Gå til hovedindholdet

Bekendtgørelser

3 - Inspektionsopgaver

Bilag 3 til Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 498 af 22. maj 2024 om anvendelse af trykbærende udstyr

1. Opstillingskontrol, jf. kapitel 4

Forud for selve kontrollen gennemgås den forelagte dokumentation med henblik på planlægning af opstillingskontrollen.

Ved opstillingskontrollen skal det særligt kontrolleres,

 1. at udstyret er opstillet i overensstemmelse med kravene i §§ 7- 8,
 2. at der foreligger fyldestgørende dokumentation for fremstillingen,
 3. at udstyret er behørigt mærket,
 4. at udstyret ikke har lidt skade under eventuel transport,
 5. at besigtigelse efter § 19 er foretaget i tilfælde af flytning,
 6. at bestemmelserne i § 23 er opfyldt,
 7. at udstyret ikke kan blive udsat for andre påvirkninger, end det er beregnet og sikret til,
 8. at dampkedlen i givet fald opfylder kravene til drift uden stadig overvågning, jf. § 29, stk. 3, og
 9. at de særlige krav til opstilling og brug af enkelte typer trykbærende udstyr i bilag 4 og bilag 7 er overholdt.

Hvis kontrollen viser, at kravene er opfyldte, bestemmes besigtigelsestidspunktet og eventuelt trykprøvningstidspunktet efter bilag 5 og datoen (datoerne) påføres et besigtigelsesskilt (evt. flere skilte) eller den anden dokumentation, jf. § 9, stk. 2. Endvidere noteres resultatet i udstyrsjournalen.

Udstyret kan herefter tages i brug.

Hvis kontrollen viser, at kravene ikke er opfyldte, meddeles dette til brugeren med en udførlig begrundelse. Da næste besigtigelsestidspunkt ikke kan bestemmes, førend manglerne er afhjulpet, kan besigtigelses-skilt ikke udfyldes, og udstyret ikke tages i brug.

2. Periodiske undersøgelser, jf. kapitel 5

Forud for selve undersøgelsen gennemgås den forelagte dokumentation med henblik på planlægning af undersøgelsen.

2.1 Eftersyn, jf. §§ 11 og 12

Ved eftersyn, som kan foretages, mens udstyret er i drift, skal det i det omfang det er relevant særligt kontrolleres,

 1. at ryddeligheden på opstillingsstedet er tilfredsstillende,
 2. at udstyret fortsat er opstillet i overensstemmelse med §§ 7- 8,
 3. at udstyret kun udsættes for de påvirkninger, det er beregnet til i sin forudsatte levetid, herunder især,
 4. at det ikke udsættes for utilsigtede vibrationer, udmattelsespåvirkninger eller lignende,
 5. at der ikke forekommer utætheder af betydning for sikkerheden,
 6. at der ikke konstateres skader, som nødvendiggør en reparation,
 7. at sikkerhedsudstyret fungerer tilfredsstillende; i tvivlstilfælde eller hvis særlige forhold gør det nødvendigt kan det være nødvendigt at undersøge sikkerhedsudstyret under et driftsstop,
 8. at forudsatte regelmæssige funktionsprøver udføres; i tvivlstilfælde kan en funktionsprøve forlanges udført,
 9. at alarmer m.v. fungerer tilfredsstillende,
 10. at registreringer af fødevand- og kedelvandsprøver m.v. ved dampkedler viser tilfredsstillende resultater; i tvivlstilfælde udføres en ekstra vandanalyse, jf. § 30, stk. 2,
 11. at særlige betingelser for brugen og anvendelsen er opfyldt, og at betjeningspersonalet har de fornødne kvalifikationer.

Hvis kontrollen viser, at kravene er opfyldte, noteres resultatet i udstyrsjournalen.

Hvis kontrollen viser, at kravene ikke er opfyldte, meddeles dette til brugeren med en udførlig begrundelse.

2.2 Besigtigelse, jf. §§ 11 og 12

Forud for en besigtigelse skal udstyret være forberedt til besigtigelsen, herunder foretaget rengøring, evt. fjernelse af skadelige belægninger, f.eks. kedelsten, og eventuelt udluftninger, så besigtigelsen kan foretages sikkerhedsmæssigt forsvarligt.

Trykbeholdere og dampkedler besigtiges både ind- og udvendigt, medmindre der er fastsat andre regler om det enkelte udstyr, jf. bilag 5.

Rørsystemer besigtiges kun udvendigt.

Besigtigelse udføres som hovedregel som en direkte visuel undersøgelse af alle de trykbærende flader. Det kan være nødvendigt at supplere den visuelle undersøgelse med en passende NDT undersøgelse i tvivlstilfælde eller på grund af udstyrets særlige konstruktion eller som anført herunder.

Hvis den trykbærende flade er dækket af murværk, isolering og lignende foranstaltninger, kan besigtigelsen udføres stikprøvevis på de pågældende flader, hvis omstændighederne og erfaringen taler herfor.

