Gå til hovedindholdet

Bekendtgørelser

Bekendtgørelse om anmeldelse af ulykker efter arbejdsskadesikringsloven

Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse nr. 485 af 21. maj 2024 om anmeldelse af ulykker efter arbejdsskadesikringsloven

I medfør af § 35, stk. 2-4, i lov om arbejdsskadesikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 1186 af 19. august 2022, fastsættes:

§ 1. Bekendtgørelsen anvendes ved anmeldelse af arbejdsulykker, jf. § 2, til forsikringsselskaber og til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og ved forsikringsselskabernes oversendelse af anmeldelserne til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

Definitioner

§ 2. Ved arbejdsulykker forstås efter denne bekendtgørelse en varig eller forbigående, fysisk eller psykisk personskade, forårsaget af en hændelse eller påvirkning, der sker pludseligt eller inden for 5 dage, og er en følge af arbejdet eller de forhold, det er foregået under, jf. §§ 5 og 6 i arbejdsskadesikringsloven.

§ 3. Ved fravær fra arbejdet forstås efter denne bekendtgørelse, at ulykken har medført fravær fra tilskadekomnes sædvanlige arbejde ud over tilskadekomstdagen. Fravær efter 1. punktum svarer til uarbejdsdygtighed, jf. § 1, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 799 af 3. juni 2022 om anmeldelse af arbejdsulykker m.v. til Arbejdstilsynet.

Stk. 2. Det er ved vurderingen af, om der er tale om fravær fra det sædvanlige arbejde afgørende for anmeldepligten, om tilskadekomne helt eller delvist kan påtage sig sin sædvanlige arbejdsfunktion.

§ 4. Ved forsikringsselskab forstås efter denne bekendtgørelse

 1. et forsikringsselskab, der tegner arbejdsulykkesforsikring efter arbejdsskadesikringsloven,
 2. selvforsikrede myndigheder, jf. § 48, stk. 5, i arbejdsskadesikringsloven,
 3. en arbejdsgiver, der er fritaget for at tegne forsikring, jf. § 88 i arbejdsskadesikringsloven, og
 4. Garantifonden for skadesforsikringsselskaber, jf. § 33, stk. 3, i arbejdsskadesikringsloven.

Anmeldelse m.v.

§ 5. Pligten til at anmelde ulykker, jf. § 2, påhviler den sikringspligtige arbejdsgiver, som i sin tjeneste beskæftiger personer, jf. § 48, stk. 1, i arbejdsskadesikringsloven, uanset om den sikringspligtige arbejdsgiver har opfyldt sikringspligten.

Stk. 2. Pligten til at anmelde ulykker for personer, der er kommet til skade under arbejde i privat husholdning eller under udførelse af privat tjeneste, og for hvem der ikke er sikringspligt, jf. arbejdsskadesikringslovens § 48, stk. 6, påhviler arbejdsgiveren, jf. § 32, stk. 1, i arbejdsskadesikringsloven.

Stk. 3. Pligten til at anmelde ulykker for selvstændige erhvervsdrivende og medarbejdende ægtefæller, der frivilligt har sikret sin egen person efter § 48, stk. 2, i arbejdsskadesikringsloven, og for personer, der er kommet til skade under forsøg på redning af menneskeliv, jf. § 4, stk. 2, nr. 4, i arbejdsskadesikringsloven, påhviler pågældende eller dennes efterladte, jf. § 32, stk. 2, i arbejdsskadesikringsloven.

Stk. 4. Pligten til at anmelde gælder også for arbejdsrelateret vold, trusler og anden krænkende adfærd uden for arbejdstid.

§ 6. Tilskadekomne eller dennes efterladte kan senest 1 år fra ulykken selv anmelde en ulykke til forsikringsselskabet eller Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, jf. § 36 i arbejdsskadesikringsloven, hvis ulykken ikke er anmeldt af arbejdsgiveren efter reglerne i denne bekendtgørelse.

