Gå til hovedindholdet

Domme

Tre forhold – Nedstyrtningsfare fra tag og stillads (frifindelse i ét forhold) – Arbejdsgiveransvar (instruktion, tilsyn) – Erfaring – Strafudmåling (flere i fare, gentagelsesvirkning, kumulation)

Vestre Landsrets dom afsagt den 23. november 2022 af 5. afdeling i ankesag nr. S-0024-21.

Resumé

Forhold 1

T ApS var tiltalt for overtrædelse af arbejdsmiljølovens § 38, stk. 1 samt bekendtgørelse om bygge- og anlægsarbejde § 38, stk. 1, nr. 1, da arbejdet med at etablere en murkrone på fladt tag, ikke blev udført sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt. I juni 2020 befandt ansatte sig knælende, tæt på murkronens kant i ca. 9 meters højde fra underliggende terræn, uden at være effektivt sikret mod nedstyrtning, hvilket fremkaldte fare for den ansattes liv og helbred.

Byretten fandt T ApS skyldig. Byretten lagde til grund, at ansatte havde udført knælende arbejde på fladt tag i 9 meters højde, uden at være effektivt sikret mod nedstyrtning. Byretten fandt, at virksomheden ikke havde ført et tilstrækkeligt og nødvendigt tilsyn med ansatte, selvom virksomhedens direktør havde været på byggepladsen kort forinden Arbejdstilsynets ankomst, og at virksomheden ikke havde givet tilstrækkelig og nødvendig sikkerhedsinstruktion. Der var således ikke grundlag for at fritage virksomheden for strafansvar efter arbejdsmiljølovens § 83, stk. 3. Byretten idømte en bøde på 75.000 kr.

Landsretten frikendte T ApS. Et flertal af landsretsdommerne fandt, at der var tale om en overtrædelse af arbejdsmiljølovgivningen, da ansatte ved en forglemmelse ikke havde hægtet sin line på krogen efter at have hentet et stykke værktøj. Samtidig fandt retten, at virksomheden havde stillet det fornødne sikkerhedsudstyr til rådighed, havde instrueret i brugen af udstyret, samt ført et effektivt tilsyn med arbejdet, hvorfor virksomheden blev fritaget for bødeansvar efter arbejdsmiljølovens § 83, stk. 3. Et mindretal af landsretsdommerne fandt ligeledes at der var tale om en overtrædelse af arbejdsmiljølovgivningen, men henviste til, at virksomheden ikke kunne fritages for bødeansvar efter arbejdsmiljølovens § 83, stk. 3, da straffrihed efter denne bestemmelse forudsætter, at arbejdsgiver har opfyldt alle sine arbejdsgiverforpligtelser efter arbejdsmiljølovens kapitel 4, hvilket ikke var tilfældet, da virksomheden på overtrædelsestidspunktet ikke havde etableret en arbejdsmiljøorganisation som påkrævet i arbejdsmiljøloven, når virksomheden har mere end 10 ansatte.

Forhold 2

T ApS var tiltalt for overtrædelse af arbejdsmiljølovens § 38, stk. 1 samt bekendtgørelse om bygge- og anlægsarbejde § 37, stk. 1 og § 38, stk. 1, nr. 2 og nr. 3, ved at arbejdet med taglægning ikke blev udført sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt, da ansatte ikke var sikret mod nedstyrtning. I september 2020 stod én ansat på et tag med en hældning på 45 grader i ca. 6 meters højde til underliggende terræn, uden at der var etableret effektive foranstaltninger ved tagfod, der med sikkerhed kunne stande fald af en person, idet der ikke var etableret kollektive sikkerhedsforanstaltninger i form af rækværk eller lignende på det bukkestillads der var opstillet som sikring ved tagfod. På samme tidspunkt stod én ansat tæt på bukkestilladsets kant i en højde af ca. 2,66 meter til underliggende terræn, uden at der var etableret kollektive sikkerhedsforanstaltninger i form af rækværk eller lignende som sikring mod nedstyrtning, hvilket fremkaldte fare for begge ansattes liv eller helbred.