Ved besigtigelsen skal det i det omfang, det er relevant, særligt kontrolleres, at der ikke forekommer uacceptable tilstande, herunder

 1. at der ikke forekommer utilladelig fladetæring,
 2. at der ikke forekommer utilladelige deformationer,
 3. at der ikke forekommer revner,
 4. at der ved udstyr, hvor der erfaringsmæssigt er risiko for spændingskorrosion undersøges herfor,
 5. at der ved udstyr anvendt i det pågældende materiales krybeområde i god tid er udarbejdet et program for krybeundersøgelser og i givet fald, at undersøgelser er udført,
 6. at der ved udstyr, hvor materialets udmattelsesstyrke har været en vigtig faktor i konstruktionsfasen, i god tid er udarbejdet et program for udmattelsesundersøgelser og i givet fald, at undersøgelser er udført, og
 7. at sikkerhedsudstyret er indstillet korrekt.

Hvis kontrollen viser, at kravene er opfyldte, bestemmes næste besigtigelsestidspunkt efter bilag 5 og besigtigelsesdatoen påføres besigtigelsesskiltet eller den anden dokumentation, jf. § 9, stk. 2. Endvidere noteres resultatet i udstyrsjournalen.

Hvis kontrollen viser, at kravene ikke er opfyldte, meddeles dette til brugeren med en udførlig begrundelse.

2.3 Trykprøvning, jf. § 11, stk. 2.

Forud for en trykprøvning skal udstyret være forberedt dertil, så trykprøvningen kan foretages sikkerhedsmæssigt forsvarligt.

Trykprøvningen foretages som hovedregel med vand, som skal have passende kvalitet og eventuelle luftlommer skal være fjernet.

Prøvningstrykket skal være mindst 1,3 gange indstillingstrykket. Trykket måles med en kontroltrykmåler med en nøjagtighed svarende til klasse 0,6 eller bedre.

Prøvningstrykket holdes så længe, at det er muligt at udføre den visuelle kontrol for utætheder, jf. nedenfor, dog mindst 10 minutter. Ved høje prøvningstryk over 100 bar skal trykket dog sænkes til indstillingstrykket før den visuelle kontrol på grund af risikoen for en farlig vand jetstråle.

I forbindelse med trykprøvningen skal det kontrolleres visuelt, at der ikke forekommer utætheder under tryksætningen, og at prøvningen ikke medfører synlige blivende deformationer.

Hvis kontrollen viser, at kravene er opfyldte, bestemmes næste trykprøvningstidspunkt efter bilag 5, og datoen påføres besigtigelsesskiltet eller den anden dokumentation, jf. § 9, stk. 2. Endvidere noteres resultatet i udstyrsjournalen.

Hvis kontrollen viser, at kravene ikke er opfyldte, meddeles dette til brugeren med en udførlig begrundelse.

3. Andre undersøgelser

3.1 Program for levetidsundersøgelser, jf. bilag 4, pkt. 4

Det skal kontrolleres, at undersøgelsesprogrammet er udført i overensstemmelse med de af Arbejdstilsynets nærmere angivne retningslinjer i At-vejledninger m.v.

3.2 Driftsegnethed (Fitness for service), jf. bilag 4, pkt. 5

Det skal kontrolleres, at vurderingsrapporten er udført i overensstemmelse med de af Arbejdstilsynets nærmere angivne retningslinjer i AT-vejledninger m.v.

Der skal indhentes alle oplysninger om udstyret, som er nødvendige for at kunne vurdere driftsegnetheden.

Hvis det vurderes, at brug af udstyret kan ske på en sikkerhedsmæssig fuldt forsvarlig måde gives meddelelse herom til brugeren med oplysning om

 1. hvor lang tid udstyret kan bruges,
 2. hvilke særlige undersøgelser, der skal udføres,
 3. hvornår de særlige undersøgelser skal udføres, og om
 4. eventuelle begrænsninger i anvendelsen (tryk, temperatur, personadgang, m.v.)

Hvis det vurderes, at fortsat brug ikke kan ske på sikkerhedsmæssig fuldt forsvarlig måde, meddeles dette til brugeren.

3.3 Drift af dampkedler uden stadig overvågning, § 29, stk. 3.

Vurdering af, hvorvidt et dampkedelanlæg kan være uden overvågning af en kedelpasser i en given periode, foretages på baggrund af nødvendige oplysninger om og afprøvninger på dampkedelanlægget.

Det skal kontrolleres, at der i dampkedelanlægget indgår sikkerheds- og kontroludstyr i overensstemmelse med relevante harmoniserede standarder og/eller Arbejdstilsynets nærmere angivne retningslinjer i AT-vejledninger m.v. Der skal indhentes alle oplysninger om dampkedelanlægget, som er nødvendige for at kunne vurdere overensstemmelsen.

Der skal foretages verifikation af det særlige sikkerheds- og kontroludstyr med dampkedelanlægget i drift.

Der skal udstedes en skriftlig overensstemmelsesattest vedrørende de gennemførte prøvninger indeholdende entydige og klare oplysninger om dampkedlen og det særlige sikkerheds- og kontroludstyr.

Hvis det vurderes, at driften af dampkedelanlægget kan ske på en sikkerhedsmæssig fuldt forsvarlig måde, gives meddelelse herom til brugeren med oplysning om

 1. hvor længe dampkedlen kan være i drift uden stadig overvågning af en kedelpasser (maksimalt 72 timer),
 2. hvor hyppigt hovedeftersynene af det særlige sikkerheds- og kontroludstyr skal udføres,
 3. at enhver ændring af det særlige sikkerheds- og kontroludstyr kræver fornyet vurdering og om,
 4. at overensstemmelsesattest skal indsættes i udstyrsjournalen.

Indhold

Indhold

Henter PDF