§ 7. Anmeldelse kræver ikke tilskadekomnes eller efterladtes samtykke, dog kan den tilskadekomne eller efterladte altid bede Arbejdsmarkedets Erhvervssikring om ikke at behandle den anmeldte ulykke.

Procedure ved anmeldelse af ulykker

§ 8. Ulykker anmeldes til det forsikringsselskab, hvor forsikringen er tegnet. Hvis der ikke er tegnet forsikring, jf. lovens § 4, stk. 2, nr. 4, § 48, stk. 5 og 6, § 52 og § 88, skal ulykken anmeldes til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

§ 9. Arbejdsgiver skal senest 14 dage efter første fraværsdag anmelde en ulykke, såfremt ulykken har medført fravær fra tilskadekomnes sædvanlige arbejde ud over tilskadekomstdagen.

Stk. 2. Arbejdsgiver skal senest 14 dage efter tilskadekomstdagen anmelde en ulykke, der ikke har medført fravær, hvis ulykken må antages at kunne begrunde krav på ydelser efter § 11 i arbejdsskadesikringsloven.

Stk. 3. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring skal inden 48 timer underrettes om dødsfald, der kan være forårsaget af en arbejdsulykke, herunder ethvert dødsfald indtruffet på en arbejdsplads. Underretningen skal finde sted, selvom den ulykke, der kan have medført dødsfaldet, allerede er anmeldt eller skal anmeldes eller § 31 i arbejdsskadesikringsloven.

§ 10. Anmeldelse efter §§ 8 og 9 skal ske digitalt via anmeldelsessystemet EASY, medmindre anmeldelse sker efter stk. 2-3.

Stk. 2. Anmelder arbejdsgivere uden CVR-nummer ulykker, anvendes den digitale anmeldeløsning til RUT-nummer eller en digital blanket, der findes på virk.dk eller aes.dk.

Stk. 3. Anmelder tilskadekomne eller dennes efterladte en ulykke efter § 6, kan anmeldelsen ske digitalt via anmeldeløsningen på borger.dk eller via aes.dk.

Stk. 4. Anmeldelsen anses for modtaget på det tidspunkt, hvor meddelelsen registreres automatisk i anmeldesystemet, jf. stk. 1. Anmeldelsen er rettidig, når den er registreret, eller anmelder kan dokumentere, at digital anmeldelse er afsendt, senest kl. 23.59 på fristdagen.

Stk. 5. Anmeldelse skal indeholde de oplysninger, der er angivet i bilag 1.

§ 11. Er skaden sket i udlandet, og kan anmeldelse af praktiske grunde ikke ske via anmeldesystemet EASY, jf. § 10, skal anmeldelsen ske til en dansk repræsentation, der straks videresender den til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Anmeldelsen skal ske inden for de ovennævnte frister.

Forsikringsselskabets pligter

§ 12. Forsikringsselskabet skal sende anmeldelse af ulykker til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring i følgende tilfælde:

 1. Ulykken har medført eller må antages at ville medføre den tilskadekomnes død.
 2. Ulykkens følger kan begrunde erstatning ud over udgifter til sygebehandling og hjælpemidler m.v., jf. § 15 i arbejdsskadesikringsloven.
 3. Ulykken er en følge af arbejdsrelaterede vaccinationer mod covid-19 foretaget i perioden fra og med den 27. december 2020 til og med den 31. december 2022. Stk. 2 og § 14 gælder ikke for disse anmeldelser.
 4. Forsikringsselskabet skønner, at betingelserne for anerkendelse af ulykken, jf. § 2-6 i arbejdsskadesikringsloven, ikke er opfyldt.
 5. Arbejdsgiverens forsikring ikke er i kraft.

Stk. 2. Forsikringsselskabets adgang til at tage stilling til krav efter § 15 i arbejdsskadesikringsloven berøres ikke af pligten til oversendelse til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

§ 13. For forsikringsselskabets behandling af sager omfattet af forsøg i arbejdsskadesikringslovens § 84 a gælder reglerne i denne bekendtgørelse i det omfang, der ikke som følge af forsøget er fastsat andre regler herom.

