Gå til hovedindholdet

Bekendtgørelser

Bekendtgørelse om adgangsveje til elevatorer, rulletrapper og lignende maskiner

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 460 af 23. maj 2016 om adgangsveje til elevatorer, rulletrapper og lignende maskiner med senere ændringer – ikke autoriseret sammenskrivning

SAMMENSKRIVNINGEN omfatter følgende bekendtgørelser

nr. 460 af 23. maj 2016, som trådte i kraft den 30. juni 2016 - Retsinformation

nr. 1850 af 19. december 2023, som trådte i kraft den 1. februar 2024 - Retsinformation

I medfør af § 35, stk. 1, § 39, § 41, § 43, § 46, § 74, stk. 1 og 2, § 75, stk. 1 og 3, § 76, stk. 4, og § 84 i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 1072 af 7. september 2010, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 73:

Anvendelsesområde

§ 1. Denne bekendtgørelse gælder for adgangsveje til de i stk. 2 nævnte elevatorer, rulletrapper og lignende maskiner, der permanent betjener bygninger og anlæg.

Stk. 2. Følgende elevatorer, rulletrapper og lignende maskiner er omfattet af bekendtgørelsen:

 1. Personelevatorer og person-godselevatorer, der er CE-mærket efter elevatordirektivet.
 2. Personelevatorer og person-godselevatorer, der ikke er CE-mærket.
 3. Godselevatorer, som ikke er en del af et maskinanlæg og hvis maksimale belastning er over 100 kg, eller hvis adgangsåbning er over 1 m i højden.
 4. Rulletrapper og –fortove.
 5. Løfteplatforme til persontransport.
 6. Tandhjulsbaner til persontransport.
 7. Trappeløbselevatorer til persontransport.
 8. Paternosterelevatorer.
 9. Elevatorer og løfteplatforme til at løfte de optrædende under kunstnerisk optræden.

Stk. 3. Følgende elevatorer, rulletrapper og lignende maskiner er ikke omfattet af bekendtgørelsen:

 1. Elevatorer, rulletrapper eller lignende maskiner, der alene er tilknyttet én enkelt privat bolig, og er aflåst eller konstant overvåget.
 2. Byggepladselevatorer.
 3. Løftemateriel, der hører til en maskine eller en konstruktion, og som udelukkende er bestemt til adgang til betjeningsstedet, eller for udførelsen af reparation og vedligeholdelse af maskinen eller konstruktionen.
 4. Små godselevatorer, hvis maksimale belastning er 100 kg og hvis adgangsåbning ikke er højere end 1 m.
 5. Elevatorer, rulletrapper eller lignende maskiner, som er en del af et forlystelsesapparat.
 6. Tovbaneanlæg, der er CE-mærket efter direktiv 2000/9/EF af 20. marts 2000 om tovbaneanlæg til personbefordring, eller den til enhver tid gældende EU-retsakt for tovbaneanlæg til personbefordring.

Definitioner

§ 2. I denne bekendtgørelse forstås ved:

 1. Adgangsveje: Områder, der giver adgang til døre m.v. til skakt, maskineri og dertil knyttede anordninger samt andre lignende områder, der hører til elevatoren, rulletrappen eller den lignende maskine.
 2. Elevatordirektivet: Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/16/EF af 29. juni 1995 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om elevatorer med senere ændringer, samt Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/33/EU af 26. februar 2014 om harmonisering af medlemsstaternes love om elevatorer og sikkerhedskomponenter til elevatorer (omarbejdning), eller den til enhver tid gældende EU-retsakt for elevatorer.
 3. Elevator: Løftemateriel, der betjener fastlagte niveauer ved hjælp af en elevatorstol, som bevæger sig langs faste styreskinner med en hældningsgrad på over 15 grader i forhold til det vandrette plan, eller løftemateriel, som bevæger sig ad en fuldstændig fast bane, selv om den ikke bevæger sig langs faste styreskinner, og som er beregnet til at transportere:
  1. personer,
  2. personer og gods, eller
  3. gods alene.
 4. Godselevator: Fast installerede elevatorer, som er forudsat anvendt udelukkende til transport af gods, og hvor betjeningspanelet er utilgængeligt fra elevatorstolen.
 5. Rulletrappe: Et mekanisk drevet transportapparat, hvor transportorganet består af kontinuerligt gående trinbånd eller paletter, der bevæger sig i op- eller nedadgående retning.
 6. Rullefortov: Et mekanisk drevet transportapparat, hvor transportorganet består af kontinuerligt gående trinløst bånd eller trinløse paletter, der bevæger sig i op- eller nedadgående retning eller vandret.
 7. Løfteplatform til persontransport: Løftemateriel, der betjener fastlagte niveauer ved hjælp af en elevatorstol, lad eller lignende med en hastighed på 0,15 m/s eller derunder, og som er beregnet til at transportere:
  1. personer, eller
  2. personer og gods.
 8. Trappeløbselevator til persontransport: Løfteanordning til persontransport, siddende, siddende i kørestol eller stående, på en styret vogn eller et lad, der bevæger sig langs et trappeløb eller anden tilgængelig flade med en maksimal stigning på 75 grader.
 9. Tandhjulsbane til persontransport: Et transportapparat på en bane, hvor fremdriften sker ved, at tandhjul griber ind i en tandstang i sporet.
 10. Paternosterelevator: Et apparat, der betjener fastlagte niveauer ved hjælp af en kæde med åbne kabiner, der langsomt cirkulerer rundt i en fastlagt bane uden stop, og som er beregnet til at transportere personer.

