Gå til hovedindholdet

Bekendtgørelser

Bekendtgørelse om Arbejdsmiljøforskningsfonden

Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse nr. 2266 af 29. december 2020 om arbejdsmiljøforskningsfonden

I medfør af tekstanmærkning nr. 115 ad 17.21.08. til § 17 på finansloven for finansåret 2021 fastsættes:

Kapitel 1 Fondens oprettelse, formål og midler

§ 1. Arbejdsmiljøforskningsfonden er oprettet som led i udmøntning af satsreguleringspuljen for 2003.2)

Stk. 2. Fondens formål er at styrke arbejdsmiljøforskningen i Danmark.

Stk. 3. Fonden støtter forskning og udvikling i arbejdsmiljø for at forbedre arbejdsmiljøet og dermed forebygge, begrænse og afhjælpe udstødelse af personer fra arbejdsmarkedet på grund af arbejdsulykker, arbejdsbetingede lidelser, nedslidning m.v.

§ 2. Ved fonden forstås i denne bekendtgørelse:

 1. Beskæftigelsesministeren.
 2. Det Strategiske Arbejdsmiljøforskningsudvalg.
 3. Det Videnskabelige Arbejdsmiljøforskningsudvalg.
 4. Udvalget for Udvikling og Udredning.

Stk. 2. Arbejdstilsynet er sekretariat for fonden.

§ 3. Fondens midler er fastsat i finanslovens § 17.21.08.

Stk. 2. Derudover overfører Arbejdsmiljørådet årligt et beløb til fondens uddeling, hvilket fremgår af finanslovens § 17.22.13.

Kapitel 2 Fondens struktur og udvalg

Struktur

§ 4. Fondens struktur skal adskille vurdering af relevans og kvalitet.

§ 5. Fonden skal indhente forskningsfaglig rådgivning fra Danmarks Innovationsfond i forbindelse med fastlæggelse af uddelingsprocedure, herunder opslag, og forskningsfaglig vurdering af indkomne forskningsansøgninger, jf. lov om Danmarks Innovationsfond.

Stk. 2. Det Videnskabelige Arbejdsmiljøforskningsudvalg kan fungere som rådgivende udvalg for Danmarks Innovationsfond, jf. fondens opgaver i henhold til § 5, stk. 1 i lov om Danmarks Innovationsfond.

§ 6. Det Strategiske Arbejdsmiljøforskningsudvalg skal sikre, at fonden uddeler midler til forskning og udvikling, der ud fra en arbejdsmiljøstrategisk vurdering er relevant.

Stk. 2. Udvalget for Udvikling og Udredning skal sikre, at fonden uddeler midler til udvikling og udredning af høj kvalitet vedrørende arbejdsmiljø.

Stk. 3. Arbejdstilsynet skal som sekretariat sikre koordination af arbejdet i fondens udvalg.

Det Strategiske Arbejdsmiljøforskningsudvalg

§ 7. Det Strategiske Arbejdsmiljøforskningsudvalg består af 9 medlemmer.

Stk. 2. Formanden og dennes stedfortræder udpeges af beskæftigelsesministeren.

Stk. 3. De øvrige 8 medlemmer og stedfortrædere for disse udpeges af Arbejdsmiljørådet efter følgende fordeling:

 1. Tre medlemmer indstillet af Fagbevægelsens Hovedorganisation.
 2. Et medlem indstillet af Akademikerne.
 3. Et medlem indstillet af Dansk Arbejdsgiverforening.
 4. Et medlem indstillet af Finanssektorens Arbejdsgiverforening og Landbrug og Fødevarer i fællesskab.
 5. Et medlem indstillet af de offentlige arbejdsgivere i fællesskab.
 6. Et medlem indstillet af Lederne.

