Gå til hovedindholdet

AT-vejledninger

Cromat i cement

Vejledningen oplyser om de bestemmelser, som er fastsat for at reducere udsættelsen for vandopløseligt chromat i cement og ikke-hærdede cementholdige produkter.

1. Sundhedsfare

Vandopløseligt chromat i cement kan give cementeksem ved hudkontakt. Cementeksem er en kombination af irritativt eksem og overfølsomhed (allergi) for chromat.

Cementeksem er en alvorlig, invaliderende hudsygdom.

Er man først blevet overfølsom for chromat, vil man reagere, hvor det end forekommer. Derfor vil en overfølsomhed, der er erhvervet ved arbejde med cement, kunne bryde ud fx ved kontakt med chromgarvede læderhandsker.

En nedsættelse af indholdet af vandopløseligt chromat i cement mindsker risikoen for eksem betydeligt, og reduktion af chromatindholdet i cement har medført et væsentligt fald i antallet af allergiske kontakteksemer som følge af arbejde med cement.

2. Forbud og mærkning

Cement og produkter, som indeholder cement, må ikke anvendes, hvis de i hydreret form (dvs. efter tilsætning af vand) indeholder mere end 0,0002 pct. opløseligt chrom VI i forhold til den samlede tørvægt af cementen (0,0002 pct. svarer til 2 mg pr. kg tør cement).

Er der anvendt midler til at reducere chromatindholdet i cement og produkter, som indeholder cement, skal emballagen være mærket med klart læselige og uudslettelige oplysninger om

  • emballeringsdato, 
  • opbevaringsbetingelser og 
  • opbevaringsperiode,

der sikrer, at reduktionsmidlet stadig er aktivt, og indholdet af opløseligt chrom VI holdes under grænsen.

Forbuddet gælder både ved arbejde, der udføres af ansatte, og ved arbejde, der udføres af arbejdsgiver selv eller af selvstændige uden ansatte.

3. Undtagelse fra forbud og mærkning

Hvis cement og produkter, som indeholder cement, udelukkende behandles maskinelt og anvendes i kontrollerede lukkede og fuldautomatiske processer, hvor der ikke er nogen mulighed for kontakt med huden, er der ikke krav om chromatreduktion af cementen.

Dette betyder, at hvis der i et lukket system anvendes cement, der indeholder mere end 0,0002 pct. opløseligt chrom VI i forhold til den samlede tørvægt af cementen, skal materialet, inden det forlader systemet, enten være hærdet eller tilsat tilstrækkeligt med chromatreducerende stoffer.

Chromatreduktion kan derfor normalt ikke foretages sundhedsmæssigt forsvarligt på en byggeplads.

Markedsføring af cement og cementholdige produkter i forbindelse med kontrollerede lukkede og fuldautomatiske processer, hvor cement og cementholdige produkter udelukkende behandles maskinelt uden mulighed for kontakt med huden, kan ske uden chromatreduktion og uden mærkning på emballagen om opbevaringsbetingelser og opbevaringsperiode.

4. Særlige cementtyper

Aluminatcement, som kun anvendes til helt specielle arbejder, indeholder ikke chrom VI.

Jens Jensen

Læs også

Regler

Arbejde med stoffer og materialer (kemiske agenser) - Bekendtgørelse 381 - 2023 - med senere ændringer

Særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører mv. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø - Bekendtgørelse 1794 - 2015 - med senere ændringer

BrancheFællesskaberne for Arbejdsmiljø

BrancheFællesskaberne for Arbejdsmiljøs vejledninger kan findes på:

BrancheFællesskaberne for Arbejdsmiljø

Indhold

Indhold

Henter PDF