Gå til hovedindholdet

AT-vejledninger

Bilag 1 - Stoffer og materialer, der ikke bør anvendes af elever

Bilag 1 til AT-vejledning om elevers anvendelse af stoffer og materialer

Følgende stoffer og materialer må normalt ikke anvendes af elever:

 1. Stoffer og materialer, der opfylder kriterierne for klassificering, i henhold til CLP-forordningen, og kan mærkes med mindst ét af følgende symboler eller GHS-piktogrammer:
  • GHS06, dødningehoved og korslagte knogler
  • GHS08, sundhedsfarer
  • GHS05, ætsning
  • GHS01, eksploderende bombe
   eller opfylder kriterierne for klassificering, jf. CLP-forordningen, inden for en eller flere af følgende fareklasser og farekategorier, med en eller flere af følgende faresætninger:
   • akut toksicitet, kategori 1, 2 eller 3
  • H300 Livsfarlig ved indtagelse
  • H310 Livsfarlig ved hudkontakt
  • H330 Livsfarlig ved indånding
  • H301 Giftig ved indtagelse
  • H311 Giftig ved hudkontakt
  • H331 Giftig ved indånding
   • hudætsning, kategori 1A, 1B eller 1C
  • H314 Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader
   • brandfarlige gasser, kategori 1 eller 2
  • H220 Yderst brandfarlig gas
  • H221 Brandfarlig gas
   • brandfarlige aerosoler, kategori 1
  • H222 Yderst brandfarlig aerosol
   • brandfarlige væsker, kategori 1 eller 2
  • H224 Yderst brandfarlig væske og damp
  • H225 Meget brandfarlig væske og damp
   • eksplosiver, kategori »ustabile eksplosiver« eller eksplosiver i gruppe 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5
  • H200 Ustabilt eksplosiv
  • H201 Eksplosiv, masseeksplosionsfare
  • H202 Eksplosiv, alvorlig fare for udslyngning af fragmenter
  • H203 Eksplosiv, fare for brand, eksplosion eller udslyngning af fragmenter
  • H204 Fare for brand eller udslyngning af fragmenter
  • H205 Fare for masseeksplosion ved brand
   • selvreaktive stoffer og blandinger type A, B, C eller D
  • H240 Eksplosionsfare ved opvarmning
  • H241 Brand- eller eksplosionsfare ved opvarmning
  • H242 Brandfare ved opvarmning
   • organiske peroxider type A eller B
  • H240 Eksplosionsfare ved opvarmning
  • H241 Brand- eller eksplosionsfare ved opvarmning
   • specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering, kategori 1 eller 2
  • H370 Forårsager organskader <evt. med angivelse af berørte organer>
  • H371 Kan forårsage organskader <evt. med angivelse af berørte organer>
   • specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering, kategori 1 eller 2
  • H372 Forårsager organskader <evt. med angivelse af berørte organer> ved længerevarende eller gentagen eksponering
  • H373 Kan forårsage organskader <evt. med angivelse af berørte organer> ved længerevarende eller gentagen eksponering
   • aspirationsfare, kategori 1
  • H304 Kan være livsfarlig, hvis det indtages og kommer i lungerne
   • respiratorisk sensibilisering ved indånding, kategori 1, underkategori 1A eller 1B
  • H334 Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding
   • hudsensibilisering, kategori 1, underkategori 1A eller 1B
  • H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion
   • carcinogenicitet, kategori 1A, 1B eller 2
  • H350 Kan fremkalde kræft
  • H350i Kan fremkalde kræft ved indånding
  • H351 Mistænkt for at fremkalde kræft
   • kimcellemutagenicitet, kategori 1A, 1B eller 2
  • H340 Kan forårsage genetiske defekter
  • H341 Mistænkt for at forårsage genetiske defekter
   • reproduktionstoksicitet, kategori 1A, 1B eller 2
  • H360 Kan skade forplantningsevnen eller det ufødte barn
  • H361 Mistænkt for at skade forplantningsevnen eller det ufødte barn
 2. Stoffer, materialer og processer, som er omfattet af bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse af kræft ved arbejde med stoffer og materialer, herunder svejsning i metal.
 3. Organiske opløsningsmidler optaget på Arbejdstilsynets liste over organiske opløsningsmidler i At-vejledningen om grænseværdier for stoffer og materialer.
 4. Materialer, der indeholder 1 % eller mere af opløsningsmidler nævnt under pkt. 3.
 5. Biologiske agenser i gruppe 3 og 4 i bekendtgørelse om biologiske agenser og arbejdsmiljø, eller med andet arbejde, hvor de på grund af arbejdets art eller de forhold, hvorunder det foregår, kan blive udsat for påvirkning fra sådanne agenser.

Indhold

Indhold

Henter PDF