Gå til hovedindholdet

Bekendtgørelser

Bilag 6 - Grafiske trykprocesser

Bilag 6 til Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 302 af 13. maj 1993 om arbejde med kodenummererede produkter

6.1. Bilagets område

a. Arbejde med trykfarver, serigrafifarver og andre produkter, der anvendes ved grafiske trykprocesser.

b. Arbejdsoperationer i forbindelse med arbejde omfattet af 6.1.a., hvor dampe og støv afgives til luften, fx rengøring af udstyr.

c. Steder, hvor trykfarven afgiver dampe med mere til luften, fx hvor de trykte emner tørrer.

6.2. Sikkerhedsforanstaltninger

6.2.1. Procesventilation

Der skal etableres procesventilation som angivet i skema VI.1, VI.2 og VI.3.

Procesventilation skal etableres som en mekanisk udsugning, der såvidt muligt fjerner forureningen på det sted, hvor den udvikles. Samtidig skal der tilføres frisk erstatningsluft af passende temperatur.

Tørring af trykte emner skal foregå udenfor arbejdslokalet eller i særligt tørreskab med mekanisk udsugning.

6.2.2. Personlige værnemidler m.v.

Der er angivet i skema VI.1, VI.2 og VI.3, hvilke personlige værnemidler, der skal anvendes ved det enkelte arbejde. De personlige værnemidler sammensættes af de værnemidler, der er angivet både for tallet før bindestregen og for tallet efter bindestregen i kodenummeret.

Vedrørende principperne for sammensætning af de personlige værnemidler henvises til bilag 2, afsnit 2.3.1., »Personlige værnemidler m.v.«.

Skema VI.1. - Offset/bogtryk

Krav til ventilation, personlige værnemidler og særligt arbejdstøj

Kodenr.
Tallet før/efter stregen
Afvaskning, rengøring Produktion
00- b) Ingen særligea) Ingen særligea)
0- b) Ingen særligea) Ingen særligea)
1- b) Procesventilationd), e), m) Ingen særligea)
2- b) Procesventilationd), e), m) Procesventilationm)
3- b) Procesventilatione), g), h), m) Procesventilationm)
4- b) Procesventilation, gasfiltermaskef), g), m) Procesventilationm)
5-   Procesventilation, gasfiltermaskef), m) Procesventilationm)
-1   Handskeri) Ingen særligek)
-2   Handskeri) Ingen særligek)
-3   Handskeri) Handskerl)
-4   Handsker, øjenværni) Handskerl)
-5   Handsker, øjenværni) Handskerl)
-6   Handsker, øjenværni) Handskerl)

Anvendelse af opløsningsmidler, der forstøves ved hjælp af trykluft eller spray bør ikke finde sted og er ikke omfattet af ovenstående skema, idet det kræver særlige sikkerhedsforanstaltninger. Der må i hvert enkelt tilfælde søges sagkyndig rådgivning.

Skema VI.2. - Flexo/dybtryk.

Krav til ventilation, personlige værnemidler og særligt arbejdstøj

Kodenr.
Tallet før/efter stregen
Afvaskning, rengøring Produktion
00- b) Ingen særligea) Ingen særligea)
0- b) Ingen særligea) Ingen særligea)
1- b) Procesventilationd), m) Procesventilationm)
2- b) Procesventilationh), m) Procesventilationm)
3- b) Procesventilationh), m) Procesventilationm)
4- b) Procesventilation, gasfiltermaskef), m) Procesventilationm)
5-   Procesventilation, gasfiltermaskef), m) Procesventilationm)
-1   Handskeri) Ingen særligek)
-2   Handskeri) Ingen særligek)
-3   Handskeri) Handskerl)
-4   Handsker, øjenværni), n) Handskerl)
-5   Handsker, øjenværni), n) Handskerl)
-6   Handsker, øjenværni), n) Handskerl)

Anvendelse af opløsningsmidler, der forstøves ved hjælp af trykluft eller spray bør ikke finde sted og er ikke omfattet af ovenstående skema, idet det kræver særlige sikkerhedsforanstaltninger. Der må i hvert enkelt tilfælde søges sagkyndig rådgivning.

Skema VI.3. - Serigrafi.

