Gå til hovedindholdet

Bekendtgørelser

Bilag 2 - Inspektionsorganer og certificeringsorganer

Bilag 2 til Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 498 af 22. maj 2024 om anvendelse af trykbærende udstyr

A. Inspektionsorganer

1. Akkrediteringsområde

Akkrediteringsområdet for et inspektionsorgan skal mindst omfatte inspektionsopgaverne opstillingskontrol og periodiske undersøgelser.

2. Personale og organisering

Inspektionsorganet skal anvende kvalificeret personale med tilstrækkelig viden om trykbeholderes sikkerhed og udrustning, så de kan udføre og afrapportere arbejdet korrekt.

Personalet skal have fornøden dokumenteret viden om teknologier anvendt i forbindelse med indretning af det udstyr, som skal kontrolleres, herunder kendskab til normer og standarder for produkter, for materialer, for sammenføjning (svejsning m.v.) og for prøvning.

Personalets kvalificering og arbejdets organisering skal ske efter retningslinjer svarende til kravene til DS/EN ISO 9712:2022 "Ikke-destruktiv prøvning - Kvalificering og certificering af NDT-personale" (ISO 9712:2021), afsnit 5.3, afsnit 6.1, afsnit 6.2, afsnit 6.3 og afsnit 7. Varigheden af den teoretiske uddannelse henholdsvis praktiske erfaring skal tilpasses de aktuelle inspektionsopgaver.

Inspektionsorganets personale skal udføre og afrapportere arbejdet efter følgende retningslinjer for kategorisering af personalet:

Inspektionsopgave Niveau (efter DS/EN ISO 9712:2012 som anført ovenfor)
1. Opstillingskontrol af trykbeholdere og enheder uden dampkedler 1 (for enkle udstyr) eller 2 eller 3
2. Opstillingskontrol af dampkedler og enheder med dampkedler 2 eller 3
3. Periodisk undersøgelse af trykbeholdere, rørsystemer og enheder uden dampkedler 1 (for enkle udstyr) eller 2 eller 3
4. Periodisk undersøgelse af dampkedler og enheder med dampkedler 2 eller 3
5. Trykprøvning 2 eller 3
6. Specielle inspektionsopgaver: – vurdere programmer for levetidsundersøgelser, jf. bilag 3, afsnit 3.1 – vurdere driftsegnethed (fitness for service) af udstyr, hvor der er fundet særlige fejl, herunder anvendelse af styrkeberegninger og brudmekanik, m.v., jf. bilag 3, afsnit 3.2 – påse opfyldelsen af de særlige krav til LPG-tanke, når de tildækkes, jf. bilag 4, afsnit 6. 3
7. Vurdere overensstemmelse med krav til drift af dampkedler uden stadig overvågning, jf. § 29, stk. 3 og bilag 3, afsnit 3.3 3

3. Udstyr

Udstyr, som anvendes i forbindelse med inspektionen skal opfylde kravene i DS/EN 17637:2016 afsnit 3.

Trykmålere til brug ved trykprøvning samt kontrol af indstillingstryk skal have en nøjagtighed svarende til klasse 0,6 eller bedre.

Akkrediteret kalibrering skal foretages efter fastlagt program.

4. Arbejdets udførelse

Arbejdet skal udføres sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt efter arbejdsmiljølovgivningens regler, herun-der med fornøden afspærring for utilsigtet igangsætning. Særlige sikkerhedsforanstaltninger skal træffes ved indvendige besigtigelser m.v. af

1) udstyr, hvor der har været giftigt eller andet farligt indhold,
2) stort udstyr, hvor det kan være nødvendigt med en vagt udenfor,
3) udstyr, som pludselig kan gå i gang, og ved
4) trykprøvning med høje tryk og/eller som pneumatisk trykprøvning (med luft) eller trykprøvning med inert gas.

5. Rapporter

Inspektionsorganet skal dokumentere de udførte inspektionsopgaver i rapporter eller lignende vedlagt tilsendt dokumentation, som skal opbevares sikkert i mindst 10 år.

6. Afvigelser

Kvalitetssystemets procedure for håndtering af konstaterede fejl i det trykbærende udstyr skal blandt andet omfatte håndtering af konstaterede afvigelser fra Arbejdstilsynets regler, herunder håndtering af konstaterede uheld, havarier m.v.

B. Certificeringsorganer

For at kunne certificere virksomheders kvalitetssystem i forbindelse med egenkontrol, jf. § 16 og bilag 6, skal certificeringsorganet være akkrediteret efter DS/EN ISO/IEC 17021-1:2015.

Certificeringsorganet skal have personale med fornøden dokumenteret viden om teknologier anvendt i forbindelse med indretning af det udstyr, som skal kontrolleres, herunder kendskab til normer og standarder for produkter, for materialer, for sammenføjning (svejsning m.v.) og for prøvning. Dette personale skal være kvalificeret efter retningslinjerne i afsnit 2 ovenfor for opgaverne periodiske undersøgelser.

Indhold

Indhold

Henter PDF