Gå til hovedindholdet

Bekendtgørelser

Bekendtgørelse om anmeldelse af ulykker og sygdomme, der rammer værnepligtige m.fl.

Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse nr. 1479 af 2. december 2016 om anmeldelse af ulykker og sygdomme, der rammer værnepligtige m.fl.

I medfør af § 3, stk. 1 og 2, i lov om erstatning til tilskadekomne værnepligtige m.fl., jf. lovbekendtgørelse nr. 284 af 14. marts 2013 som ændret ved § 3 i lov nr. 395 af 2. maj 2016, fastsættes efter forhandling med Forsvarsministeriet:

§ 1. Bekendtgørelsen anvendes ved anmeldelse af tjenesteskader, der rammer værnepligtige m.fl.

Stk. 2. Bekendtgørelsen anvendes tillige ved digital kommunikation mellem de anmeldepligtige, jf. § 5, Forsvarsministeriets forsikringsenhed, jf. § 3 og Arbejdsmarkedets Erhvervssikring i forbindelse med anmeldelse efter stk. 1.

§ 2. Ved tjenesteskade efter denne bekendtgørelse forstås en ulykke eller en sygdom, der med rimelig sandsynlighed kan henføres til udførelsen af de pligter, der er forbundet med tjenesten eller de forhold, hvorunder den foregår.

Anmeldelse m.v.

§ 3. En tjenesteskade, jf. § 2, som må antages at kunne begrunde krav på ydelser efter loven, skal anmeldes til en af ministeriet udpeget forsikringsenhed eller Arbejdsmarkedets Erhvervssikring snarest muligt og senest 9 dage efter tjenesteskadens indtræden.

Stk. 2. Er en tjenesteskade ikke anmeldt efter stk. 1, skal tjenesteskaden anmeldes senest på 5-ugers-dagen for tjenesteskadens indtræden, hvis tilskadekomne ikke forventes at kunne genoptage sit arbejde i fuldt omfang senest på dette tidspunkt.

Stk. 3. Anmeldelsen skal indeholde de oplysninger, der er angivet i bilag 1.

Stk. 4. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring skal inden 48 timer underrettes om dødsfald, der må antages at være forårsaget af en tjenesteskade. Det samme gælder ethvert dødsfald indtruffet på tjenestestedet eller i øvrigt under tjenesten. Underretning skal finde sted, selv om den tjenesteskade, der kan have medført dødsfaldet, allerede er anmeldt efter stk. 1.

Stk. 5. Anmeldelse kræver ikke tilskadekomnes samtykke. Tilskadekomne kan dog efterfølgende bede Arbejdsmarkedets Erhvervssikring om ikke at behandle sagen.

Stk. 6. Tjenesteskade skal altid anmeldes, når tilskadekomne selv kræver det.

Stk. 7. Anmeldelsen anses for modtaget på det tidspunkt, hvor meddelelsen registreres automatisk i anmeldesystemet, jf. § 9. Anmeldelsen er rettidig, når den er modtaget senest kl. 24.00 på fristdagen. Kan modtagelsestidspunktet ikke fastlægges som følge af problemer i anmeldesystemet, jf. § 9, eller andre lignende problemer, anses anmeldelsen for at være kommet frem på det tidspunkt, hvor anmeldelsen blev afsendt, hvis der kan fremskaffes pålidelige oplysninger om afsendelsestidspunktet.

§ 4. Ved hjemsendelsen skal den værnepligtige spørges, om pågældende mener at have krav på ydelser efter loven, og i bekræftende fald skal anmeldelse ske til den af ministeriet udpegede forsikringsenhed eller Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Den værnepligtige skal orienteres om reglerne i lovens § 4 om anmeldelse af krav efter hjemsendelsen.

§ 5. Anmeldepligten, jf. § 3, påhviler den afdeling eller det tjenestested, hvor tilskadekomne gjorde tjeneste, da ulykken skete eller sygdommen blev konstateret.

