Gå til hovedindholdet

Domme

Privat fældning af 25 meter højt træ uden sikring af faldområde på offentlig vej – Planlægning – Strafudmåling (formildende omstændigheder)

Østre Landsrets dom afsagt den 24. august 2021 af 9. afdeling i ankesag nr. S-485-21.

Resumé

En privatperson var tiltalt for overtrædelse af arbejdsmiljølovens § 38, stk. 1, ved i februar 2020 at være ansvarlig for, at fældning af et ca. 25 meter højt træ, ikke var planlagt, tilrettelagt eller udført sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt, idet tiltalte fældede træet uden forinden at sikre sig, at der ikke var personer i træets faldområde. Træet stod på tiltaltes private grund ca. 7 meter fra offentlig vej, og faldt ved fældningen ud på kørebanen, hvor det ramte en bil med efterspændt trailer.

Tiltalte erkendte tildel de faktiske omstændigheder, men nægtede sig skyldig bl.a. med henvisning til, at der ikke var noget han kunne eller burde have gjort anderledes. Det var et hændeligt uheld.

Byretten frifandt tiltalte. Byretten henviste til, at arbejdsmiljøloven er en rammelov, hvis formål er at skabe et sikkert og sundt arbejdsmiljø, og at det - uanset at loven har et bredt anvendelsesområde - må være en forudsætning for straf, at det arbejde der udføres, kan betragtes som arbejde i arbejdsmiljølovens forstand eller at arbejdet er udført efter instruks eller tilrettelæggelse af en person, som – enten fysisk eller juridisk – kan betragtes som arbejdsgiver. Med henvisning til at tiltale var rejst mod en privat person, der på egen privatejede grund, i egen private interesse og efter egen tilrettelæggelse, fandt byretten ikke, at fældningen kunne betragtes som et om arbejde omfattet af arbejdsmiljølovgivningen.

Byrettens dom blev anket af anklagemyndigheden med påstand om domfældelse efter anklageskriftet. Forsvareren påstod stadfæstelse af byrettens dom.

Landsretten ændrede byrettens dom og fandt tiltalte skyldig. Landsretten henviste til, at det af arbejdsmiljølovens §§ 2, 38 og 76, stk. 3 samt disse bestemmelsers forarbejder, fremgår, at arbejdsmiljølovens § 38 også finder anvendelse på arbejde, der ikke udføres for en arbejdsgiver samt på ikke-erhvervsmæssigt arbejde, der udføres i eller på en privatbolig mv., ligesom arbejdsmiljøloven er tiltænkt et bredt anvendelsesområde, særligt hvis arbejdet indebærer et faremoment.

Landsretten lagde efter bevisførelsen til grund, at tiltalte ikke havde været opmærksom på, at træets grene var sammenvokset med nabotræet, at tiltalte ikke havde truffet sikkerhedsmæssige foranstaltninger i forhold til de personer, der befandt sig på den offentlige vej trods træets højde og placering i forhold til vejen, ligesom tiltalte havde anvendt et skovspil, der efter producentens oplysninger ikke var egnet til formålet. Tiltalte havde således ikke planlagt, tilrettelagt eller udført arbejdet sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Straffen blev fastsat til en bøde på 15.000 kr. Landsretten anså det som en skærpende omstændighed, at der var fremkaldt fare for tilfældigt forbipasserendes liv eller helbred, og som en formildende omstændighed, at tiltalte udførte arbejdet som privatperson.

Læs hele dommen

Privat fældning af 25 meter højt træ uden sikring af faldområde på offentlig vej - domsudskrift

Indhold

Indhold

Henter PDF