G� til hovedindholdet

AT-vejledninger

Bilag 1 - Hånd-arm vibration

Bilag 1 til At-vejledningen om hånd-arm vibrationer

Måling og vurdering af hånd-arm vibrationer foretages i henhold til kapitel 4 og 5 og Annex A i DS/ISO 5349-1 og DS/ISO 5349-2.

Den daglige vibrationsbelastning A(8) af en person udregnes ved hjælp af formlen:

Formel til udregning af den daglige vibrationsbelastning A(8) af en person

Figur 3 - Formel til udregning af den daglige vibrationsbelastning A(8) af en person. A(8) = ahv√T / T0.

Hvor:

ahv er vibrationsstyrken i m/s2

T er varigheden af eksponeringen med vibrationsstyrken ahv

T0 er 8 timer

Vibrationsstyrken, ahv, udregnes ved hjælp af formlen.

Formel til udregning af vibrationsstyrken, ahv

Figur 4 - Formel til udregning af vibrationsstyrken, ahv. √ahwx2 + ahwy2 + ahwz2

Hvor:

ahwx, ahwy og ahwz er frekvensvægtede r.m.s.-accelerationer i m/s2 målt i tre på hinanden vinkelrette retninger på det sted, hvor den vibrerende overflade er i kontakt med hånden.

Hvis begge hænder eksponeres for vibrationer skal den højeste værdi af vibrationsstyrken ahv bruges til at vurdere den daglige vibrationsbelastning.

Hvis der i løbet af arbejdsdagen udføres to eller flere arbejdsoperationer med forskellig vibrationsstyrke, udregnes den daglige vibrationsbelastning A(8) ud fra formlen:

Formel til udregning af den daglige vibrationsbelastning A(8) hvis der i løbet af arbejdsdagen udføres to eller flere arbejdsoperationer med forskellig vibrations-styrke

Figur 5 - Formel til udregning af den daglige vibrationsbelastning A(8) hvis der i løbet af arbejdsdagen udføres to eller flere arbejdsoperationer med forskellig vibrationsstyrke.

Hvor:

n er antallet af forskellige arbejdsoperationer i løbet af dagen

ahvi er vibrationsstyrken for arbejdsoperation i, og

Ti er varigheden af arbejdsoperation i.

Brug af “vibrationspoint”

Den daglige vibrationsbelastning kan udregnes uden brug af formler, hvis man anvender nedenstående tabel. Vibrationsstyrken anvendes som indgang i tabellens søjle, og den tilhørende eksponeringstid findes i tabellens række.

Herefter aflæses antal “vibrationspoint”. Man kan umiddelbart se, om man ligger under aktionsværdien (grønt område), mellem aktionsværdi og grænseværdi (gult område) eller over grænseværdien (rødt område).

Den daglige vibrationsbelastning A(8) findes ved at gå ind i 8 timers søjlen med det aflæste antal “vibrationspoint” og aflæse A(8) som vibrationsværdien i søjlen yderst til venstre.

Tabel til udregning af den daglige vibrationsbelastning A(8)

Figur 6 - Tabel til udregning af den daglige vibrationsbelastning A(8).

Hvis der anvendes flere maskiner på den samme arbejdsdag, aflæses “vibrationspoint” for hver maskine, og “vibrationspointene” adderes. Summen bruges som indgang i 8 timers søjlen, og A(8) aflæses som vibrationsværdien i søjlen yderst til venstre.

Eksempel

En ansat på et støberi renser støbegods. Han anvender 3 værktøjer i løbet af en arbejdsdag:

  • Vinkelsliber 4 m/s2 i 2,5 timer
  • Pudsemaskine 6 m/s2 i 1 time
  • Mejselhammer 12 m/s2 i 0,5 time

Vibrationsbelastningen beregnes ved hjælp af tabellen:

  • Vinkelsliber: 80 “point” (der interpoleres)
  • Pudsemaskine 72 “point”
  • Mejselhammer 144 “point”

Sammenlægning giver 296 “point”.

Når 296 “point” bruges som indgang i søjlen for 8 timer ses, at vibrationsbelastningen ligger mellem 4 og 4,5 m/s2. Resultatet er altså at A(8) er 4 m/s2.

Det ses samtidig, at mejselhammeren er det værktøj, det er vigtigst at gøre noget ved.

Vibrationsstyrke beregnet over 40 timer

Den gennemsnitlige vibrationsstyrke beregnet over en uge (A(8)uge) er det tidsvægtede gennemsnit af vibrationernes styrke og varighed indenfor en periode på 7 dage (en uge) over en referenceperiode på fem 8 timers dage (40 timer). Den udregnes ved hjælp af formlen:

Formel til beregning af den gennemsnitlige vibrationsstyrke beregnet over en uge (A(8)uge)

Figur 7 - Formel til beregning af den gennemsnitlige vibrationsstyrke beregnet over en uge (A(8)uge).

Hvor:

A(8)j er vibrationsbelastningen for dag j.

Referencer

DS/EN ISO 5349-1 - Mekaniske vibrationer - måling og vurdering af hånd-arm vibrationer - Del 1: Generelle krav

DS/EN ISO 5349-2 - Mekaniske vibrationer - måling og vurdering af hånd-arm vibrationer - Del 2: Praktisk vejledning til måling på arbejdspladser.

CEN/TR 15350 - Mechanical vibration - Guideline for the assessment of exposure to hand-transmitted vibration using available information including that provided by the manufacturer of machinery. (Udgives sommer 2006).

Indhold

Indhold

Henter PDF