Gå til hovedindholdet

Bekendtgørelser

Bilag 7 - Køleanlæg og varmepumpeanlæg

Bilag 7 til Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 498 af 22. maj 2024 om anvendelse af trykbærende udstyr

Bekendtgørelsens øvrige bestemmelser gælder for det trykbærende udstyr, der indgår i køleanlæg og varmepumpeanlæg, medmindre andet er fastsat nedenfor.

1. Kølemidler

Kølemidler opdeles i to grupper, hvor gruppe 1 omfatter farlige fluida. Gruppe 2 omfatter alle andre fluida.

Opdelingen i gruppe 1 og gruppe 2 er i henhold til Sikkerhedsstyrelsens bekendtgørelse om indretning m.v. af trykbærende udstyr.

2. Typer af anlæg

Der skelnes mellem følgende typer af anlæg:

I. Køleanlæg og varmepumpeanlæg uanset arten af kølemiddel, bortset fra ammoniak R717.

II. Køleanlæg og varmepumpeanlæg uanset arten af kølemiddel.

III. Anlægget på den virksomhed, hvor personen er ansat. Anlægget er i øvrigt type I eller II.

3. Opstilling

Når anlæg med mere end 25 kg kølemiddelfyldning opstilles i bygning, skal kompressor, receiver, olieudskiller og lignende placeres i et eller flere maskinrum, hvor der ikke er faste arbejdspladser.

I kølerum med større volumen end 10 kubikmeter skal der etableres alarmsignaler og nødafbryder for ventilation i kølerummet.

4. Maskinrum

4.1 I maskinrum der er under terræn, må der ikke være en kølemiddelfyldning på over 250 kg i hver selvstændig køleenhed i den enkelte brandcelle.

4.2 Maskinrum skal være konstrueret og indrettet efter god teknisk praksis for at undgå mulige farlige situationer som følge af kølemidlets art, omfang m.v., herunder med hensyn til bl.a. brandsikkerhed, adgangsforhold, flugtmuligheder, ventilation, alarmering og automatiske stopanordninger.

4.3 Maskinrummet må ikke indeholde andre tekniske installationer end det for anlægget nødvendige driftsudstyr, og der må kun udføres arbejde, der er nødvendigt for driften af maskinrummet eller anlægget.

4.4 Ved udvendige adgangsveje skal der være opsat advarselsskilte med angivelse af kølemidlets art.

5. Eftersyn og vedligeholdelse

Ud over periodisk undersøgelse af trykbeholdere og rørsystemer efter kapitel 5 og 9, skal det ved passende eftersyn og vedligeholdelse m.v. sikres, at anlæg til stadighed under anvendelse holdes i forsvarlig stand. Eftersyn, vedligeholdelse m.v. skal udføres i henhold til fabrikantens anvisning, dog skal der som minimum gennemføres nedenstående eftersyn:

  • Anlæg med mere end 3 kg og ikke mere end 5 kg kølemiddel skal have et eftersyn mindst hver 24 måneder.
  • Anlæg med mere end 5 kg kølemiddel skal have et eftersyn mindst hver 12 måneder.

Ved eftersynet skal det kontrolleres, at anlæggets beskyttelsesforanstaltninger mod overskridelse af de tilladte grænser fungerer korrekt.

6. Uddannelseskrav og krav til virksomheder ved arbejde på anlæg

6.1 Uddannelseskrav

Arbejde på køleanlæg og varmepumpeanlæg med opstilling, montering, idriftsætning, reparation, vedligeholdelse, eftersyn samt nedlukningsarbejde, herunder tømning, må kun udføres af personer, der har gennemgået en uddannelse og er i besiddelse af et certifikat.

Det fremgår af bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser, hvornår der er krav om et certifikat, samt hvilke kvalifikationer, man skal være i besiddelse af, før der kan udstedes et certifikat.

Herudover skal personen have kvalifikationer og have modtaget instruktion, som er nødvendig i forhold til den foreliggende arbejdsopgave.

6.2 Krav til virksomheder

Arbejde på anlæg type I og type II med mere end 5 kg kølemiddel med opstilling, montering, idriftsætning, reparation, vedligeholdelse, eftersyn samt nedlukningsarbejde, herunder tømning må kun udføres af sagkyndige virksomheder, jf. § 2, der er i besiddelse af fornøden viden om køleanlæg eller varmepumpeanlæg og som har kendskab til regler og standarder på området.

Arbejde på A/C anlæg monteret i busser og lastbiler kan dog udføres af andre end sagkyndige virksomheder.

Den sagkyndige virksomhed skal have beskrevet og anvende procedurer, der sikrer, at arbejdet udføres af personer, der har gennemgået en uddannelse og er i besiddelse af et certifikat, jf. afsnit 6.1. Virksomheden skal anvende udstyr, som er velegnet i forhold til arbejdet.

Indhold

Indhold

Henter PDF