet sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Det kunne ikke føre til en anden vurdering, at ansatte var instrueret i sikkerhedsreglerne omkring kølerum, og at den konkrete arbejdsopgave han var blevet tildelt, ikke krævede, at han skulle ind i kølerummet. Byretten idømte T ApS en bøde på 140.000 kr.

Landsretten frifandt T ApS. Landsretten henviste til, at vinduet i kølerummet oprindeligt var aflåst udefra, således at det ikke var muligt at tilgå kølerummet via vinduet, men at virksomheden der ejede kølerummet besluttede, at vinduet til kølerummet skulle være ulåst af hensyn til dets funktion som nødudgang/nødindgang. Denne beslutning blev taget efter et besøg af Arbejdstilsynet i år 2007, og blev under senere besøg af Arbejdstilsynet ikke påtalt. Landsretten lagde desuden til grund, at T ApS’ ansatte havde fået mundtlig instruktion om ikke at tilgå kølerummet når porten var lukket, at der var påført advarselsskilte på flere sprog ved siden af vinduet ligesom vinduet ikke kunne anses som en naturlig adgangsvej til kølerummet. Landsretten fastslog, at det ikke kunne føre til en ændret vurdering, at Arbejdstilsynet efterfølgende har ændret sin risikovurdering.

Læs hele dommen

Adgang til iltfattigt kølerum via uaflåst vindue - domsudskrift

Indhold

Indhold

Henter PDF