Gå til hovedindholdet

Bekendtgørelser

Bekendtgørelse om anmeldelse af arbejdsulykker m.v. til Arbejdstilsynet

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 799 af 3. juni 2022 om anmeldelse af arbejdsulykker m.v. til Arbejdstilsynet

I medfør af § 32 a i forvaltningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014, og § 2 a, § 75, stk. 1, § 81 c, stk. 1 og 2, og § 84 i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 2062 af 16. november 2021, fastsættes efter bemyndigelse:

Anmeldelse m.v.

§ 1. Arbejdsgiveren skal snarest og senest 14 dage efter første fraværsdag anmelde arbejdsulykker og forgiftningstilfælde, der er sket ved arbejde for arbejdsgiveren, såfremt ulykken eller forgiftningen har medført arbejdsudygtighed i 1 dag eller mere udover tilskadekomstdagen.

Stk. 2. Arbejdsgiveren skal desuden anmelde arbejdsulykker i form af arbejdsrelateret fysisk vold, trusler og anden krænkende adfærd uden for arbejdstid, såfremt ulykken er relateret til arbejde for en arbejdsgiver, og den har medført arbejdsudygtighed i 1 dag eller mere udover tilskadekomstdagen. Anmeldelse skal ske senest 14 dage efter første fraværsdag.

Stk. 3. Hvor arbejdet ikke udføres for en arbejdsgiver, skal ejeren (brugeren) af tekniske hjælpemidler m.v. tilsvarende anmelde arbejdsulykker og forgiftninger, der er sket ved brugen af disse, jf. stk. 1.

§ 2. Anmeldelse efter § 1 skal ske digitalt til Arbejdstilsynet via Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings og Arbejdstilsynets fælles anmeldesystem EASY.

Stk. 2. Anmeldelse efter § 1 skal indeholde de oplysninger, der er angivet i bilag 1.

§ 3. Arbejdsgiveren skal give virksomhedens arbejdsmiljøorganisation (arbejdsmiljørepræsentanten) adgang til anmeldelsen. Arbejdsgiveren skal desuden give den tilskadekomne en kopi af anmeldelsen.

§ 4. Arbejdstilsynet og Arbejdsmarkedets Erhvervssikring kan supplerende kræve indsendt oplysning om fraværsperiodens længde.

Digital kommunikation

§ 5. Dokumenter, der indsendes digitalt til Arbejdstilsynet i forbindelse med anmeldelse af arbejdsulykker m.v. skal være forsynet med en digital signatur med et sikkerhedsniveau svarende til den gældende OCES standard eller højere.

Stk. 2. Arbejdstilsynet kan beslutte at behandle et dokument, der er indsendt digitalt, selv om dokumentet ikke er forsynet med digital signatur, jf. stk. 1.

§ 6. Følgende typer af dokumenter kan ved behandlingen af anmeldelser af arbejdsulykker i Arbejdstilsynet udstedes uden underskrift eller med maskinelt gengivet underskrift eller på tilsvarende måde:

  1. Kvitteringsbreve.
  2. Rykkerbreve.
  3. Spørgebreve og spørgeskemaer til brug for sagsoplysningen.
  4. Oplysningsbreve til brug for sagsoplysningen.
  5. Breve med rent orienterende indhold, for eksempel om frister.

Stk. 2. Disse dokumenter sidestilles i retlig henseende med dokumenter med personlig underskrift.

Dispensation

§ 7. Direktøren for Arbejdstilsynet kan under ganske særlige omstændigheder undtage arbejdsgiveren fra kravet om at den enkelte anmeldelse efter § 1 skal ske digitalt samt fra efterfølgende digital kommunikation herom.

Stk. 2. Arbejdstilsynet træffer afgørelse om at undtage arbejdsgiveren fra digital anmeldelse af og digital kommunikation om arbejdsulykke, når anmeldelse alene er sendt til Arbejdstilsynet. Hvis anmeldelse af arbejdsulykke både er sendt til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og til Arbejdstilsynet, træffes afgørelse af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, jf. arbejdsmiljølovens § 75, stk. 6.

Stk. 3. Undtagelse fra pligten til at anmelde digitalt, jf. stk. 1, forudsætter ansøgning fra arbejdsgiveren herom. Arbejdsgiveren kan ikke undtages fra pligten til at anmelde digitalt, hvis arbejdsgiveren har adgang til computer og internet.

Stk. 4. Ansøgning om dispensation skal fremsendes samtidig med anmeldelsen.

Klage

§ 8. Arbejdstilsynets afgørelser efter bekendtgørelsen kan påklages efter lov om arbejdsmiljø § 81.

Straf

§ 9. Medmindre højere straf er forskyldt efter lov om arbejdsmiljø eller anden lovgivning straffes med bøde eller fængsel i indtil 2 år, den der

  1. overtræder § 1, § 2, § 3, og § 5, stk. 1, eller
  2. ikke efterkommer påbud, der er meddelt i henhold til bekendtgørelsens bestemmelser.

Stk. 2. For overtrædelse af § 1, kan der pålægges arbejdsgiveren bødeansvar, selv om overtrædelsen ikke kan tilregnes ham som forsætlig eller uagtsom. Det er en betingelse for bødeansvaret, at overtrædelsen kan tilregnes en eller flere til virksomheden knyttede personer eller virksomheden som sådan. For bødeansvaret fastsættes ingen forvandlingsstraf.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Ikrafttræden m.v.

§ 10. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2022.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1990 af 9. december 2020 om anmeldelse af arbejdsulykker m.v. til Arbejdstilsynet ophæves.

Arbejdstilsynet, den 3. juni 2022

Sine Frederiksen / Sofie Bisbjerg

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører Rådets direktiv 89/391/EØF af 12. juni 1989 om iværksættelse af foranstaltninger til forbedring af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet, EF-Tidende 1989, nr. L 183, s. 1, som senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1137/2008 af 22. oktober 2008, nr. L 311, s. 1.

Bilag

1 - Oplysninger i anmeldelse efter § 1

Indhold

Indhold

Henter PDF