Adgangsveje

§ 3. Ejeren af en elevator, rulletrappe eller lignende maskine er ansvarlig for, at der er adgangsveje frem til skakt-døre, samt til de steder uden for skakten, hvor der skal udføres kontrol, inspektion, vedligeholdelse, reparation eller nødbetjening.

Stk. 2. Adgangsvejene i stk. 1 skal være sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige, herunder skal arbejde med kontrol, inspektion, vedligeholdelse, reparation, nødbetjening samt transport af svært materiel ved montage og udskiftning kunne ske sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Adgangsvejene skal sikres mod nedstyrtningsfare for personer, særligt ved adgang via loftlem, lejder, stige jf. § 4 eller hen over tag.

Stk. 3. Benyttes adgangsvej, jf. stk. 1, som arbejdsområde for vedligeholdelse, reparation, og nødbetjening, skal dette arbejdsområde i fornødent omfang yde beskyttelse mod vejrligets påvirkning.

Stk. 4. Adgangsvejene skal holdes ryddelige og have tilstrækkelig belysning efter den til enhver tid gældende standard DS/EN 12464 "Belysning ved arbejdspladser".

Stk. 5. Adgangsvejene i stk. 1 må ikke gå gennem private rum, medmindre der er de fornødne flugtveje, og ejeren af det private rum har givet samtykke til passage. Samtykket skal være givet ved deklaration tinglyst på ejendommen og ved tilladelse i lejekontrakten, hvis det private rum er lejet ud.

§ 4. Niveauændringer i adgangsveje skal ske ved trapper eller, hvis dette frembyder særlige vanskeligheder, ved fastmonterede eller -hængslede lejdere, som har vandrette trinflader, er sikret mod skridning og har hældning mellem 65 grader og 75 grader i brugsstilling. Ved højder under 1,5 m tillades dog hældning over 75 grader. Ved elevatorer opstillet efter 1. februar 1981 skal afstand fra trinbagkant til fast bygningsdel være mindst 0,16 m. Som støtte ved passage af øverste del af lejder skal findes håndbøjle(r).

§ 5. Adgangsvejenes frie højde skal overalt være mindst 2,1 m, idet der dog ses bort fra dørtærskler indtil 0,4 meters højde.

Stk. 2. Stk. 1 gælder ikke for elevatorer opstillet før 1. februar 1981.

§ 6. Hvis der er mulighed for indespærring i forrum eller lignende områder til elevatoren, rulletrappen eller den lignende maskine, skal dette rum være udstyret med to-vejs kommunikationsmiddel, som muliggør tilkaldelse af hjælp under alle forhold. Kommunikationsmidlet skal være konstrueret og installeret således, at det også fungerer ved strømafbrydelse.

Arbejdstilsynets tilsyn og kontrol

§ 7. Arbejdstilsynets medarbejdere har, uden retskendelse, mod behørig legitimation til enhver tid adgang til at føre kontrol og tilsyn med adgangsveje til elevatorer, rulletrapper og lignende maskiner, herunder hvor adgangsveje er etableret hos en person på eller i dennes private bolig, fritidsbolig, grund i tilknytning hertil, køretøj eller fritidsfartøj.

Dispensation

§ 8. Arbejdstilsynet kan, hvor særlige forhold foreligger, i enkelttilfælde tillade afvigelser fra bestemmelserne i denne bekendtgørelse, når det skønnes rimeligt og fuldt forsvarligt.

Klage

§ 9. Arbejdstilsynets afgørelser efter bekendtgørelsen kan påklages efter § 81 i lov om arbejdsmiljø.

Straf

§ 10. Medmindre højere straf er forskyldt efter lov om arbejdsmiljø eller anden lovgivning straffes med bøde eller fængsel i indtil 2 år den, der:

 1. overtræder §§ 3-6,
 2. ikke efterkommer et påbud, der er meddelt i henhold til bekendtgørelsens bestemmelser, eller
 3. tilsidesætter vilkår for dispensationer, der er meddelt i henhold til bekendtgørelsens bestemmelser.

Stk. 2. For de i stk. 1, nr. 1 anførte overtrædelser kan der pålægges en arbejdsgiver bødeansvar, selv om overtrædelsen ikke kan tilregnes ham som forsætlig eller uagtsom. Det er en betingelse for bødeansvaret, at overtrædelsen kan tilregnes en eller flere til virksomheden knyttede personer eller virksomheden som sådan. For bødeansvaret fastsættes ingen forvandlingsstraf.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Ikrafttræden

§ 11. Bekendtgørelsen træder i kraft den 30. juni 2016.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 634 af 5. maj 2015 om adgangsveje til elevatorer, rulletrapper og lignende maskiner ophæves.

Arbejdstilsynet, den 23. maj 2016

Peter Vesterheden / Katrine Wied Christensen

Note: Bekendtgørelsen har som udkast været notificeret i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/34/EF (informationsproceduredirektivet), som ændret ved direktiv 98/48/EF.

Indhold

Indhold

Henter PDF