Gå til hovedindholdet

AT-vejledninger

Løft af personer med gaffeltruck

Vejledning om løft af personer med gaffeltruck med aftagelig arbejdskurv.

At-vejledningen handler om de betingelser, som skal være opfyldt for at løfte personer med en gaffeltruck, der er forsynet med aftagelig arbejdskurv.

Vejledningen indeholder ikke krav til personløftere, herunder krav til gaffeltruck med fastmonteret arbejdskurv.

Samtidig skal stærk varme- og kuldestråling så vidt muligt undgås, fx ved at indkapsle eller afskærme mod varme- eller kuldestråling.

1. Løft af personer med gaffeltruck

En gaffeltruck er som udgangspunkt indrettet til løft og transport af gods. En gaffeltruck kan også bruges til personløft ved lejlighedsvise og kortvarige arbejdsopgaver, hvis reglerne i denne vejledning er opfyldt.

Eksempler på arbejdsopgaver kan være:

 • Udskiftning af lysstofrør
 • Lettere montagearbejde
 • Lettere rengøring
 • Lettere malearbejde.

Man skal bruge et teknisk hjælpemiddel, der er permanent indrettet til personløft/personophold, ved regelmæssige og længerevarende arbejdsopgaver. Det kan fx være plukketruck, personløfter eller stillads.

Gaffeltruck må ikke bruges til løft af personer i forbindelse med plukning af varer fra reoler.

2. Indretning af gaffeltruck

Gaffeltruckens løfteevne ved største løftehøjde skal være mindst 4 gange den samlede vægt af arbejdskurven og den maksimale tilladte last.

Man kan bruge følgende formel for at være sikker på, at gaffeltrucken har den nødvendige løfteevne:

Qmax løftehøjde ≥ 4 × Mtotal

Qmax løftehøjde = Gaffeltruckens løfteevne ved maksimal løftehøjde (kg)

Mtotal = Mpersoner + Mmaterialer + Mkurv(kg) (max 500 kg)

Mpersoner = Vægt af én person sættes til 85 kg (max 2 personer)

Mmaterialer = Vægt af materialer/værktøj (kg)

Mkurv= Vægt af arbejdskurv (kg)

Gaffeltrucktyper, hvor byrdens tyngdepunkt er inden for understøttelsesfladen, skal have en egenvægt på mindst 2.000 kg inkl. eventuelt batteri.

Gaffeltrucken skal være sikret mod at vælte, hvis den punkterer, fx ved brug af massive/punkterfri dæk eller skørt.

Sliddet på gaflerne må højst udgøre 5 pct. af den oprindelige tykkelse.

Sænkehastigheden må ikke overstige 0,5 m/s ved brud på det hydrauliske system.

Gaffeltrucken skal have roterende advarselslys.

3. Arbejdskurv

Den totale vægt af arbejdskurv med last må ikke overstige 500 kg. Man må højst løfte to personer samtidig i arbejdskurven.

Gulvfladen må højst være 1,2 × 1,2 m og ikke mindre end 0,6 mpr. person. Gulvet skal være tæt og skridsikkert.

Arbejdskurven skal mindst have en 1,9 m høj indhegning med en 10 cm høj, tæt fodliste ind mod gaffeltruckens mast. Indhegningen skal være gennemsigtig og sikre mod, at man kan blive klemt i masten. Indhegningen skal være mindst lige så bred som masten.

Der skal være et mindst 1 m højt rækværk med håndliste og knæliste samt en 10 cm høj, tæt fodliste hele vejen rundt om resten af arbejdskurven. Fodlisten skal være tigerstribet udvendig. Der skal også være en indvendig håndliste 10 cm inden for og 10 cm over rækværkets øverste kant.

Lågen i indhegningen må ikke åbne udad. Lågen skal kunne lukke selv og være forsynet med et solidt og automatisk virkende lukketøj.

Der skal være forankringspunkter til at fastgøre faldsikringsudstyr.

Arbejdskurven må kun kunne monteres i korrekt stilling og skal fastholdes på gaflerne af to låseanordninger, der skal være synlige fra kurven.

Arbejdskurven skal have et skilt med tekst i mindst 2 cm høje bogstaver:

MAKSIMAL LAST

2 PERSONER OG ... KG

ELLER

1 PERSON OG ... KG

Tekst på arbejdskurv til én person skal være:

MAKSIMAL LAST

1 PERSON OG ... KG

Der skal være et skilt med nødvendig brugsvejledning ved betjeningsorganerne.

