Gå til hovedindholdet

AT-vejledninger

Bygherrens ansvar ved små byggeprojekter

De vigtigste regler om, hvordan bygherren kan leve op til sit ansvar for at planlægge og koordinere sikkerhed og sundhed ved projektering og udførelse af små bygge- eller anlægsprojekter.

Vejledningen handler om bygherrens ansvar for - under projektering og i byggeprocessen - at planlægge og koordinere sikkerhed og sundhed ved små byggeprojekter.

Små byggeprojekter er defineret som projekter, hvor det må forventes, at der under byggearbejdet vil være mindst to virksomheder, der tilsammen beskæftiger mellem to og fire personer på samme tid på bygge- eller anlægspladsen (små byggepladser).

De vigtigste regler

Bygherren skal - inden projekteringen af et bygge- eller anlægsprojekt sættes i gang - vurdere, om projektet er omfattet af reglerne om små byggeprojekter. Vurderingen kan foretages sammen med en byggerådgiver som fx en håndværksmester.

Hvis bygge- eller anlægsprojektet er omfattet af reglerne om små byggeprojekter, skal bygherren udpege en koordinator til at koordinere sikkerhed og sundhed under projekteringen og under byggearbejdet. Opgaven som koordinator kan fx varetages af en af håndværksmestrene på byggeriet.

Der vil ved små byggeprojekter typisk kun i begrænset omfang være behov for at koordinere for sikkerhed og sundhed udover den koordinering, der sker af rent byggetekniske årsager. Hvis projektet omfatter særligt farligt arbejde, skal koordinatoren dog udarbejde en plan for sikkerhed og sundhed for dette arbejde.

De vigtigste regler om:

 • Udpegning af koordinator 
 • Koordinatorens kvalifikationer 
 • Bygherrens ansvar for koordinering under projektering og byggeproces 
 • Afgrænsning i forhold til byggeprocessen 
 • Plan for sikkerhed og sundhed ved særligt farligt arbejde 
 • Journal og liste for fremtidige arbejder.

1. Udpegning af koordinator 

Det er bygherrens ansvar at sikre: 

 • At der - hvis der foretages en egentlig projektering af byggeprojektet - udpeges en koordinator til at koordinere sikkerhed og sundhed under projekteringen. Med projektering menes, at der fx udarbejdes tegninger eller beskrivelser af projektet. 
 • At der - senest når byggepladsen etableres - udpeges en koordinator til at koordinere sikkerhed og sundhed under byggearbejdet.

2. Koordinatorens kvalifikationer

Det er bygherrens ansvar at sikre:

 • At koordinatoren mindst har de lovpligtige kvalifikationer.

Det vil sige, at koordinatoren:

 • Skal have sagkyndig viden om bygge- og anlægsområdet, herunder kendskab til byggeriets aktører.
 • Skal have fornøden viden om sikkerheds- og sundhedsmæssige spørgsmål på bygge- og anlægsområdet.

Kvalifikationerne kan fx være erhvervet gennem arbejde i bygge- og anlægsbranchen som fx håndværksmester eller arbejdsleder.

Kvalifikationskravene er de samme uanset, om koordinatoren skal koordinere under projekteringen eller under byggearbejdet.

3. Bygherrens ansvar for koordinering under projektering og byggeproces

Det er bygherrens ansvar at sikre:

 • At koordinatorens opgaver med koordinering af sikkerhed og sundhed under projektering og byggeproces udføres, som det er forudsat i reglerne om bygherrens ansvar.

Der vil ved små byggeprojekter typisk kun i begrænset omfang være behov for at koordinere for sikkerhed og sundhed udover den koordinering, der sker af rent byggetekniske årsager.

4. Afgrænsning i forhold til byggeprocessen

Det er bygherrens ansvar at sikre:

 • At der indgås aftaler med arbejdsgiverne på byggepladsen om omfang af og ansvar for fællesområder og fælles sikkerhedsforanstaltninger.

Bygherren skal med bistand af sin koordinator sørge for at der er taget stilling til, hvor og hvornår der vil være flere virksomheder, der arbejder på samme tid på byggepladsen.

Bygherren skal træffe aftale med de enkelte virksomheder om, hvem der har ansvaret for at etablere, vedligeholde og fjerne de forskellige sikkerhedsforanstaltninger i fællesområderne. Det gælder fx adgangsveje, snerydning, orienteringslys og fjernelse af affald.

5. Plan for sikkerhed og sundhed ved særligt farligt arbejde

Det er bygherrens ansvar at sikre:

 • At koordinatoren udarbejder en plan for sikkerhed og sundhed, hvis der i byg-geprojektet indgår arbejde, der er omfattet af reglerne om særligt farligt arbejde. Det gælder bl.a., hvis der skal monteres eller demonteres tunge præfabrikerede elementer, eller hvis der ved en bygningsrenovering er fx asbest eller PCB.

Planen skal senest foreligge, når det særligt farlige arbejde sættes i gang og ajourføres, hvis der sker ændringer i dette arbejde under byggeprocessen. Planen skal være tilgængelig for alle arbejdsgivere og ansatte på byggepladsen, indtil det særligt farlige arbejde er afsluttet.

Planen skal kun omfatte det særligt farlige arbejde - og grænseflader i forhold til andre arbejdsopgaver på byggepladsen - men i øvrigt leve op til de generelle krav, der gælder for plan for sikkerhed og sundhed. Man kan læse mere herom i At-vejledning om plan for sikkerhed og sundhed

6. Journal for reparation og vedligeholdelse

Det er bygherrens ansvar at sikre:

 • At koordinatoren om nødvendigt udarbejder en journal for eventuelle fremtidige arbejder, herunder reparation og vedligeholdelse af det færdige byggeri. Det er fx nødvendigt, hvis en renovering indebærer, at asbestholdige materialer bliver indkapslet.

Journalen skal beskrive eventuelle særlige forhold i forbindelse med sikkerhed og sundhed, som der bør tages hensyn til ved eventuelle fremtidige arbejder, herunder reparation og vedligeholdelse af det færdige byggeri.

Relaterede bekendtgørelser og vejledninger

Bekendtgørelser

Bygherrens pligter - Bekendtgørelse 117 - 2013 - med senere ændringer

Arbejdstilsynets vejledninger

Bygherrens ansvar - hvem, hvor, hvornår - AT-vejledning 25.2

Bygherrens ansvar ved store byggeprojekter - AT-vejledning 25.3

Bygherrens ansvar ved mellemstore byggeprojekter - AT-vejledning 25.4

Plan for sikkerhed og sundhed - AT-vejledning 25.6

At-vejledning F.1.2 ophæves. Den erstattes af denne vejledning samt af At-vejledning 25.2 om bygherrens ansvar - hvem, hvor, hvornår, 25.3 om bygherrens ansvar ved store byggeprojekter, At-vejledning 25.4 om bygherrens ansvar ved mellemstore byggeprojekter og At-vejledning 25.6 om plan for sikkerhed og sundhed.

Indhold

Indhold

Henter PDF