Stk. 2. For personer, der aftjener civil værnepligt (militærnægtere), påhviler anmeldepligten administrationen for civil værnepligt (militærnægteradministrationen).

Stk. 3. For personer, der aftjener værnepligt ved udførelse af bistandsarbejde i udviklingslande, påhviler anmeldepligten Mellemfolkeligt Samvirkes regionalkontor, som gennem hovedkontoret i Danmark sender anmeldelsen til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

Stk. 4. For personer, der gør tjeneste som frivillige i hjemmeværnet eller redningsberedskabet, eller som er udtaget til at gøre tjeneste inden for redningsberedskabet, påhviler anmeldepligten den ansvarlige leder på tjenestestedet.

§ 6. Den af ministeriet udpegede forsikringsenhed videresender snarest anmeldelsen til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, hvis tjenesteskaden:

  1. har medført eller må antages at ville medføre tilskadekomnes død,
  2. antages at ville medføre erstatning for tab af erhvervsevne eller godtgørelse for varigt mén efter loven, eller
  3. har medført, at tilskadekomne endnu 5 uger efter tjenesteskadens indtræden ikke har genoptaget tjeneste i fuldt omfang.

Stk. 2. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring tager derefter stilling til, om tjenesteskaden hører under loven, og viderebehandler sagen.

§ 7. Ved tjenesteskader, der antages kun at begrunde krav på ydelser efter § 15 i lov om arbejdsskadesikring (sygebehandling og hjælpemidler m.m.), kan den af ministeriet udpegede forsikringsenhed selv tage stilling til kravet og udbetale eventuelle ydelser.

Stk. 2. Samtidig med den af ministeriet udpegede forsikringsenheds beslutning skal tilskadekomne udtrykkeligt gøres opmærksom på, at tjenesteskaden kan forelægges Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, hvis pågældende ikke er tilfreds med forsikringsenhedens beslutning.

Stk. 3. Kan den af ministeriet udpegede forsikringsenhed ikke tage stilling efter stk.1, eller er tilskadekomne ikke tilfreds med forsikringsenhedens beslutning, jf. stk. 2, sender forsikringsenheden anmeldelsen til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring med oplysning om, hvori tvivlen består, og med anmodning om en afgørelse. Samtidig underretter forsikringsenheden tilskadekomne om sagens videre forløb.

§ 8. Viser det sig, at et tilfælde, som den af ministeriet udpegede forsikringsenhed behandler efter § 7, stk. 1, må antages at begrunde krav på erstatning for tab af erhvervsevne eller godtgørelse for varigt mén efter loven, sender forsikringsenheden sagens akter til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring med oplysning om sagens hidtidige forløb.

§ 9. Anmeldelse efter § 3 og § 5 skal ske digitalt via Arbejdstilsynets og Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings fælles anmeldelsessystem.

Stk. 2. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring behandler anmeldelser om tjenesteskader, der ikke anmeldes via anmeldesystemet, jf. stk. 1.

Digital kommunikation m.v.

§ 10. Dokumenter, der indsendes digitalt til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring efter denne bekendtgørelse, skal være forsynet med digital signatur med et sikkerhedsniveau svarende til den gældende OCES standard eller højere.

Stk. 2. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring behandler anmeldelser om tjenesteskader, der ikke sendes digitalt eller sendes uden digital signatur.

Ikrafttræden

§ 11. Denne bekendtgørelse medfører ingen ændring i øvrige bestemmelser om anmeldelse af ulykker og sygdomme, der rammer værnepligtige.

§ 12. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2017 og anvendes på tjenesteskader, der anmeldes den 1. januar 2017 eller senere.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 734 af 25. juni 2010 om anmeldelse af ulykker og sygdomme, der rammer værnepligtige m.fl., ophæves.

Beskæftigelsesministeriet, den 2. december 2016

Troels Lund Poulsen / Nanna Møller

Bilag

1 - Oplysninger i anmeldelse efter § 1

Indhold

Indhold

Henter PDF