Gå til hovedindholdet

Bekendtgørelser

Bekendtgørelse om adgang for ældre rentemodtagere til omsætning af rente efter ulykkesforsikringsloven til kapitalbeløb

Arbejdsskadestyrelsens bekendtgørelse nr. 979 af 11. december 1992 om adgang for ældre rentemodtagere til omsætning af rente efter ulykkesforsikringsloven til kapitalbeløb

Efter § 71, stk. 6, i lov nr. 390 af 20. maj 1992 om forsikring mod følger af arbejdsskade fastsættes:

§ 1. Modtagere af invaliditetsrente eller efterladterente efter ulykkesforsikringsloven, der er fyldt 67 år, kan begære renten omsat til kapitalbeløb.

Stk. 2. Retten til kapitalbeløb indtræder den 1. i måneden efter det fyldte 67. år.

Stk. 3. Kapitalbeløbet beregnes på grundlag af den rente, der ville komme til udbetaling efter rentenedsættelse på 25 pct. i medfør af ulykkesforsikringslovens §§ 32, stk. 4, eller 39, stk. 6.

§ 2. Umiddelbart før en rentemodtager opnår retten til at begære renten omsat til kapitalbeløb, skal forsikringsselskabet underrette pågældende herom og samtidig oplyse kapitalbeløbets omtrentlige størrelse.

Stk. 2. Begæring om omsætning af rente til kapitalbeløb skal indsendes til forsikringsselskabet inden 3 måneder efter det tidspunkt, hvor rentemodtageren opnår retten hertil.

§ 3. Tilkender Arbejdsskadestyrelsen invaliditetsrente eller efterladterente efter den renteberettigedes fyldte 67. år, skal det af kendelsen fremgå, at den renteberettigede inden for en frist af 3 måneder kan begære renten omsat til kapitalbeløb.

Samtidig skal styrelsen oplyse kapitalbeløbets størrelse.

§ 4. Omsætning af rente til kapitalbeløb foretages efter reglerne i Socialministeriets bekendtgørelse nr. 179 af 18. maj 1967. For efterladtes vedkommende beregnes kapitalbeløbet efter en invaliditetsgrad på 100 pct. og uden det i bekendtgørelsens § 2 nævnte fradrag.

§ 5. Kapitalbeløbet udbetales til den berettigede. Er den berettigede en umyndig person forvaltes over kapitalbeløbet efter reglerne om forvaltning af umyndiges midler.

§ 6. Hvis en rente, der udbetales efter et ulykkestilfælde sket før 1. april 1947, omsættes til kapitalbeløb, refunderer statskassen forsikringsselskabet det beløb, hvormed kapitalbeløbet overstiger det kapitalbeløb, der svarer til den oprindelige rente. For en rente, der udbetales efter ulykkestilfælde sket i tiden 1. april 1947 til 31. marts 1965, svarer refusionsbeløbet til det beløb, hvormed kapitalbeløbet overstiger den rentereserve, der er afsat på omsætningstidspunktet, jf. nærmere Socialministeriets bekendtgørelse nr. 274 af 30. juni 1965.

§ 7. Denne bekendtgørelse træder i kraft den 1. januar 1993.

Samtidig ophæves Sikringsstyrelsens bekendtgørelse nr. 102 af 16. marts 1978 om regler for omsætning af rente til kapitalbeløb for ældre rentemodtagere i henhold til ulykkesforsikringsloven.

Arbejdsskadestyrelsen, den 11. december 1992

F.B. Svarrer / O. Pontoppidan

Indhold

Indhold

Henter PDF