Gå til hovedindholdet

Bekendtgørelser

Bilag 2 - Personløft med gaffeltruck

Bilag 2 til Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 428 af 5. april 2022 om anvendelse af tekniske hjælpemidler.

Ud over kravene i § 59, stk. 3 skal betingelserne i dette bilag opfyldes, når der udføres personløft med en gaffeltruck, der udelukkende er beregnet til løft af gods.

1. Gaffeltrucken

1.1. Gaffeltruckens løfteevne ved største løftehøjde skal være mindst 4 gange den samlede maximale vægt (vægt af arbejdskurv og maksimal tilladt last).

1.2. Gaffeltrucktyper, hvor byrdens tyngdepunkt er inden for understøttelsesfladen, skal have en egenvægt på mindst 2.000 kg inkl. eventuelt batteri.

1.3. Gaffeltrucken skal være sikret mod at vælte, hvis den punkterer, fx ved brug af massive/punkterfri dæk eller skørt.

1.4. Sliddet på gaflerne må højst udgøre 5 pct. af den oprindelige tykkelse.

1.5. Sænkehastigheden må ikke overstige 0,5 m/s ved brud på det hydrauliske system.

1.6. Gaffeltrucken skal have roterende advarselslys.

2. Arbejdskurv

2.1. Arbejdskurven, som anvendes, skal være aftagelig, dvs. løst monteret og dermed ikke sammenkoblet med gaffeltrucken. Arbejdskurven skal betragtes som en del af byrden.

2.2. Den totale vægt af arbejdskurv med last må ikke overstige 500 kg. Man må højst løfte to personer samtidig i arbejdskurven.

2.3. Gulvfladen må højst være 1,2 × 1,2 m og ikke mindre end 0,6 m2 pr. person. Gulvet skal være tæt og skridsikkert.

2.4. Ind mod gaffeltruckens mast skal arbejdskurven have en mindst 1,9 m høj afskærmning med en 15 cm høj, tæt fodliste. Afskærmningen skal være gennemsigtig og sikre mod, at man kan blive klemt i masten. Afskærmningen skal være mindst lige så bred som masten.

2.5. Der skal være et mindst 1 m højt rækværk med håndliste og knæliste samt en 15 cm høj, tæt fodliste hele vejen rundt om resten af arbejdskurven. Fodlisten skal være gul/sort-stribet udvendig. Derudover skal der være en indvendig håndliste 10 cm inden for og 10 cm over rækværkets øverste kant.

2.6. Der skal være en låge i rækværket. Lågen må ikke åbne udad. Lågen skal kunne lukke selv og være forsynet med en solidt og automatisk virkende låseanordning.

2.7. Der skal være forankringspunkter til at fastgøre faldhindrende udstyr. Hvert forankringspunkt skal kunne optage en kraft på mindst 3 kN. Antallet af forankringspunkter skal mindst svare til det tilladte antal personer i arbejdskurven.

2.8. Det skal være sikret, at arbejdskurven kun kan monteres i den korrekte stilling. Arbejdskurven skal fastholdes på gaflerne af to låseanordninger. Låseanordningerne skal være synlige fra kurven, og det skal være muligt at se, om arbejdskurven er bragt i låst stilling.

2.9. Arbejdsskurven skal være tydelig mærket med tilladelig belastning

2.10. Belastningen angives som maksimal tilladt belastning i kg og tilladte antal personer + øvrig vægt i kg.

2.11. Der skal være et skilt med nødvendige oplysninger om korrekt brug af betjeningsanordningerne.

2.12. Arbejdskurvens lodrette bevægelse skal kunne styres

  1. fra de sædvanlige betjeningsanordninger ved gaffeltruckens førerplads, men kun hvis en anordning i arbejdskurven samtidig holdes påvirket, eller
  2. fra et sæt betjeningsanordninger placeret i arbejdskurven, der sikrer at bevægelsen standser, når betjeningsanordningen slippes. Man må ikke samtidig kunne manøvrere gaffeltrucken fra førerpladsen.

2.13. Betjeningsanordningerne i arbejdskurven skal være sikret mod utilsigtet betjening. Det skal sikres, at forbindelseskabler ikke kan komme i klemme.

2.14. Nødsænkning af kurven skal kunne foretages hurtigt fra gulv eller terræn.

2.15. Der skal forefindes en brugsanvisning for arbejdskurven, som skal indeholde fyldestgørende oplysninger om anvendelse og vedligeholdelse. Brugsanvisningen skal opbevares i arbejdskurven.

2.16. Arbejdskurven må ikke være CE-mærket efter EU-lovgivningen om maskiner.

3. Anvendelsen

3.1. Personer må kun løftes ved hjælp af arbejdskurven.

3.2. Gaffeltruckens fører skal have certifikat efter reglerne om gaffeltruckførercertifikat i bekendtgørelsen om arbejdsmiljøfaglige uddannelser.

3.3. Køreunderlaget skal være plant, vandret og have tilstrækkelig bæreevne.

3.4. Gaffeltruckens fører skal inden løftet gennemgå materiellet og arbejdsforholdene sammen med den eller de, der skal bruge arbejdskurven.

3.5. Arbejdskurven må ikke forlades, når den er i løftet stilling.

3.6. Når arbejdskurven er hævet mere end 1 m, skal gaffeltrucken være afbremset, der skal være tændt advarselslys, og der skal være opsat de nødvendige afspærringer omkring arbejdsområdet.

3.7. Kørsel med bemandet arbejdskurv skal ske langsomt og forsigtigt, og må kun finde sted, når arbejdskurven er hævet fri af underlaget, når der ikke er risiko for at ramme forhindringer og når arbejdskurven ikke er hævet mere end 1 m over kørefladen.

3.8. Personer må ikke opholde sig eller færdes under arbejdskurven.

3.9. Løftehøjden bør ikke overstige 5 m. Hvis arbejdet undtagelsesvis kræver en større løftehøjde, skal tiltebevægelsen blokeres mekanisk.

Indhold

Indhold

Henter PDF