Gå til hovedindholdet

Bekendtgørelser

Bilag 2 - Gravide og ammende, jf. § 8, stk. 3 og 4

Bilag 2 til Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1839 af 14. december 2023 om arbejdets udførelse

1. Agenser, arbejdsprocesser og arbejdsforhold

1.1. Agenser

1.1.1.

Fysiske agenser, når disse anses for at være agenser, som medfører læsioner på fostret og/eller kan medføre, at moderkagen river sig løs, navnlig:

a) stød, vibrationer eller bevægelser

b) manuel håndtering af tunge byrder, der kan indebære risici, navnlig for ryg og lænd

c) støj

d) ioniserende stråling

e) ikke-ioniserende stråling

f) ekstrem kulde og varme

g) bevægelser og stillinger (herunder stående-gående arbejde), omplaceringer - enten inden for eller uden for virksomheden - psykisk og fysisk træthed og andre fysiske og psykiske belastninger i forbindelse med arbejdstagernes arbejdsopgaver.

1.1.2. Biologiske agenser

Biologiske agenser fra risikogruppe 2, 3 og 4, jf. § 2, stk. 2, og bilag 7 og 8 i bekendtgørelse om biologiske agenser og arbejdsmiljø, når disse agenser eller de terapeutiske foranstaltninger, der er nødvendige i forbindelse hermed, er farlige for den gravides og fostrets sundhed.

1.1.3. Kemiske agenser

Følgende kemiske agenser, hvis det er erkendt, at de er farlige for den gravide og fostrets sundhed:

a) stoffer og materialer, der opfylder kriterierne for klassificering, jf. Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EF) nr. 1272/2008 af 16. december 2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger m.v. (CLP-forordningen) inden for en eller flere af følgende farekategorier med en eller flere af følgende faresætninger:

kimcellemutagenicitet, kategori 1A, 1B eller 2

 • H340 Kan forårsage genetiske effekter,
 • H341 Mistænkt for at forårsage genetiske effekter,

carcinogenicitet, kategori 1A, 1B eller 2

 • H350 Kan fremkalde kræft,
 • H350i Kan fremkalde kræft ved indånding,
 • H351 Mistænkt for at fremkalde kræft,

reproduktionstoksicitet i kategori 1A, 1B eller 2 eller den supplerende kategori for virkninger for eller via amning

 • H360 Kan skade forplantningsevnen eller det ufødte barn,
 • H361 Mistænkt for at skade forplantningsevnen eller det ufødte barn,
 • H362 Kan skade børn, der ammes,

specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering, kategori 1 eller 2

 • H370 Forårsager organskader
 • H371 Kan forårsage organskader

a) stoffer og materialer, der er omfattet af bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer

b) organiske opløsningsmidler optaget på Arbejdstilsynets liste over organiske opløsningsmidler i At-vejledning om grænseværdier for stoffer og materialer

c) hormonforstyrrende stoffer

d) bekæmpelsesmidler

e) anæstesigasser

f) kviksølv og kviksølvforbindelser

g) mitosehæmmende lægemidler

h) carbonmonoxid

i) kemiske agenser, som beviseligt medfører en farlig optagelse gennem huden, herunder stoffer og materialer, der efter CLP-forordningen opfylder kriterierne for klassificering og kan tildeles en eller flere af de følgende faresætninger:

 • H310 Livsfarlig ved hudkontakt,
 • H311 Giftig ved hudkontakt,
 • H312 Farlig ved hudkontakt,
 • H370 Forårsager organskader ved hudkontakt,
 • H371 Kan forårsage organskader ved hudkontakt,
 • H372 Forårsager organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering ved hudkontakt, og
 • H373 Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering ved hudkontakt.

1.2. Processer

Arbejdsprocesser, der er omfattet af Arbejdstilsynets bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer m.v., når disse anses for at være farlige for den gravide eller fostrets sundhed.

1.3. Arbejdsforhold

Arbejde under jorden i miner.

2. Agenser og arbejdsforhold, der kan udgøre en særlig risiko for gravide

2.1. Agenser

2.1.1. Fysiske agenser

Arbejde under højt overtryk, f.eks. i trykkamre og ved dykning.

2.1.2. Biologiske agenser

Følgende biologiske agenser:

 • toxoplasma
 • rubeolevirus

medmindre der foreligger bevis for, at den gravide arbejdstager er beskyttet i tilstrækkelig grad mod disse agenser, fordi hun er immun over for dem.

2.1.3. Kemiske agenser

Bly og blyforbindelser, hvis der er risiko for, at disse agenser optages i den menneskelige organisme.

2.2. Arbejdsforhold

Arbejde under jorden i miner.

3. Agenser og arbejdsforhold, der kan udgøre en særlig risiko for ammende

3.1. Agenser

3.1.1. Kemiske agenser

Bly og blyforbindelser.

3.2. Arbejdsforhold

Arbejde under jorden i miner.

Indhold

Indhold

Henter PDF