Man skal kunne styre arbejdskurvens lodrette bevægelse. Det skal ske,

 • enten fra et sæt betjeningsorganer i arbejdskurven, der er indrettet, så bevægelsen standser, når man slipper betjeningsorganet. Man må ikke samtidig kunne manøvrere gaffeltrucken fra førerpladsen.
 • eller fra de sædvanlige betjeningsorganer ved førerpladsen, men kun hvis et organ i arbejdskurven samtidig holdes påvirket.

Betjeningsorganerne i arbejdskurven skal være sikret mod utilsigtet betjening. Man skal sikre, at forbindelseskabler ikke kommer i klemme.

Man skal hurtigt fra gulv eller terræn kunne sænke kurven.

4. Brug af gaffeltrucken til personløft

Personer må kun løftes ved hjælp af arbejdskurven.

Gaffeltruckens fører skal have certifikat efter reglerne om gaffeltruckførercertifikat.

Køreunderlaget skal være plant, vandret og bæredygtigt.

Gaffeltruckens fører skal inden løft gennemgå materiellet og arbejdsforholdene sammen med den eller dem, der skal bruge arbejdskurven.

Man må ikke forlade arbejdskurven, når den er løftet.

Når arbejdskurven er hævet mere end 1 m, skal gaffeltrucken være afbremset, der skal være tændt advarselslys, og der skal være opsat de nødvendige afspærringer.

Kørsel med bemandet arbejdskurv skal ske langsomt og forsigtigt og må kun finde sted, når arbejdskurven er mindre end 1 m over kørefladen.

Personer må ikke opholde sig eller færdes under arbejdskurven.

Løftehøjden bør ikke overstige 5 m. Hvis arbejdet undtagelsesvis kræver, at man skal løfte højere, skal man blokere tiltebevægelsen mekanisk til gaffeltruckens chassis.

5. Journal

Gaffeltruck, der indrettes til personløft, skal være forsynet med en journal med alle nødvendige oplysninger. Journalen skal så vidt muligt opbevares på gaffeltrucken eller i arbejdskurven. Journalen skal være fremstillet af et holdbart materiale og have en hensigtsmæssig udformning.

Journalen kan indeholde følgende:

Identifikation

 • Fabrikat, type, serienr. og løbenr.
 • Fremstillers navn og adresse
 • Fremstillingsår
 • Nominel løfteevne
 • Faktisk løfteevne ved maksimal løftehøjde.

Godkendelser

 • Dokumentation/certifikat på bæremidler, belastningsprøver
 • Betjeningsvejledning
 • Reparationsvejledning
 • Datablad.

Reparation og vedligeholdelse

 • Hovedeftersyn
 • Almindeligt forekommende eftersyn og reparationer
 • Udskiftning af bæremidler
 • Udskiftning/reparation af gafler.

Arbejdstilsynet

 • Påbud
 • Andre meddelelser
 • Bekendtgørelser.

Noter

 • Om fejl og mangler
 • Om eventuelt hjælpeudstyr, fx forlængergafler, klemmer, dorn og kranarm
 • Om arbejdskurv.

Det skal fremgå af en mærkning på arbejdskurven eller gaffeltrucken, hvor journalen findes, hvis den hverken er i kurven eller på trucken.

6. Belastningsprøve

Prøvelasten skal ved en belastningsprøve af gaffeltruck med arbejdskurv beregnes som 150 pct. af den maksimale tilladte belastning i arbejdskurven.

Man kan bruge følgende formel til udregningen:

Qprøvelast = 1,5 × (Mpersoner + Mmaterialer)

Minimum prøvelast:

Qminimum prøvelast = (Mpersoner + Mmaterialer + 100 kg)

7. Unge under 18 år

Unge under 18 år må ikke selv være operatører af arbejdskurven og må ikke udføre arbejde, som foregår i mere end 5 m's højde.

Jens Jensen

Relaterede vejledninger

BrancheFællesskaberne for Arbejdsmiljø

BrancheFællesskaberne for Arbejdsmiljøs vejledninger kan findes på:

BrancheFællesskaberne for Arbejdsmiljø

Indhold

Indhold

Henter PDF