Gå til hovedindholdet

Indsamling af personoplysninger i forbindelse med tilsynsbesøg

Arbejdstilsynet passer på dine personoplysninger

Arbejdstilsynet har i forbindelse med et tilsynsbesøg registreret personoplysninger om dig. Som myndighed er vi forpligtet til at oplyse dig herom efter de databeskyttelsesretlige regler. Denne oplysningspligt dækker over databeskyttelsesforordningens artikel 13 og 14.

Hvorfor har vi oplysninger om dig?

Vi håndterer dine personoplysninger som en del af vores arbejde som offentlig myndighed. Formålet med at indsamle dine personoplysninger er for at kunne vejlede om arbejdsmiljømæssige spørgsmål og påse arbejdsmiljøloven, og derved medvirke til at skabe et sikkert og sundt arbejdsmiljø, der til enhver tid er i overensstemmelse med den tekniske og sociale udvikling i samfundet. Arbejdstilsynets arbejdsopgaver fremgår af arbejdsmiljølovens § 72, stk. 1.

Hvad har vi registreret om dig og på hvilket retsgrundlag?

Vi vil som udgangspunkt altid/ofte behandle følgende oplysninger om dig:

 • Almindelige personoplysninger, det vil sige dit navn og eventuelt din stillingsbetegnelsen mv. jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, litra e jf. databeskyttelseslovens § 6, stk. 1.
 • I visse tilfælde følsomme oplysninger herunder helbredsoplysninger. Det kan ske såfremt tilsynsbesøget drejer sig om en undersøgelse af en arbejdsulykke jf. databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra b, f og g jf. databeskyttelseslovens § 7, stk. 2 og 4.
 • Oplysninger om strafbare forhold, der er nødvendige for varetagelsen af Arbejdstilsynets opgaver jf. databeskyttelseslovens § 8.

Hvordan opbevarer vi dine personoplysninger?

Vi opbevarer kun dine oplysninger, så længe vi har behov for det eller pligt til det. Du kan se reglerne om, hvordan vi som offentlig myndighed skal opbevare dokumenter i arkivloven. Vi opbevarer dine oplysninger sikkert og fortroligt i vores it-systemer, hvor adgangen er kontrolleret og begrænset til de medarbejdere, der har brug for det i deres arbejde.

Hvem modtager dine personoplysninger?

Vi overlader dine personoplysninger til vores databehandlere, der bistår med drift og administration af vores it-systemer.

Det kan i nogle tilfælde blive nødvendigt at videregive dine oplysninger til andre som fx:

 • Politiet (hvis der bliver en straffesag for overtrædelse af fx arbejdsmiljøloven eller udstationeringsloven).
 • SKAT (hvis Arbejdstilsynet træffer en virksomhed, som ikke er anmeldt i Registret for Udenlandske Tjenesteydere, RUT).
 • Arbejdsmiljøklagenævnet (hvis Arbejdstilsynets afgørelse bliver påklaget).

Dine rettigheder

Du har ret til:

 • Indsigt – du har til hver en tid ret til at få at vide, hvilke oplysninger vi har om dig samt en række yderligere oplysninger.
 • Berigtigelse – du har ret til at bede os om at få rettet oplysninger, som fx er forkerte eller vildledende.
 • Begrænsning – du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
 • Sletning – du har i særlige tilfælde ret til at få slettet de oplysninger, som vi behandler om dig.
 • Indsigelse – hvis du ikke mener, at vi har nogen grund til at bruge dine personoplysninger, har du også ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af oplysningerne.

Arbejdstilsynet skal understrege, at der kan ske indskrænkninger i ovennævnte rettigheder, hvorefter oplysninger fx ikke kan slettes. Det gælder fx hvis anden lovgivning foreskriver, at myndigheden har pligt til at notere oplysningerne. Som eksempel kan nævnes offentlighedslovens § 13 om myndigheders notatpligt og § 15 om myndigheders journaliseringspligt.

Her kan du klage

Du har ret til at indgive en klage til Arbejdstilsynet, hvis du er utilfreds med den måde vi behandler dine personoplysninger på.

Du kan også klage over vores måde at håndtere dine personoplysninger på, ved at henvende dig til Datatilsynet via deres hjemmeside.

På Datatilsynets hjemmeside kan du også finde mere information om databeskyttelse, dine rettigheder og brug af personoplysninger:

www.datatilsynet.dk

 

Kontakt Arbejdstilsynet

Arbejdstilsynet er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger. Hvis du har spørgsmål til vores behandling heraf, er du altid velkommen til at kontakte Arbejdstilsynet.

Arbejdstilsynet
Landskronagade 33
2100 København Ø
CVR-nr.: 21 48 18 15

Tlf.: 70 12 12 88

Kontakt data-beskyttelsesrådgiveren

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver. Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måder:

Tlf.: 72 20 50 00

Ved brev:

Holmens Kanal 20
1060 København
att. "databeskyttelsesrådgiver"

Sidst revideret: 27. september 2022

Henter PDF