§ 14. Når et forsikringsselskab sender en anmeldelse af en ulykke til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, skal forsikringsselskabet vedlægge lægeerklæring I eller andre relevante lægelige oplysninger, der kan danne grundlag for, at Arbejdsmarkedets Erhvervssikring kan vurdere, om ulykken kan anerkendes som en arbejdsulykke. Forsikringsselskabet skal indhente disse oplysninger snarest og skal senest en uge fra modtagelsen af anmeldelsen tage initiativ hertil.

Stk. 2. Stk. 1 gælder ikke, når

 1. det klart fremgår, at der ikke bliver tale om behandlingsudgifter eller anden erstatning efter loven,
 2. forsikringsselskabet skønner at erstatning afslås, fordi den pågældende ikke er sikret efter loven, eller
 3. anmeldelsen skal sendes til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring med henblik på afgørelse af andre spørgsmål efter loven, der ikke kræver lægelige oplysninger.

Stk. 3. Forsikringsselskaberne skal snarest og senest 3 uger fra modtagelsen af de i stk. 1 nævnte oplysninger sende anmeldelserne til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

Digital kommunikation

§ 15. Dokumenter, der sendes digitalt til forsikringsselskabet eller til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, skal være forsynet med digital signatur med et sikkerhedsniveau svarende til den gældende OCES-standard eller højere.

Stk. 2. Forsikringsselskabet og Arbejdsmarkedets Erhvervssikring behandler dokumenter, der er indsendt digitalt, selv om dokumentet ikke er forsynet med en digital signatur, jf. stk. 1.

Dispensation

§ 16. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring kan i ganske særlige situationer undtage arbejdsgiveren fra digital anmeldelse og digital kommunikation.

Stk. 2. Undtagelse fra pligten til at anmelde digitalt, jf. stk. 1, forudsætter ansøgning fra den anmeldepligtige arbejdsgiver, jf. § 5. Ansøgningen skal ske i forbindelse med den konkrete anmeldelse. Arbejdsgiveren kan ikke undtages fra pligten til at anmelde digitalt, hvis pågældende har adgang til computer og internet.

Stk. 3. Ansøgning om dispensation, jf. stk. 2, skal fremsendes samtidig med anmeldelsen. Ansøgning om dispensation kan ske på en blanket, der ligger på aes.dk. Blanketten indeholder samtidig mulighed for at anmelde ulykken.

Stk. 4. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring afgørelse om dispensation kan påklages til Ankestyrelsen, jf. lovens § 44, stk. 1, nr. 4.

Straf

§ 17. Efter § 82, stk. 3, i arbejdsskadesikringsloven straffes en sikringspligtig arbejdsgiver, der ikke rettidigt anmelder en indtruffet arbejdsulykke med bøde.

Stk. 2. Efter § 82 a, stk. 1, i arbejdsskadesikringsloven kan Arbejdsmarkedets Erhvervssikring ved overtrædelse af § 82, stk. 1-3, i arbejdsskadesikringsloven i et bødeforelæg tilkendegive, at sagen kan afgøres uden retssag, hvis den, der har begået overtrædelsen, erklærer sig skyldig i overtrædelsen og erklærer sig rede til inden en nærmere angiven frist at betale en bøde som angivet i bødeforlægget.

Ikrafttræden

§ 18. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2024.

Stk. 2. Bekendtgørelsen har virkning for ulykker, der anmeldes den 1. juli 2024 eller senere.

Stk. 3. Bekendtgørelse nr. 941 af 21. juni 2022 om anmeldelse af ulykker efter arbejdsskadesikringsloven ophæves.

Beskæftigelsesministeriet, den 21. maj 2024

Ane Halsboe-Jørgensen / Sine Frederiksen

Bilag

1 - Anmeldelse efter §1 af arbejdsulykker skal indeholde følgende oplysninger, jf. § 10, stk. 5

Indhold

Indhold

Henter PDF