Gå til hovedindholdet

Bekendtgørelser

Bekendtgørelse om anerkendt arbejdsmiljøcertifikat opnået gennem DS/ISO 45001 m.v.

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1409 af 26. september 2020 om anerkendt arbejdsmiljøcertifikat opnået gennem DS/ISO 45001

I medfør af § 65 b, stk. 4, og § 65 d, i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 674 af 25. maj 2020, som ændret ved lov nr. 1554 af 27. december 2019, og efter forhandling med erhvervsministeren fastsættes efter bemyndigelse:

Formål og område

§ 1. Virksomheder med ansatte, der har erhvervet et certifikat ved akkrediteret certificering efter DS/ISO 45001 og som opfylder de betingelser, der er angivet i § 2 kan få udstedt et anerkendt arbejdsmiljøcertifikat.

Stk. 2. Dokumentationen skal opfylde kravene i §§ 3-5.

Betingelser

§ 2. Virksomheden skal udover kravene i DS/ISO 45001 opfylde følgende betingelser, som certificeringsorganet kontrollerer, at virksomhedens ledelsessystem sikrer:

  1. Virksomheden eller produktionsenheden har ikke væsentlige arbejdsmiljøproblemer, for så vidt angår de i bilag 1 nævnte områder. Ved væsentlige arbejdsmiljøproblemer forstås problemer, der vil kunne medføre et påbud i henhold til lov om arbejdsmiljø.
  2. Virksomheden eller produktionsenheden behandler og oplyser certificeringsorganet om anmeldepligtige arbejdsulykker og arbejdsmiljømæssige påvirkninger fra anmeldte erhvervssygdomme, som virksomheden har kendskab til, samt om forebyggelsen heraf. Oplysningerne skal gives til certificeringsorganet i anonymiseret form og således, at certificeringsorganet ikke kan identificere de personer, der har været udsat for ulykkerne eller erhvervssygdommene.

Krav til dokumentation m.v.

§ 3. Som dokumentation for opfyldelse af kravene i DS/ISO 45001 og betingelserne i § 2 udsteder det akkrediterede certificeringsorgan ét anerkendt arbejdsmiljøcertifikat.

Stk. 2. Certifikatet skal omfatte enten den samlede virksomhed (den juridiske enhed med alle tilhørende produktionsenheder) eller en eller flere produktionsenheder. Det skal fremgå ved angivelse af produktionsenhedsnummer på certifikatet, eller på et bilag hertil, hvilke produktionsenheder, der er omfattet af certificeringen.

Stk. 3. Certificeringsorganet skal ved udstedelse af certifikatet sende kopi af det pågældende certifikat og eventuelle bilag hertil til Arbejdstilsynet sammen med oplysning om, hvorvidt den arbejdsmiljøcertificerede virksomhed ønsker en kronesmiley på Arbejdstilsynets hjemmeside.

Stk. 4. Certificeringsorganet skal orientere Arbejdstilsynet, når et certifikat er frataget, suspenderet eller bortfaldet.

Krav til certificeringsorganerne

§ 4. Det anerkendte arbejdsmiljøcertifikat nævnt i § 3 skal være udstedt af et certificeringsorgan, der er akkrediteret af DANAK (Den Danske Akkrediteringsfond) eller et tilsvarende anerkendt akkrediteringsorgan til at certificere efter DS/ISO 45001 og efter betingelserne nævnt i § 2.

Stk. 2. Certificeringsorganet skal inden for maksimalt to certificeringsperioder (6 år) kontrollere alle produktionsenheder omfattet af certifikatet. Hvis certifikatet efterfølgende udvides til at omfatte andre produktionsenheder, skal nye produktionsenheder være kontrolleret senest i den efterfølgende certificeringsperiode.

§ 5. Certificeringsorganet skal anvende minimum 5 pct. mere tid på audit end beregnet i henhold til retningslinjerne for opnåelse af arbejdsmiljøcertifikat efter ISO 45001. Det gælder for certificeringsaudit, årlige overvågningsaudit og re-certificeringsaudit. Den øgede audittid skal anvendes til at kontrollere det materielle arbejdsmiljø på virksomheden med henblik på at kontrollere, om virksomhedens arbejdsmiljøledelsessystem sikrer, at der ikke er væsentlige arbejdsmiljøproblemer, jf. bilag 1, som vil kunne medføre påbud i henhold til lov om arbejdsmiljø.

Klage

§ 6. Klager i forbindelse med certificering, som foretages af et akkrediteret certificeringsorgan, behandles af det akkrediterede certificeringsorgan efter procedurer fastlagt i overensstemmelse med kravene i internationale standarder for akkreditering til certificering af ledelsessystemer. Klager skal således sendes til det akkrediterede certificeringsorgan.

Stk. 2. Klager kan ikke indbringes for en administrativ myndighed.

Ikrafttræden

§ 7. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. november 2020.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1510 af 14. december 2018 om anerkendt arbejdsmiljøcertifikat opnået gennem DS/ISO 45001 m.v. ophæves.

Arbejdstilsynet, den 26. september 2020

Sine Frederiksen

Bilag

1 - Væsentlige arbejdsmiljøforhold indenfor udvalgte områder, jf. § 2, nr. 1

Indhold

Indhold

Henter PDF