Reaktioner til virksomheden

Kvalitetsprocedure G-201. Anvendelsesområde: Generelt for tilsyn. Ansvarlig enhed: AFC, 1. kontor. Ikrafttræden: 23. marts 2007. Senest revideret: 1. januar 2016

OBS: Udtrykkene Risikobaseret tilsyn og Detailtilsyn anvendes ikke mere til beskrivelse af, hvordan Arbejdstilsynet gennemfører tilsyn. I stedet anvendes udtrykkene Grundtilsyn og Specialtilsyn.

Disse supplerende retningslinier beskriver kort hvilke reaktioner en virksomhed vil kunne modtage efter risikobaseret tilsyn eller detailtilsyn. For yderligere uddybning af afgørelsernes indhold, samt hvorledes afgørelserne skal formuleres, henvises der til kvalitetsprocedure for afgørelser.

Definition:

Afgørelse: Arbejdstilsynet har konstateret en overtrædelse og kan i den forbindelse stille krav til virksomheden (påbyde).

Vejledninger: Virksomheden kan få en vejledning, hvis der er arbejdsmiljøforhold på virksomheden, som kan justeres, men hvor Arbejdstilsynet ikke finder, at der er grundlag for at træffe en afgørelse.

Reaktioner: Afgørelser og vejledninger

Overtrædelser af arbejdsmiljøreglerne

Afgørelser der afgives på tilsynsbesøget

Forbud
Forbud afgives når du har konstateret en overtrædelse af arbejdsmiljølovgivningen, hvor faren er overhængende og betydelig. Afgives der et forbud indebærer det, at der ikke må arbejdes videre, før problemet er løst, eller at brugen af en maskine, teknisk hjælpemiddel, en konstruktion, eller et stof eller materiale standses indtil den/de kan anvendes forsvarligt. Forbud afgives i første omgang på besøgsrapporten, og der udarbejdes endelig skriftlig afgørelse inden 7 dage. Afgørelsen sendes til j-enheden.

Problemet skal løses (dvs. afgørelsen skal efterkommes), før arbejdet kan fortsætte.

Strakspåbud
Strakspåbud afgives når du har konstateret en overtrædelse af arbejdsmiljølovgivningen,, hvor der er en betydelig fare i en konkret arbejdssituation, men hvor faren ikke er overhængende.

Disse strakspåbud kan kræve en af følgende to ting:
1. Strakspåbuddet kan kræve, at virksomheden iværksætter den endelige løsning straks.
2. Strakspåbuddet kan kræve, at der skal træffes midlertidige foranstaltninger her og nu, for at imødegå den betydelige fare.

Strakspåbud kan også afgives ved lovovertrædelser, hvor der ikke foreligger betydelig fare.

Det kan dreje sig om følgende situationer:
1. Hvor formålet med afgørelsen vil forspildes, hvis der ikke træffes foranstaltninger straks.
2. Hvor et påbud faktisk kan efterkommes med det samme eller inden for en kortere periode. Strakspåbud afgives i første omgang på besøgsrapporten, og der udarbejdes endelig skriftlig afgørelse inden 7 dage. Afgørelsen sendes til j-enheden.

Påbuddet skal efterkommes straks.

Afgørelser med frist
Disse afgørelser skal ofte sendes i høring. Hvis det er tilfældet kan afgørelserne sendes senere end det nedenfor er beskrevet. Om høring se G-203 om høring og besøgsrapport.

Påbud med frist
Påbud med frist gives ved lovovertrædelser, som ikke umiddelbart skal løses ved besøget. Påbuddet er skriftligt og sendes til j-enheden inden 14 dage efter tilsynet.

Problemet skal løses (dvs. afgørelsen skal efterkommes) indenfor fristen.

Rådgivningspåbud
Rådgivningspåbud afgives ved komplekse og alvorlige overtrædelser, ved påbud om undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø og/eller ved undersøgelse af muligheden for substitution af stoffer og materialer samt ved mange overtrædelser (jf. bekendtgørelse om brug af autoriserede rådgivningsvirksomheder på arbejdsmiljøområdet). Afgørelsen sendes til j-enheden.

Ved et rådgivningspåbud pålægges virksomheden at bruge af en autoriseret rådgivningsvirksomhed til efterkommelse af rådgivningspåbuddet.

Der er en frist for indgåelse af aftale med rådgivningsvirksomheden (6 uger efter påbuddet er modtaget) samt en efterkommelsesfrist for rådgivningspåbuddet.

Se mere herom i bekendtgørelse om brug af autoriserede rådgivningsvirksomheder på arbejdsmiljøområdet.

Undersøgelsespåbud, § 21 påbud
Undersøgelsespåbud afgives, når Arbejdstilsynet forlanger det, eller når forholdene i øvrigt giver anledning dertil. Arbejdsgiveren skal lade foretage undersøgelser, prøver og besigtigelser, eventuelt ved særligt sagkyndige, for at konstatere, om arbejdsforholdene er sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarlige § 21-påbuddet afgives, når der er konkret mistanke vedrørende forholdene i en virksomhed og som led i en mere generel undersøgelse eller løbende kontrol af forholdene i en branche eller lignende.

Ved § 21-påbuddet får J-enheden påbud om at undersøge et arbejdsmiljøproblem.

Undersøgelsen skal være efterkommet indenfor en given frist.

Ved undersøgelser efter § 27 vedrørende psykisk arbejdsmiljø og § 28 vedrørende muligheden for substitution af stoffer og materialer skal undersøgelsen foretages af en autoriseret rådgivningsvirksomhed.

Påbuddet sendes til j-enheden.

Andre afgørelser

Afgørelse uden handlepligt
Afgørelser uden handlepligt fastslår, at virksomheden har overtrådt arbejdsmiljølovgivningen, men pålægger ikke virksomheden en handlepligt.

Afgørelse uden handlepligt afgives,
a) hvis virksomheden enten har iværksat den relevante forebyggelse før Arbejdstilsynet træffer afgørelse,
b) hvis det pågældende arbejde ikke længere skal udføres, eller
c) når afgørelsen vedrører overtrædelser af bekendtgørelse om projekterendes og rådgiveres pligter, hvor et påbud ikke kan påvirke eller ændre den fysiske byggeproces.

I disse situationer giver det ikke mening at påbyde virksomheden en handlepligt, hvorfor dette ikke sker.

Afgørelsen bruges fx

  • Når Arbejdstilsynet konstaterer en overtrædelse af arbejdsmiljølovgivningen, og virksomheden retter op på forholdet, inden Arbejdstilsynet træffer afgørelse herom.
  • Når Arbejdstilsynet ved en ulykkesundersøgelse konstaterer, at der i forbindelse med ulykken er begået en overtrædelse af arbejdsmiljølovgivningen, men der ikke kan afgives forbud, strakspåbud eller påbud med frist, fx fordi virksomheden allerede har iværksat den relevante forebyggelse, eller fordi det pågældende arbejde ikke længere udføres.

Afgørelsen sendes til j-enheden.

Vejledning
Vejledninger gives, når du finder det relevant at vejlede j-enheden. Her er der ikke tale om et krav til j-enheden, men kun mere generel vejledning.