FAQ om dispensation fra sprøjteforbuddet

Ofte stille spørgsmål om dispensation fra sprøjteforbuddet.

Hvornår er vi, som virksomhed, omfattet af sprøjteforbuddet?
Hvis I som virksomhed udfører sprøjtearbejde med produkter med epoxy og isocyanater udenfor lukkede systemer, sprøjtekabine eller sprøjteboks med effektiv ventilation, er I omfattet af sprøjteforbuddet. I er omfattet af sprøjteforbuddet også selvom det sprøjtearbejde, I udfører, er for- eller efterbehandling til en anden proces.

Påføring af produkter med epoxy og isocyanater udenfor lukkede systemer, sprøjtekabine eller
sprøjteboks med effektiv ventilation er kun tilladt, hvis det udføres manuelt med spartel, pensel, malerulle, fugepistol og lignende enkle tekniske hjælpemidler.

Der er enkelte sprøjtearbejder og –områder udenfor lukkede systemer, sprøjtekabine og
sprøjteboks med effektiv ventilation, som er undtaget forbuddet. Det er bl.a. sprøjtearbejde på store off-shore konstruktioner med krav om stor korrosionsbeskyttelse og indvendigt i gas-, olieog benzintanke. I kan se alle undtagelserne i pkt. 4.2.4 - 4.2.11 i bilag III til bekendtgørelsen om arbejde med stoffer og materialer.

I skal være opmærksomme på, at undtagelsen om off-shore konstruktioner med krav om stor
korrosionsbeskyttelse kun omfatter konstruktioner i havområder langt fra kysten og ikke i indre danske farvande.

I skal også være opmærksomme på, at undtagelsen om sprøjtearbejde med tjæreepoxy eller zinkepoxy (grundmaling) af broer og brosektioner kun omfatter de dele af broen eller brosektionen, hvor stål er neddybbet i vand, befinder sig i splashzonen eller er i direkte kontakt med våd beton.

Hvis I udfører arbejde, der er omfattet af undtagelserne, skal I anmelde arbejdet til os. I kan læse mere om anmeldelse i bekendtgørelsen.

Endelig skal I være opmærksomme på, at der er særlige krav til, hvordan en sprøjtekabine eller sprøjteboks skal være indrettet. Det kan I læse mere om i bilag 7 til bekendtgørelsen om arbejde med kodenummererede produkter.

Hvornår er der tale om sprøjtearbejde?
I sprøjteforbuddet skelnes der mellem arbejde med spartel, pensel, rulle o.lign. og arbejde med sprøjte. Forskellen på de to arbejdssituationer er, at der ved arbejde med sprøjte vil være flere aerosoler og dampe i luften i forhold til, når det samme produkt påføres med spartel, pensel, rulle o.lign. Aerosoler og dampe indeholder epoxy og isocyanater. Forskellige sprøjtetyper adskiller sig ved, hvor små aerosoler der dannes, og hvor længe de bliver hængende i luften. Da der uanset valg af sprøjte vil være en øget forekomst af luftforurening i luften og dermed en større udsættelse ved arbejde med sprøjte end ved arbejde med spartel, pensel, rulle o.lign., skelnes der ikke mellem forskellige sprøjtetyper.

Hvad er vores muligheder som virksomhed for at få en dispensation?
Når vi i Arbejdstilsynet vurderer ansøgningen fra jeres virksomhed om dispensation fra
sprøjteforbuddet lægger vi vægt på, at der ikke kan anvendes ufarlige, mindre farlige eller mindre generende substitutionsalternativer, eller substitutionsalternativer, der kan sprøjtepåføres i lukkede systemer. Vi lægger også vægt på, at arbejdet har midlertidig karakter, og at der er tale om meget store emner, der ikke kan placeres i f.eks. en sprøjtekabine.

Hvordan ansøger vi i vores virksomhed om dispensation?
I skal sende jeres ansøgning inkl. de oplysninger, som fremgår nedenfor, til Arbejdstilsynets særlige postkasse:

epoxydisp@at.dk


Hvilke oplysninger skal dispensationsansøgningen indeholde?
Før vi i Arbejdstilsynet kan gå i gang med at sagsbehandle ansøgningen fra jeres virksomhed om dispensation fra sprøjteforbuddet, skal vi modtage de oplysninger, som fremgår af listen her under. Det kan lette vores sagsbehandling, hvis I nummererer oplysningerne som nedenfor.

Oplysningerne skal give os et fyldestgørende billede af, hvordan I som virksomhed opfylder
kravene om substitution og forebyggende foranstaltninger i alle led af arbejdet i den planlagte arbejdsproces. I kan evt. supplere jeres beskrivelse med foto.

I skal være opmærksomme på, at først når sagen er fuldt oplyst, kan vi træffe afgørelse. Det betyder, at vi kan få brug for at stille jer supplerende spørgsmål til det, som I har sendt ind.

