Gå til hovedindholdet

Bekendtgørelser

Bekendtgørelse om arbejde ved skærmterminaler

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1108 af 15. december 1992 om arbejde ved skærmterminaler

I medfør af § 39, § 43, § 46, § 57, § 63, § 73 og § 84 i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 646 af 18. december 1985, som ændret ved lov nr. 220 af 22. juni 1987, lov nr. 380 af 13. juni 1990 og lov nr. 273 af 8. maj 1991, og lov nr. 474 af 24. juni 1992, fastsættes:

Område og definitioner

§ 1. Bekendtgørelsen gælder for ansattes arbejde ved en skærmterminal.

Stk. 2. I denne bekendtgørelse forstås der ved:

 1. skærmterminal: alfanumerisk eller grafisk skærm, uanset hvilken displayteknologi der benyttes,
 2. skærmterminalarbejdsplads: system bestående af en skærmterminal, eventuelt udstyret med tastatur eller anden indlæsnings- /styringsudstyr (mus m.v.), og/eller det programmel, der bestemmer samspillet menneske/maskine, samt øvrigt tilbehør, herunder disketteenhed, telefon, modem, printer, konceptholder, arbejdsstol og arbejdsbord eller arbejdsflade samt de nærmeste omgivelser.

Stk. 3. Bekendtgørelsen indeholder supplerende detailregler i forhold til bekendtgørelse nr. 1182 af 18. december 1992 om arbejdets udførelse.

Almindelige bestemmelser

§ 2. Skærmterminalarbejdspladser skal indrettes og forsynes med inventar, så arbejdet kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, jf. reglerne for arbejdsstedets indretning.

Særlige bestemmelser

§ 3. Ved arbejde, hvor en ansat regelmæssigt og i en ikke ubetydelig del af sin normale arbejdstid anvender en skærmterminal, gælder endvidere de særlige bestemmelser i §§ 4 - 6.

Stk. 2. Dette gælder dog ikke ved:

 1. EDB-systemer i forbindelse med fører/betjeningspladser på køretøjer og maskiner
 2. EDB-systemer, installeret på eller i et transportmiddel, og som er beregnet til at styre/overvåge transportmidlet
 3. EDB-systemer, der først og fremmest er beregnet til brug for andre end de ansatte
 4. bærbare computere (PC'ere), som ikke fast bruges på en arbejdsplads
 5. regnemaskiner, kasseapparater og alt udstyr, der har et lille display til at vise data eller måleværdier, som er nødvendig for den direkte anvendelse af dette udstyr
 6. traditionelle skrivemaskiner med display.

§ 4. Arbejdet ved skærmterminal skal tilrettelægges således, at det daglige arbejde ved skærmterminalen regelmæssigt afbrydes af andet arbejde, eller hvor dette ikke er muligt, afbrydes af pauser, så sundhedsskadelige påvirkninger undgås.

§ 5. Skærmterminalarbejdspladsen skal indrettes i overensstemmelse med kravene i bilaget.

§ 6. Den ansatte har ret til en passende undersøgelse af øjne og syn:

 1. inden arbejdet ved skærmterminalen påbegyndes
 2. med jævne mellemrum herefter, og
 3. når der opstår synsproblemer, der kan skyldes arbejdet ved skærmterminalen.

Stk. 2. Undersøgelsen skal foretages af en person med de fornødne kvalifikationer.
Stk. 3. Den ansatte har ret til en øjenundersøgelse hos en speciallæge, hvis den i stk. 1 og 2 nævnte undersøgelse viser, at dette er nødvendigt.

Stk. 4. Den ansatte skal have udleveret specielle synskorrigerende hjælpemidler, herunder briller eller kontaktlinser, som er beregnet til det pågældende arbejde, hvis de i stk. 1 - 2 eller stk. 3 nævnte undersøgelser viser, at dette er nødvendigt, og hvis den ansattes egne briller eller kontaktlinser ikke kan anvendes.

Stk. 5. Arbejdsgiveren skal sikre den ansatte adgang til de i stk. 1 - 3 nævnte undersøgelser uden udgifter og så vidt muligt inden for normal arbejdstid og har desuden pligt til at sørge for, at den ansatte får udleveret de i stk. 4 nævnte briller eller kontaktlinser uden omkostninger for den ansatte.

Stk. 6. §§ 9 - 10 om undersøgelsesresultater i bekendtgørelse nr. 1165 af 16. december 1992 om arbejdsmedicinske undersøgelser gælder ikke for de i stk. 2 nævnte undersøgelser.

Klageadgang og straf

§ 7. Arbejdstilsynets afgørelser efter bekendtgørelsen kan påklages efter lov om arbejdsmiljø § 81.

§ 8. Medmindre højere straf er forskyldt efter lov om arbejdsmiljø eller anden lovgivning, straffes med bøde eller hæfte den, der:

 1. overtræder § 3, stk. 1, § 4, § 5 og § 6, stk. 5
 2. ikke efterkommer påbud efter bekendtgørelsen.

Stk. 2. For de i stk. 1, nr. 1, anførte overtrædelser kan der pålægges en arbejdsgiver bødeansvar, selv om overtrædelsen ikke kan tilregnes ham som forsætlig eller uagtsom. For sådant bødeansvar fastsættes ingen forvandlingsstraf.

Stk. 3. Er overtrædelsen begået af et aktieselskab, anpartsselskab, andelsselskab el. lign., kan der pålægges selskabet som sådant bødeansvar. Er overtrædelsen begået af staten, en kommune eller et kommunalt fællesskab, der er omfattet af § 60 i lov om kommunernes styrelse, kan der pålægges staten, kommunen eller det kommunale fællesskab bødeansvar.

Ikrafttræden

§ 9. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 1993, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Arbejdspladser, der er taget i brug inden den 1. januar 1993, skal tilpasses således, at de opfylder kravene i bilaget senest den 1. januar 1997.

Arbejdstilsynet, den 15. december 1992

Erik Andersen / Charlotte Skjoldager

Note: Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører Rådets direktiv nr. 90/270/EØF, EF-Tidende 1990, L 156, s. 14.

Bilag

1 - Krav

Indhold

Indhold

Henter PDF