Gå til hovedindholdet

AT-vejledninger

Samløft med kraner

Vejledningen handler om reglerne for løft og transport af en byrde med mere end én kran eller mere end ét spil i samme kran (såkaldt samløft).

Baggrund

 • Bekendtgørelse om indretning af tekniske hjælpemidler.
 • Bekendtgørelse om hejseredskaber og spil.
 • Bekendtgørelse om anvendelse af tekniske hjælpemidler.

Denne At-meddelelse giver vejledning om samtidigt løft og transport af en byrde med mere end én kran eller mere end ét spil i samme kran (såkaldt samløft).

Samløft med kraner skal udføres efter arbejdsmiljølovgivningens bestemmelser for tekniske hjælpemidlers anvendelse. Ud fra disse bestemmelser stilles efter Arbejdstilsynets praksis følgende krav:

Planlægning

Samløft må kun foretages efter en omhyggelig planlægning og under ledelse og kontrol af en dertil udpeget sagkyndig person. Alle, der deltager i arbejdet, skal instrueres omhyggeligt.

Ved kompliceret samløft skal der udarbejdes en skriftlig brugsanvisning, der indeholder en fyldestgørende instruktion i samløftets gennemførelse og de dertil knyttede sikkerhedsforanstaltninger.

Vægtfordeling og belastning m.v.

Vægtfordelingen for hver enkelt kran eller spil ved løftet og transporten skal beregnes. Belastningen på hver kran må normalt ikke overstige 75 % af kranens størst tilladelige belastning ved det aktuelle udlæg.

For kraner, hvor byrden løftes inden for kranernes understøtningsflade (fx travers- og portalkraner), må belastningen på hver kran eller hvert spil ikke overstige 95 % af den størst tilladelige belastning. Der skal være overlastsikring og lastviserindikator.

Firepunktsløft (statisk ubestemt) er kun tilladt, når de to sæt diagonale kraner eller spil hver for sig kan bære den samlede byrde, inklusive anhugningsgrej. Løftet skal desuden udføres på en sådan måde, at ingen af de enkelte kraner eller spil belastes ud over de tilladelige belastninger, der gælder for samløft.

Øvrige sikkerhedsforanstaltninger

Der skal tages hensyn til vindpåvirkning under samløftet. Det skal undersøges, om byrdens udformning gør, at arbejdet skal afbrydes ved lavere vindhastigheder end normalt for de pågældende kraner.

De anvendte kraner bør være af samme type og helst med samme system for hastighedsregulering.

Der skal om nødvendigt konstrueres specielt anhugningsgrej, fx åg eller lignende. Anhugningsgrejet skal være indrettet således, at vægten er korrekt fordelt, og at der kun foretages lodret løft af byrden med hver enkelt kran eller spil under hele samløftet.

Kraner til samløft skal være i en god sikkerheds- og sundhedsmæssig vedligeholdelsestilstand.

Samløft må kun udføres af kranførere med certifikat.

Det skal dokumenteres, at kraner, der indgår i samløft, har gennemgået de lovpligtige hovedeftersyn og 10-års eftersyn jf. gældende regler (AT-anvisning nr. 2.3.0.2).

Grafisk illustration af to kraner derr løfter sammen i samløft

Figur 1 - Samløft med to kraner.

Brugsanvisning

Ved komplicerede samløft skal der udarbejdes skriftlig brugsanvisning, som mindst skal omfatte:

 • Skitse, der viser anhugningsgrejets placering på byrden og belastningen på hver enkelt krog.
 • Opstilling af kranerne i forhold til hinanden, byrden og omgivelserne.
 • Lastmomentets ændring for hver enkelt kran under løft, transport og afsætning. Om nødvendigt skal kranens stabilitet (kipmoment) kontrolleres i de aktuelle stillinger. Dette gælder specielt for kraner med variabelt udlæg.
 • Oplysning om, hvorvidt arbejdet skal afbrydes ved lavere vindhastighed end normalt for de pågældende kraner.

Kontrol

Den sagkyndige leder har følgende opgaver i forbindelse med samløft:

Før løftet skal det kontrolleres, at løfteinstruktionen om arbejdets tilrettelæggelse er fulgt. Især skal følgende punkter kontrolleres:

 • Kranernes placering, udliggernes stilling, afstande til omgivelser m.v., så byrden frit kan passere.
 • At anhugningen er korrekt.
 • At alle uvedkommende personer har fjernet sig fra arbejdsområdet - i særlige tilfælde, fx ved arbejde på offentlig vej, skal der være effektiv afspærring.
 • Lastfordelingen på hver enkelt kran eller spil ved forsigtigt at løfte byrden fri fra underlaget og aflæse enten dynamometre, indskudt mellem krankrog og byrde, eller kranernes egne lastviserinstrumenter.

Under samløftet skal den sagkyndige leder

 • kontrollere, at løfteinstruktionen hele tiden bliver fulgt
 • afbryde løftet, hvis det ikke forløber i overensstemmelse med instruktionerne
 • være i stadig kontakt med kranførerne, fx ved brug af radio eller telefon.

H. Elo Petersen

Relaterede bekendtgørelser

Baggrund

Indretning af tekniske hjælpemidler - Bekendtgørelse 429 - 2022 - med senere ændringer

Anvendelse af tekniske hjælpemidler - Bekendtgørelse 428 - 2022 - med senere ændringer

Hejseredskaber og spil - Ophævet.

Indhold

Indhold

Henter PDF