Gå til hovedindholdet

Domme

To virksomheder tiltalt ifm. kraning i farlig nærhed af mandskabskurv – Bevis - Strafudmåling (efterkommelse, flere i fare, gentagelsesvirkning, sagsbehandlingstid)

Vestre Landsrets dom afsagt den 20. oktober 2021 af 12. afdeling i ankesag nr. S-2179-20.

Resumé

T1 A/S og T2 udførte arbejde på samme byggeplads, og var begge tiltalt for overtrædelse af arbejdsmiljøloven. Begge virksomheder havde få dage forinden denne sags overtrædelse, fået et påbud om en tilsvarende overtrædelse på samme byggeplads.

Forhold 1

T1 A/S var tiltalt for overtrædelse af § 38, stk. 1 i arbejdsmiljøloven og § 41 i bekendtgørelse om bygge- og anlægsarbejde, ved at være ansvarlig for, at to ansattes arbejde i april 2016 fra en mandskabskurv ikke blev udført sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt. De ansatte arbejdede på en bygning fra en mandskabskurv i 4 meters højde, mens en ansat fra virksomheden T2 førte en kran i 7 meters højde i nærhed af og henover mandskabskurven med risiko for, at materialer kunne falde ned eller kranarmen kunne ramme de ansatte i kurven.

Forhold 2

T2 var tiltalt for overtrædelse af § 38, stk. 1 i arbejdsmiljøloven og § 41 i bekendtgørelse om bygge- og anlægsarbejde, ved at være ansvarlig for, at arbejdet med kraning af materiel ikke blev udført sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt, da virksomhedens kranfører førte en kran i farlig nærhed af og henover en mandskabskurv, hvor to ansatte fra T1 A/S opholdt sig og udførte arbejde fra, hvorved der blev fremkaldt fare for at materialer kunne falde ned eller kranarmen kunne ramme dem.

T1 A/S og T2 nægtede sig skyldige.

Under retssagen blev det af T1 A/S og T2 samt disses ansatte bestridt, at der blev kranet henover og i farlig nærhed af de ansatte i mandskabskurven, ligesom det blev anført, at fotos af arbejdssituationen var misvisende.

Byretten fandt det bevist, at arbejdet ikke blev udført sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt af T1 A/S og T2, og lagde ved bevisvurderingen foto og forklaring fra Arbejdstilsynets tilsynsførende til grund. Byretten udtalte, at der ikke var grundlag for at fritage de tiltalte for ansvar efter arbejdsmiljølovens § 83, stk. 3. T1 A/S blev idømt en bøde på 50.000 kr., og T2 idømt en bøde på 77.500 kr. Bøderne var nedsat i overensstemmelse med Højesterets praksis, henset til sagsbehandlingstiden.

Landsretten stadfæstede byrettens dom, og lagde til grund, at kranbilen var placeret på en sådan måde, at kranarmen kunne ramme mandskabskurven. Landsretten fandt det dog ikke bevist, at kranarmen blev løftet ind over mandskabskurven på en sådan måde, at der var risiko for, at der kunne falde materialer ned på de ansatte i mandskabskurven. Landsretten var enig i byrettens opgørelse af bøderne, herunder også nedsættelsen af bøderne grundet sagsbehandlingstiden.

Læs hele dommen

To virksomheder tiltalt ifm. kraning i farlig nærhed af mandskabskurv - domsudskrift

Indhold

Indhold

Henter PDF