Gå til hovedindholdet

Domme

Transportvogn anvendt til transport af tunge stilladsdele ned ad rampe – Arbejdsgiveransvar (planlægning, instruktion) – Frifindelse

Østre Landsrets dom afsagt den 6. oktober 2021 af 12. afdeling i ankesag nr. S-3193-20.

Resumé

T A/S var tiltalt for overtrædelse af § 38, stk. 1 og § 45, stk. 1 i arbejdsmiljøloven og § 4 i bekendtgørelse om anvendelse af tekniske hjælpemidler, ved i august 2016 at være ansvarlig for, at ansatte i forbindelse med demontage af stillads ikke anvendte et tekniske hjælpemiddel – en trækvogn - sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Under arbejdet anvendte to ansatte trækvognen til at transportere stilladsdæk med en samlet vægt på ca. 380 kg., og da de ansatte skubbede vognen ned ad en rampe, mistede de kontrollen over vognen, hvorved en af de ansatte fik klemt sit ben mellem en blomsterkumme af beton og en krog fra et af de stilladsdæk, der lå på trækvognen.

Tiltalte nægtede sig skyldig.

Byretten fandt T A/S skyldig i overtrædelsen. Byretten henviste til, at arbejdet ikke var planlagt, tilrettelagt og udført sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt, idet virksomheden i arbejdspladsvurderingen havde anført, at demontering af stillads skulle foregå ved brug af lastbil og kran, men ikke havde sikret sig, at denne arbejdsmetode rent faktisk kunne benyttes grundet pladsforholdene på byggepladsen. Byretten fandt endvidere, at virksomheden ikke havde givet den nødvendige instruktion, idet det var overladt til stilladsmontørerne selv at beslutte, hvilke tekniske hjælpemidler de i stedet skulle benytte til arbejdets udførelse, ligesom virksomheden ikke havde instrueret montørerne i brugen af og begrænsningerne for det tekniske hjælpemiddel i form af trækvogn. Henset til, at virksomheden således ikke havde opfyldt sine arbejdsgiverforpligtelser efter arbejdsmiljølovens kap. 4, var der ikke grundlag for at frifinde virksomheden efter arbejdsmiljølovens § 83, stk. 3. Virksomheden blev idømt en nedsat bøde på 41.250 kr., henset til lang sagsbehandlingstid.

Landsretten frifandt T A/S. Landsretten henviste til, at der forelå en overtrædelse af arbejdsmiljølovgivningen, men at anklagemyndigheden ikke havde bevist, at virksomheden havde tilsidesat sine arbejdsgiverforpligtelser efter arbejdsmiljølovens kap. 4. Virksomheden blev derfor fritaget for straf efter arbejdsmiljølovens § 83, stk. 3. Landsretten lagde til grund herfor, at virksomheden navnlig ved udfyldelse af arbejdspladsvurderingen for det konkrete arbejde, havde instrueret de ansatte i at stilladset skulle demonteres ved anvendelse af lastbil og kran, ligesom det ifølge målinger af byggepladsens port og lastbil,var muligt at anvende lastbil og kran. Landsretten lagde desuden til grund, at de ansatte selv – uden at kontakte virksomheden, hvilket var i strid med virksomhedens medarbejderhåndbog – havde valgt at anvende en trækvogn i stedet for lastbil og kran, ligesom de ansatte havde en økonomisk interesse i at få afklaret, om der var behov for at få ændret instruktionen, henset til muligheden for transporttillæg ved manuel materieltransport.

Læs hele dommen

Transportvogn anvendt til transport af tunge stilladsdele ned ad rampe - domsudskrift

Indhold

Indhold

Henter PDF