Gå til hovedindholdet

Bekendtgørelser

Bekendtgørelse om administrativt samarbejde om håndhævelse af udstationeringsreglerne

Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse nr. 134 af 31. januar 2017 om administrativt samarbejde om håndhævelse af udstationeringsreglerne

I medfør af § 8 b, stk. 3, i lov om udstationering af lønmodtagere m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 342 af 3. april 2014, som ændret ved § 1 i lov nr. 626 af 8. juni 2016, fastsættes:

§ 1. Kompetente myndigheder i Danmark, jf. § 8 a i lov om udstationering af lønmodtagere m.v., samarbejder med og yder bistand til kompetente myndigheder i de øvrige EU- og EØS-lande med henblik på håndhævelse af regler om udstationering af lønmodtagere, som omfattet af eller fastsat i medfør af Europa-Parlamentet og Rådets Direktiv 96/71/EF af 16. december 1996 om udstationering af arbejdstagere som led i udveksling af tjenesteydelser eller Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/67/EU af 15. maj 2014 om håndhævelse af direktiv 96/71/EF om udstationering af arbejdstagere som led i udveksling af tjenesteydelser og om ændring af forordning (EU) nr. 1024/2012 om administrativt samarbejde via informationssystemet for det indre marked ( »IMI-forordningen« ).

§ 2. Samarbejdet efter § 1 kan bestå i:

  1. Besvarelse af begrundede anmodninger om oplysninger fra kompetente myndigheder i de øvrige EU- og EØS-lande.
  2. At udføre kontroller, tilsyn og undersøgelser med hensyn til de udstationeringssituationer, der er omhandlet i artikel 1, stk. 3, i Europa-Parlamentet og Rådets Direktiv 96/71/EF af 16. december 1996 om udstationering af arbejdstagere som led i udveksling af tjenesteydelser, herunder undersøgelser vedrørende eventuelle tilfælde af manglende overholdelse eller misbrug af de gældende regler om udstationering af arbejdstagere.
  3. Fremsendelse og forkyndelse af dokumenter.

§ 3. Efter § 8 b, stk. 1, i lov om udstationering af lønmodtagere m.v. sender kompetente myndigheder i Danmark på forespørgsel fra kompetente myndigheder i de øvrige EU- og EØS-lande oplysninger gennem informationssystemet for det indre marked til brug for håndhævelse af udstationeringsreglerne. Oplysninger kan tillige sendes i forbindelse med bilateralt administrativt samarbejde og gensidig bistand.

§ 4. Modtager en kompetent myndighed en forespørgsel gennem informationssystemet for det indre marked, jf. § 1, besvares forespørgslen uden unødigt ophold og senest inden for følgende tidsfrister:

  1. I hastetilfælde, der kræver søgning i registre besvares snarest muligt og inden for højst to arbejdsdage fra modtagelsen af anmodningen. 
  2. Alle andre anmodninger om oplysninger besvares senest 25 arbejdsdage fra modtagelsen af anmodningen, medmindre medlemsstaterne i fællesskab aftaler en kortere tidsfrist.

§ 5. Har en kompetent myndighed problemer med at imødekomme en anmodning om bistand fra en kompetent myndighed i et EU- eller EØS-land, underretter myndigheden hurtigst muligt den bistandssøgende myndighed.

§ 6. Efter § 8 b, stk. 2, i lov om udstationering af lønmodtagere m.v., indhenter kompetente myndigheder i Danmark oplysninger gennem informationssystemet for det indre marked fra de kompetente myndigheder i de øvrige EU- og EØS-lande til brug for håndhævelse af udstationeringsreglerne. Oplysninger kan tillige indhentes i forbindelse med bilateralt administrativt samarbejde og gensidig bistand.

Stk. 2. Kompetente myndigheder i Danmark kan indhente oplysninger efter stk. 1, når dette skønnes relevant for håndhævelse af lov om udstationering af lønmodtagere m.v. eller regler omfattet af § 5 i samme lov.

Stk. 3. Har anmodningen om oplysninger hastende karakter skal dette klart angives i anmodningen med nærmere oplysninger, som underbygger dette.

§ 7. Oplysninger, der er indhentet i medfør af § 6, kan kun anvendes i forbindelse med den eller de sager, der ligger til grund for anmodningen.

§ 8. Gensidigt administrativt samarbejde og gensidig bistand ydes uden betaling.

§ 9. Bekendtgørelsen træder i kraft den 2. februar 2017.

Beskæftigelsesministeriet, den 31. januar 2017

Troels Lund Poulsen / Lasse Boje

Indhold

Indhold

Henter PDF