Det Videnskabelige Arbejdsmiljøforskningsudvalg

§ 8. Det Videnskabelige Arbejdsmiljøforskningsudvalg består af 7 medlemmer. Beskæftigelsesministeren udpeger efter indstilling fra Danmarks Innovationsfond formanden og de øvrige 6 medlemmer i deres personlige egenskab.

Stk. 2. Udvalget vælger af dets midte en næstformand.

Stk. 3. Udvalgets medlemmer skal være anerkendte forskere og have indsigt i mindst et af følgende forskningsområder:

 1. Arbejdsmiljøfaktorers betydning for sikkerhed, sundhed, trivsel, velfærd m.v.
 2. Arbejdsmiljøindsatser på virksomheds-, branche-, og samfundsniveau.
 3. Den samfundsmæssige udviklings betydning for arbejdsmiljøet.

Stk. 4. Det tilstræbes, at udvalget sammensættes med en bred repræsentation af forskningsområder, jf. stk. 3, nr. 1-3.

Stk. 5. Det tilstræbes, at udvalgets medlemmer tilsammen repræsenterer indsigt i arbejdsmiljøforskning ved et bredt udsnit af institutioner m.fl.

Udvalget for Udvikling og Udredning

§ 9. Udvalget for Udvikling og Udredning består af 5 medlemmer. Formanden og de øvrige 4 medlemmer udpeges af beskæftigelsesministeren i deres personlige egenskab.

Stk. 2. Udvalget vælger af dets midte en næstformand.

Stk. 3. Udvalgets medlemmer skal være anerkendte forskere eller forskningskyndige og have indsigt i mindst et af følgende forskningsområder:

 1. Arbejdsmiljøfaktorers betydning for sikkerhed, sundhed, trivsel, velfærd m.v.
 2. Arbejdsmiljøindsatser på virksomheds-, branche-, og samfundsniveau.
 3. Den samfundsmæssige udviklings betydning for arbejdsmiljøet.

Stk. 4. Det tilstræbes, at udvalget sammensættes med en bred repræsentation af forskningsområder, jf. stk. 3, nr. 1-3.

Stk. 5. Det tilstræbes, at udvalgets medlemmer tilsammen repræsenterer indsigt i arbejdsmiljøforskning ved et bredt udsnit af institutioner m.fl.

Udpegningsperiode

§ 10. Det Strategiske Arbejdsmiljøforskningsudvalgs medlemmer og disses stedfortrædere udpeges for to år ad gangen.

Stk. 2. Det Videnskabelige Arbejdsmiljøforskningsudvalgs medlemmer udpeges for to år ad gangen.

Stk. 3. Udvalget for Udvikling og Udrednings medlemmer udpeges for to år ad gangen.

Kapitel 3 Fælles bestemmelser for udvalgene

§ 11. Det Strategiske Arbejdsmiljøforskningsudvalg er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af medlemmerne eller disses stedfortrædere er til stede.

Stk. 2. Det Videnskabelige Arbejdsmiljøforskningsudvalg og Udvalget for Udvikling og Udredning er beslutningsdygtige, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.

Stk. 3. Udvalgene træffer beslutning ved stemmeflertal blandt de tilstedeværende medlemmer eller disses stedfortrædere.

Stk. 4. Ved stemmelighed er udvalgsformandens stemme afgørende.

§ 12. Udvalgsmedlemmer eller disses stedfortrædere kan ikke deltage i behandlingen af en sag, hvis vedkommende er inhabil, jf. kapitel 2 i forvaltningsloven.

Stk. 2. Nuværende og tidligere medlemmer af udvalgene har tavshedspligt om udvalgets behandling af ansøgninger, jf. forvaltningslovens § 27 og straffelovens § 152.

§ 13. Udvalgene skal vedtage en forretningsorden.

Kapitel 4 Strategi for forskning og udvikling i arbejdsmiljø m.v.