1. Ansøgers navn, virksomhedsadresse og kontaktperson.
2. Adressen på det sted, hvor sprøjtearbejdet skal udføres med angivelse af om arbejdsstedet
er fast eller midlertidigt/skiftende. I skal oplyse arbejdssted, afdeling, bygning, hal,
beliggenhed af stor konstruktion el. lign. Arbejdsstedet skal angives på et kort, som I
vedlægger ansøgningen.
3. Tidsperiode(-r) for sprøjtearbejdet.
4. Udførlig beskrivelse af de emner, der skal overfladebehandles ved sprøjtearbejdet,
herunder f.eks. type, størrelse og vægt.
5. Handelsnavn og sikkerhedsdatablade for alle komponenter i det malingssystem, som I
planlægger at anvende. I skal oplyse kodenummereret for alle komponenterne. Hvis
komponenterne skal blandes, skal I oplyse kodenummereret for det færdige, brugsklare
produkt.
6. Substitutionsredegørelse, inkl. kravspecifikationer for den færdige overflade og
dokumentation for, at der ikke kan bruges mindre farlige produkter eller
produktionsmetoder til at opfylde dem. Sidstnævnte kan f.eks. være udtalelser fra
forskellige leverandører, som har et bredt produktsortiment. Det skal oplyses i
substitutionsredegørelsen, hvis den er udarbejdet af en anden part end den arbejdsgiver,
der har ansvaret for de ansatte, der skal udføre arbejdet. Det kan f.eks. være en rådgiver
eller en projekterende part.
7. Beskrivelse af arbejdsprocessen, herunder bl.a. klargøring, afslutning, sprøjtetyper og
temperatur af produktet ved påføring.
8. Antallet af personer, der skal udføre sprøjtearbejdet, samt uddannelsesbeviser for de pågældende personer.
9. Beskrivelse af det sted, hvor I planlægger at udføre arbejdet. I skal oplyse om f.eks.
bygninger, inddækninger, arbejdsområder med undertryk, stilladser, afspærring, skiltning
og nødudgange. I skal oplyse om antallet og placeringen af andre ansatte, der udfører
arbejde samtidig i området og hvilke arbejdsopgaver, de udfører. I skal også oplyse, hvad I har gjort for at begrænse antallet af personer i arbejdsområdet.
10. Beskrivelse af tekniske hjælpemidler som f.eks. procesventilation. Oversigtstegning af
eventuelt ventilationsanlæg vedlægges. I skal angive, hvor paneler og kanaler for
indblæsning og udsugning er placeret.
11. Beskrivelse af sikkerhedsforanstaltninger som f.eks. personlige værnemidler og
førstehjælpsudstyr. I skal oplyse handelsnavn, type og klassificering af åndedrætsværn,
sikkerhedsdragt, handsker m.m. For handsker skal I desuden oplyse typen og tykkelsen af
handskematerialet.
12. Beskrivelse af velfærdsforanstaltninger og hvordan de er indrettet. I skal oplyse om
placeringen af håndvask med ikke-håndbetjente vandhane med rindende håndvarmt vand,
og herunder hvad afstanden er fra håndvasken til det sted, hvor sprøjtearbejdet udføres. I
skal oplyse om indretning og placering i forhold til arbejdsstedet af særskilt
omklædningsrum, bruserum med koldt og varmt vand, toilet, håndvaske, spiseplads og
eventuelle sluser, som ansatte skal igennem, når de forlader arbejdsstedet.
13. Beskrivelse af arbejdsplan og instruktion. I skal oplyse om f.eks. retningslinjer ved
toiletbesøg og pauser i arbejdet bl.a. spisepauser, begrænsning i arbejdstiden med
værnemidler, opbevaring af materialer, afklædning af personlige værnemidler efter
arbejdet, bortskaffelse af tom emballage m.m.
14. Beskrivelse af hvilke planer og initiativer I har sat i gang eller vil sætte i gang, for at
sprøjtearbejdet kan udføres uden dispensation (handleplan).
15. Påtegning af arbejdsmiljøorganisationen. Hvis virksomheden ikke har pligt til at etablere
en arbejdsmiljøorganisation, skal ansøgningen påtegnes af en repræsentant for de ansatte.
16. Dato og underskrift.

Hvis I ansøger om fornyelse af en tidligere dispensation, skal I også oplyse, hvor langt jeres arbejde med at finde substitutionsalternativer er, eller hvor langt I er med andre initiativer, der kan betyde, at I kan udføre arbejdet uden dispensation.

Hvem kan ansøge om dispensation?
Det er den virksomhed, der har arbejdsgiveransvaret for de ansatte, der skal udføre
sprøjtearbejdet, der kan ansøge om dispensation. Virksomheden kan vælge at lade en anden
repræsentant indsende ansøgningen. Det kan f.eks. være en rådgiver eller den part, som
virksomheden udfører arbejdet for. I dette tilfælde skal vi i Arbejdstilsynet modtage den
fuldmagt, der er givet fra virksomheden med arbejdsgiveransvaret (den udførende virksomhed), før vi kan sagsbehandle ansøgningen. Ansøgningen skal indeholde de oplysninger, der er beskrevet ovenfor.

Hvor lang tid tager sagsbehandlingen?
Vi bestræber os i Arbejdstilsynet på at afslutte jeres virksomheds dispensationssag indenfor 3
måneder efter, at sagen er fuldt oplyst. Det vil sige det tidspunkt, hvor vi ikke har flere spørgsmål til det materiale, som I har sendt ind i ansøgningen.

Som led i sagsbehandlingen vil vi udføre et tilsynsbesøg på jeres virksomhed, hvor vi vil
gennemgå den planlagte arbejdsproces med jer. Vi vil også høre DA og LO om jeres sag, og vi vil indhente oplysninger om anmeldte erhvervssygdomme i jeres virksomhed, som kan relateres til arbejde med epoxy og isocyanater.

I skal være opmærksomme på, at I ikke må udføre sprøjtearbejdet, før I har modtaget en
dispensation fra os.