T ApS påstod frifindelse og henviste bl.a. til, at en medejer af virksomheden forinden arbejdets opstart, havde været på byggepladsen og sikret sig, at der var opstillet stillads med rækværk på begge sider af huset, ligesom medejeren havde været på tilsynsbesøg to dage før Arbejdstilsynets besøg.

Byretten fandt T ApS skyldig og idømte en bøde på 105.000 kr. Byretten henviste bl.a. til Arbejdstilsynets forklaring, der blev støttet af billedokumentation og fandt det bevist, at arbejdet blev udført som beskrevet i tiltalen. Med henvisning til én af de ansattes forklaring om, at der ikke havde været etableret rækværk på stilladset i den tid han havde arbejdet på byggepladsen, og at virksomhedens ledelse ikke havde ført kontrol med stilladset og sikkerheden på byggepladsen samme dag som Arbejdstilsynet kom, fandt retten, at virksomheden ikke havde ført et tilstrækkeligt og nødvendigt tilsyn med de ansattes sikkerhed under arbejdets udførelse. Med henvisning til ansattes forklaringer om, at de ikke havde været på stillads- eller sikkerhedskursus fandt retten desuden, at virksomheden ikke havde givet en tilstrækkelig og nødvendig sikkerhedsinstruktion. Der var således ikke grundlag for at fritage virksomheden for strafansvar efter arbejdsmiljølovens § 83, stk. 3.

Landsretten stadfæstede byrettens dom. Landsretten henviste til Arbejdstilsynets forklaring om, at man skal være sikret når der arbejdes på tage eller når man færdes på stillads, uanset om stilladset er ved at blive flyttet eller ej. Efter bevisførelsen fandt landsretten det uklart, hvornår virksomheden senest havde ført tilsyn, og af disse grunde samt de af byretten anførte grunde i øvrigt, fandtes virksomheden skyldig.

Forhold 3

T ApS var tiltalt for overtrædelse af arbejdsmiljølovens § 38, stk. 1 samt bekendtgørelse om bygge- og anlægsarbejde § 38, stk. 1, nr. 3, ved at arbejdet med udskiftning af tagplader ikke blev udført sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt, da ansatte ikke var sikret mod nedstyrtning. I november 2020 arbejdede og færdedes virksomhedens lærling på et tag med en taghældning på ca. 45 grader i en højde af ca. 8 meter over underliggende terræn, uden at der var etableret kollektive sikkerhedsforanstaltninger ved tagfoden, der med sikkerhed kunne standse fald af personer, hvilket fremkaldte fare for den ansattes liv og helbred.

T ApS påstod frifindelse under henvisning til, at der forud for arbejdsopgavens start var udleveret både rækværk til stillads og faldsikringsudstyr, samt at der var tale om en 3 dages opgave, som en erfaren ansat skulle deltage i udførelsen af.

Byretten fandt T ApS skyldig og idømte en bøde på 75.000 kr. Byretten lagde til grund, at arbejdet blev udført som angivet i tiltalen. Byretten henviste til medejerens forklaring om, at der burde have været etableret rækværk på stilladset, og at der hverken ved arbejdets start eller senere havde været ført tilsyn med stilladset og sikkerheden på byggepladsen, da én af de ansatte der deltog i arbejdet var en erfaren ansat der kendte sikkerhedsreglerne. Der var således ikke grundlag for at fritage virksomheden for strafansvar efter arbejdsmiljølovens § 83, stk. 3.

Landsretten stadfæstede byrettens dom og henviste til de i byretten anførte grunde herfor.

Læs hele dommen

Tre forhold – Nedstyrtningsfare fra tag og stillads (frifindelse i ét forhold) - domsudskrift

Indhold

Indhold

Henter PDF