Krav til ventilation, personlige værnemidler og særligt arbejdstøj  

Kodenr.
Tallet før/efter stregen
Afvaskning, rengøring Rammeafvask i særskilt lokale Produktion
00- b) Ingen særligea) Procesventilation, helmaske med kombifilterf) Ingen særligea)
0- b) Ingen særligea) Procesventilation, helmaske med kombifilterf) Ingen særligea)
1- b) Procesventilationd), m) Procesventilation, øjenværn, luftforsynet halvmaskec) Procesventilationm)
2- b) Procesventilationd),h), m) Ventilation, øjenværn, luftforsynet halvmaskec) Procesventilationm)
3- b) Procesventilationf), m) Procesventilation, luftforsynet helmaske Procesventilationm)
4- b) Procesventilation, gasfiltermaskef), m) Procesventilation, luftforsynet helmaske Procesventilationm)
5-   Procesventilation, gasfiltermaskef), m) Procesventilation, luftforsynet helmaske Procesventilationm)
-1   Handskeri) Helmaske med kombifilter, hætte, handsker, overtræksdragt Ingen særligek)
-2   Handskeri) Luftforsynet halvmaske, øjenværn, hætte, handsker, overtræksdragtc) Ingen særligek)
-3   Handskeri) , n) Luftforsynet helmaske, hætte, handsker, beskyttelsesdragt Handskerl)
-4   Handsker, øjenværni), n) Luftforsynet helmaske, hætte, handsker, beskyttelsesdragt Handskerl)
-5   Handsker, øjenværni), n) Luftforsynet helmaske, hætte, handsker, beskyttelsesdragt Handskerl)
-6   Handsker, øjenværni), n) Luftforsynet helmaske, hætte, handsker, beskyttelsesdragt Handskerl)

Anvendelse af opløsningsmidler, der forstøves ved hjælp af trykluft eller spray bør ikke finde sted og er ikke omfattet af ovenstående skema, idet det kræver særlige sikkerhedsforanstaltninger. Der må i hvert enkelt tilfælde søges sagkyndig rådgivning.

Noter til skemaer for ventilation, personlige værnemidler og særligt arbejdstøj for grafiske trykprocesser

a) Der tages her ikke stilling til ventilationskrav generelt, men kun den del af ventilationen, der tager sigte på at fjerne de sundhedsfarlige dampe.

b) Når produktet anvendes på overflader eller i temperaturer over 30° C, skal skemaet aflæses mindst eet tal højere (tallet før stregen) end det på emballagen anførte.

c) Hvis halvmaske og andre krævede værnemidler ikke let lader sig anvende samtidigt, skal der anvendes luftforsynet helmaske i stedet for halvmaske.

d) Ved kun een maskine i lokalet, kan gasfiltermasker benyttes til kortvarige rengøringsarbejder. Indeholder produktet lavtkogende væsker, skal åndedrætsværnet være luftforsynet åndedrætsværn.

e) Kortvarige rengøringsarbejder af enkelte maskinedele kan foretages uden brug af åndedrætsværn. (Fx afrensning af gummidug og trykplade).

f) Luftforsynet halvmaske skal anvendes, hvis der arbejdes med produkter, som indeholder lavtkogende væsker.

g) Ved maskiner med automatisk afvaskning skal der etableres en passende udsugning, der hindrer de flygtige dampe i at brede sig ud i lokalet. Det kan fx være sugespalter ved afvaskningen eller "emhætte", der kan sænkes ned over maskinen under afvaskningen.

h) Det kan være nødvendigt at anvende gasfiltermasker, selv om der er etableret punktudsug. Hvor operatøren har åndedrætszonen mellem forureningskilden og udsugningen, eller hvor afvaskning/rengøring foregår under vanskeligt tilgængelige forhold, skal der anvendes gasfiltermasker. Indeholder produktet lavtkogende væsker, skal åndedrætsværnet være luftforsynet åndedrætsværn.

i) Ansigtsskærm, samt enten hætte eller hjelm, skal anvendes ved stænkende arbejde. (Fx afrensning i særlige renserum). Eventuelt anvist øjenværn falder i så fald bort.

k) Handsker skal anvendes, hvor der sker tilsmudsning af hænderne med produktet.

l) Hvis hænderne ikke tilsmudses af produktet, kan der arbejdes uden handsker.

m) Den mekaniske udsugning kan være specielt konstrueret til maskinen, eventuelt indbygget eller leveret som standardudstyr til maskinen.

n) Skødeskind (i visse tilfælde vil beskyttelsesdragt være nødvendigt) skal anvendes, hvor der sker tilsmudsning i en sådan grad, at almindeligt arbejdstøj ikke beskytter effektivt mod hudkontakt med produktet.

Indhold

Indhold

Henter PDF