Gå til hovedindholdet

Domme

Håndhejs uden bremse og med åben krog anvendt ifm. stilladsarbejde – Arbejdsgiveransvar (instruktion, tilsyn) – Erfaring – Frifindelse

Østre Landsrets dom afsagt den 1. december 2022 af 15. afdeling i ankesag nr. S-2173-21.

Resumé

T ApS var tiltalt for overtrædelse af arbejdsmiljølovens § 45, stk. 1 samt bekendtgørelse om anvendelse af tekniske hjælpemidler § 5, stk. 1, som ansvarlig for, at de ansatte anvendte et teknisk hjælpemiddel der ikke var egnet til opgaven med at transportere stilladsdele fra terræn og op til stilladsdækkets øverste dæk svarende til 4. sals højde. To ansatte anvendte i februar 2020 et hånd/tovhejs uden bremse og med åben krog, da de skulle hejse stilladsdele op til øverste stilladsdæk i forbindelse med stormsikring af dette, hvilket medførte risiko for, at bundmanden kunne blive ramt af nedfaldne genstande, da han stod under de stilladsdele der blev hejst op.

T ApS påstod frifindelse med henvisning til, at virksomheden havde stillet lovligt hejsemateriel til rådighed til at udføre arbejdet sikkerhedsmæssigt forsvarligt, men at ansatte havde glemt at medtage dette, og derfor anvendt et hånd/tovhejs, som var blevet fundet på nabobygningen. T ApS anførte, at de ville have standset arbejdet og påtalt det, hvis de på et tilsyn havde set arbejdet udføre med det anvendte hejs.

Byretten fandt T ApS skyldig. Byretten lagde til grund, at de ansatte anvendte et ikke egnet teknisk hjælpemiddel i form af et hånd/tovhejs uden bremse og med åben krog. Med henvisning til virksomhedens og ansattes forklaringer, lagde retten til grund, at bundmanden ikke havde fået den fornødne oplæring og instruktion, ligesom det var tvivlsomt om den anden ansatte på stilladset havde fået fornøden instruktion. Der var således ikke grundlag for at fritage T ApS for strafansvar efter arbejdsmiljølovens § 83, stk. 3, og byretten idømte en bøde på 45.000 kr.

Landsretten frikendte T ApS. Landsretten lagde til grund, at de ansatte skulle foretage stormsikring af et stillads, og forud for arbejdets påbegyndelse havde fået udleveret en APV, hvoraf det fremgik, at de ansatte skulle anvende et nyt håndhejs med bremse. Desuden henviste landsretten til, at ansatte der befandt sig på stilladset, var en erfaren stilladsmedarbejder der havde været ansat hos virksomheden i over 20 år, og som under retssagen havde tilkendegivet, at han vidste hvilken type hejs de skulle bruge, men havde glemt at medtage det, hvorfor han havde hentet et hejs uden bremse og med åben krog på en nabobygning, selvom han var klar over, at hejset var ulovligt. Endvidere lagde retten til grund, at bundmanden havde forklaret, at han havde arbejdet med tilsvarende opgaver i 5-6 år, og var vidende om, at det anvendte hejs ikke måtte bruges, ligesom det under sagen blev forklaret, at der normalvis blev ført tilsyn på byggepladsen dagligt. Landsretten fandt herefter, at det ikke var bevist, at T ApS ikke havde opfyldt sine arbejdsgiverforpligtelser efter arbejdsmiljølovens kap. 4, hvorfor virksomheden blev frikendt for strafansvar.

Hele dommen

Håndhejs uden bremse og med åben krog anvendt ifm. stilladsarbejde - domsudskrift

Indhold

Indhold

Henter PDF