Gå til hovedindholdet

Domme

Nedstyrtningsfare ved opstilling af stillads uden kollektive sikkerhedsforanstaltninger – Bevis – Arbejdsgiveransvar (planlægning, instruktion, tilsyn) – Frifindelse (Landsretten)

Østre Landsrets dom afsagt den 9. juni 2022 af 12. afdeling i ankesag nr. S-1261-21.

Resumé

T A/S var tiltalt for overtrædelse af arbejdsmiljølovens § 38, stk. 1 samt bekendtgørelse om bygge- og anlægsarbejde § 37, stk. 1, som ansvarlig for, at arbejdet med opstilling af et stillads ikke var planlagt, tilrettelagt og ikke blev udført sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt. En stilladsmontør var i august 2019 i gang med at stille et stillads op, og færdedes i forbindelse hermed på et stilladsdæk i ca. 3,7 meters højde og ca. 0,5 meter fra stilladsendens kant, uden at der var etableret kollektive sikkerhedsforanstaltninger, der effektivt beskyttede mod risikoen for nedstyrtning, hvilket fremkaldte fare for den ansattes liv og helbred.

Byretten fandt T A/S skyldig. Under retssagen forklarede virksomheden, at opstillingen af stilladset blev vanskeliggjort af, at der på bygningen var udestuer, som stilladset skulle bygges ud over, og at det ikke var muligt at etablere kollektive sikkerhedsforanstaltninger i form af opskydeligt rækværk ved stilladsets ende, da rækværket ville ramme udestuernes tage. Af denne grund var det planlagt, at ansatte skulle anvende individuelt faldsikringsudstyr, og dette fremgik af den udleverede arbejdsseddel. På baggrund af bl.a. Arbejdstilsynets forklaring, lagde byretten til grund, at det var muligt at etablere kollektive sikkerhedsforanstaltninger mod risikoen for nedstyrtning ved stilladsendens kant. Byretten fandt det herefter bevist, at virksomheden ikke havde planlagt, tilrettelagt og udført arbejdet sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Der var således ikke grundlag for at fritage virksomheden for strafansvar efter arbejdsmiljølovens § 83, stk. 3. Byretten idømte virksomheden en bøde på 45.000 kr.

Landsretten frifandt T A/S. Landsretten lagde til grund, at ansatte der deltog i arbejdet havde stilladsuddannelse, og at det som led i uddannelsen indgår, hvordan et stillads opbygges. Landsretten henviste til, at anklagemyndigheden ikke havde bevist, at selskabet var ansvarlig for, at arbejdet ikke var planlagt, tilrettelagt eller udført sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt som følge af det manglende rækværk, der beroede på en individuel fejl fra de ansattes side, at det var muligt at anvende opskydeligt rækværk på stedet, at det med rimelighed kunne kræves, at der skulle etableres anden kollektiv sikring mod nedstyrtning.  Endelig fandt landsretten, at anklagemyndigheden ikke havde godtgjort, at virksomheden ikke havde ført et tilstrækkeligt tilsyn med arbejdets udførelse. Landsretten frifandt herefter virksomheden.

Læs hele dommen

Nedstyrtningsfare ved opstilling af stillads uden kollektive sikkerhedsforanstaltninger - domsudskrift

Indhold

Indhold

Henter PDF