Gå til hovedindholdet

Databeskyttelse

I Arbejdstilsynet behandler, opbevarer og videregiver vi dine personlige oplysninger efter de gældende regler og anbefalinger.

Vi håndterer personoplysninger

I Arbejdstilsynet håndterer vi forskellige typer af personoplysninger i forbindelse med de opgaver, som vi varetager. Det er fx navne, adresser, CPR-numre, oplysninger om arbejdsskader m.v.

Sådan behandler vi personoplysninger

Vi behandler alle registrerede personoplysninger i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningen. Vi følger sikkerhedsstandarden ISO27001 og anbefalinger fra Center for Cybersikkerhed.

Behandlingsgrundlag

Vi håndterer dine personoplysninger som en del af vores arbejde som offentlig myndighed. De opgaver, vi varetager og som gør, at vi behandler dine personoplysninger, er beskrevet i:

 • § 72, § 76 og § 77 samt kapitel 15 i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse. nr. 1084 af 19. september 2017, som ændret ved lov nr. 1543 af 19. december 2017.
 • §§ 61-66 a i offshoresikkerhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 125 af 6. februar 2018.
 • § 34 a i lov om arbejdsskadesikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 216 af 27. februar 2017.
 • Kapitel 3a, 4 og 6 i lov om udstationering af lønmodtagere, jf. lovbekendtgørelse nr. 366 af 12/04/2017. 
 • Kapitel 3 og 8 i lov om indretning m.v. af visse produkter jf. lovbekendtgørelse nr. 155 af 20/02/2013 med senere ændringer. 
 • Kapitel 4 i lov nr. 1262 af 16. december 2009 om produktsikkerhed.

Hjemlen til at håndtere dine almindelige personoplysninger findes i artikel 6, stk. 1, litra e, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (databeskyttelsesforordningen). Hjemlen til at håndtere følsomme personoplysninger findes i databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra b og f-g samt artikel 10 sammenholdt med ovennævnte lovregler.

Du kan altid kontakte os, hvis du har spørgsmål om vores hjemmel til at behandle dine personoplysninger:

Tlf.: 70 12 12 88

Ved brev: Arbejdstilsynet, Landskronagade 33, 2100 København Ø

På Datatilsynets hjemmeside kan du finde mere information om databeskyttelse, dine rettigheder og brug af personoplysninger.

Datatilsynet

Sådan opbevarer vi personoplysninger

Vi opbevarer dine personoplysninger efter kravene i databeskyttelsesforordningen og arkivlovgivningen. Hvis andre opbevarer oplysninger om dig på vegne af Arbejdstilsynet, bliver disse opbevaret i et sikkert servernetværk.

Hvis vi videregiver personoplysninger

Arbejdstilsynet videregiver i nogle tilfælde personoplysninger. Det kan fx være til databehandlere, som hjælper os med konkrete opgaver. I de tilfælde har vi indgået aftaler om behandling af data for at sikre, at den enkelte databehandler bl.a. har forpligtet sig til at opfylde sikkerhedskravene i databeskyttelsesforordningen.

Databehandleren er også forpligtet til at tilbagelevere eller slette alle personoplysninger, når den pågældende opgave for os er afsluttet. Det sikrer, at det efterfølgende ikke er muligt at identificere personer, der har indgået i opgaven.

Andre gange er vi forpligtet til at videregive personoplysninger til andre – det kan fx være til andre myndigheder. I så fald sikrer vi, at vi videregiver oplysningerne på en sikker måde.

Vi har oplysningspligt

Vi har pligt til at oplyse dig om,

 • at vi behandler oplysninger om dig
 • hvad formålet er med behandlingen
 • hvilke oplysninger vi har indsamlet om dig
 • hvordan vi opbevarer oplysningerne
 • om vi eventuelt giver oplysningerne videre til andre
 • hvilke rettigheder du har i forbindelse med registreringen.

Du har ret til indsigt

Du har til enhver tid ret til at få oplyst, hvilke oplysninger vi behandler om dig. Det kan fx være,

 • hvad oplysningerne skal bruges til
 • hvem modtagerne af oplysningerne er
 • hvor oplysningerne stammer fra.

Du har også ret til at få rettet eventuelt forkerte oplysninger og i sjældne tilfælde til at få slettet de oplysninger, vi har om dig.

Hvis du har spørgsmål

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger, kan du kontakte os via brev til Arbejdstilsynet, Landskronagade 33, 2100 København Ø

Tlf.: 70 12 12 88

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver. Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måder:

Tlf.: 70 20 50 00

 

Ved brev:

Holmens Kanal 20
1060 København
att. "databeskyttelsesrådgiver"

Du kan klage

Hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine oplysninger på, kan du klage til Datatilsynet, www.datatilsynet.dk, som derefter undersøger sagen og træffer en afgørelse.

Læs om databeskyttelsesforordningen

Læs mere om databeskyttelsesforordningen på Datatilsynets hjemmeside

Sidst revideret: 1. oktober 2018

Henter PDF