Gå til hovedindholdet

AT-vejledninger

Bilag 1 - Retningslinjer vedrørende opfyldelse af arbejdsgiverens dokumentationsforpligtelse i henhold til § 3 i bekendtgørelse om begrænsning af Arbejdstilsynets tilsyn med overholdelsen af visse arbejdsmiljøregler

Bilag 1 til AT-vejledning om aftaler, der begrænser Arbejdstilsynets tilsyn med overholdelsen af visse arbejdsmiljøregler.

5. juli 2004

Indledning

I henhold til § 3 i bekendtgørelsen skal arbejdsgiveren over for Arbejdstilsynet dokumentere, at en tilsvarende forpligtelse er dækket af en kollektiv overenskomst, herunder hvilke medarbejdergrupper der er omfattet af overenskomsten.

Der er mellem arbejdsmarkedets parter og Arbejdstilsynet enighed om at tilstræbe en enkel og administrerbar ordning for de berørte virksomheder og medarbejdere samt Arbejdstilsynet.

Der er på denne baggrund endvidere enighed om, at tilvejebringe en generel ordning, der skaber mulighed for, at arbejdsgiverens dokumentationsforpligtelse og Arbejdstilsynets vurdering af aftalen finder sted i umiddelbar forlængelse af aftalens indgåelse.

Indhold

På baggrund af ovenstående foreslås herefter følgende procedure:

1. Arbejdsgiverorganisationen fremsender et eksemplar af den indgåede aftale til Arbejdstilsynet med oplysninger om

  • de af aftalen omfattede emneområder
  • hvilke nærmere bestemmelser i arbejdsmiljølovgivningen aftalen træder i stedet for
  • en beskrivelse af aftalens dækningsområde, f.eks. hvilke overenskomstområder aftalen omfatter, samt
  • aftalens løbetid, opsigelsesvilkår m.v.

2. Giver den fremsendte aftale ikke Arbejdstilsynet anledning til inden for rimelig tid derefter at fremkomme med bemærkninger til aftalen, vil det af aftaleparterne kunne lægges til grund, at aftalen af Arbejdstilsynet anses at opfylde kravet om at indeholde en “tilsvarende forpligtelse”, jf. § 3 i bekendtgørelsen.

Det understreges dog for god ordens skyld, at Arbejdstilsynet ikke herved i retlig henseende vil være udelukket fra senere at tage stilling til, om en overenskomst opfylder det i § 3 fastsatte betingelse om “tilsvarende forpligtelse”.

3. Arbejdsgiverorganisationen orienterer medlemsvirksomhederne om aftalens indgåelse og indhold.

4. Arbejdstilsynet vil i konkrete tilfælde hos den pågældende arbejdsgiverorganisation kunne indhente oplysninger om, hvilke nærmere virksomheder eller dele heraf, der er omfattet af en aftale.

5. I forbindelse med konkrete tilsynsbesøg vil arbejdsgiverens dokumentationsforpligtelse i de fleste tilfælde kunne opfyldes gennem fremlæggelse af bevis for medlemskab af den pågældende arbejdsgiverorganisation. I nogle tilfælde vil det herudover være nødvendigt at oplyse om, hvilke medarbejdergrupper der er omfattet af aftalen.

6. Efter aftalens indgåelse vil der kunne opstå ændringer heri, f.eks. som følge af nye aftaler, opsigelse eller ændringer i aftalens dækningsområde som følge af indmeldelser eller udmeldelser af den pågældende arbejdsgiverorganisation. I disse tilfælde anvendes følgende fremgangsmåde: 

  • Ændringer i en indgået aftale eller opsigelse heraf meddeles til Arbejdstilsynet af den pågældende arbejdsgiverorganisation, jf. pkt. 1.
  • Oplysninger om ændringer af en aftales dækningsområde som følge af ændringer i en organisations medlemskreds og andre tilsvarende forhold vil af Arbejdstilsynet kunne indhentes hos den pågældende organisation.

Indhold

Indhold

Henter PDF