§ 14. Det Strategiske Arbejdsmiljøforskningsudvalg indstiller til beskæftigelsesministerens godkendelse:

 1. En rullende strategi for forskning og udvikling i arbejdsmiljø.
 2. De overordnede, prioriterede forskningstemaer i strategien.
 3. En målsætning om at styrke forskeruddannelse inden for arbejdsmiljøområdet.

§ 15. Det Videnskabelige Arbejdsmiljøforskningsudvalg og Udvalget for Udvikling og Udredning rådgiver Det Strategiske Arbejdsmiljøforskningsudvalg om forskningsfaglige spørgsmål.

§ 16. Strategien har til formål at sikre en bedre prioritering og udnyttelse af de økonomiske midler til forskning og udvikling på arbejdsmiljøområdet.

Stk. 2. Strategien skal indeholde målsætninger og de overordnede, prioriterede temaer for forskning og udvikling i arbejdsmiljø.

Stk. 3. Strategien skal bidrage til at øge koordinering af forsknings- og udviklingsaktiviteter og samarbejde mellem forskningsinstitutioner.

Stk. 4. Strategien skal samtidig bidrage til at styrke formidling og anvendelse af forskningsresultater m.v. som grundlag for arbejdsmiljøindsatsen, herunder på den enkelte virksomhed.

Stk. 5. Strategien skal indeholde en målsætning om at styrke uddannelse af forskere i arbejdsmiljø med henblik på større forskerkapacitet indenfor arbejdsmiljøområdet.

§ 17. Som baggrund for strategien og i en dialog mellem forskere og arbejdsmarkedets parter indgår bl.a. overvejelser om:

 1. hvilke arbejdsmiljøforhold dansk forskning har belyst eller mangler at belyse,
 2. hvilke danske institutioner der forsker i arbejdsmiljø, herunder forskerkapaciteten, og
 3. hvilket finansieringsgrundlag dansk arbejdsmiljøforskning har.

Kapitel 5 Fondens uddeling af midler

§ 18. Fonden uddeler, efter ansøgning, midler til forsknings- og udviklingsaktiviteter. Midlerne uddeles i åben konkurrence.

Stk. 2. Fondens midler kan bl.a. uddeles til:

 1. Flerårige bevillinger til tværfaglige forskningstemaer, som involverer flere institutioner.
 2. Bevillinger til forskning i nye, oversete eller uafklarede forskningstemaer.
 3. Forsøgs- og udviklingsprojekter.
 4. Forskeruddannelse.

Beslutningsproces

§ 19. Det Strategiske Arbejdsmiljøforskningsudvalg beslutter på grundlag af forskningsstrategien de konkrete temaer, som fonden ønsker at støtte.

Stk. 2. Fonden indkalder ansøgninger i åbne opslag, hvor temaerne er beskrevet. Opslagene skal angive den økonomiske ramme.

Stk. 3. Arbejdstilsynet påser som sekretariat, at de indkomne ansøgninger opfylder formkrav og er indgivet rettidigt, jf. § 25.

Stk. 4. Hvis kravene efter stk. 3 ikke er opfyldt, afviser Arbejdstilsynet som sekretariat ansøgningen.

Kvalitet

§ 20. Danmarks Innovationsfond skal godkende uddelingsproceduren og foretage en forskningsfaglig vurdering af indkomne ansøgninger til Arbejdsmiljøforskningsfonden om støtte til forskning. Det Videnskabelige Arbejdsmiljøforskningsudvalg kan fungere som rådgivende udvalg for Danmarks Innovationsfond, jf. § 5, stk. 2. Efter at Innovationsfonden har truffet beslutning om forskningsfaglig godkendelse, kan Arbejdsmiljøforskningsfonden uddele midlerne blandt de ansøgere, som Innovationsfonden har godkendt som støtteværdige.

Stk. 2. Det Videnskabelige Arbejdsmiljøforskningsudvalg kan ved bedømmelsen inddrage eksterne eksperter.

Stk. 3. Hvis Danmarks Innovationsfond vurderer, at en ansøgning ikke er kvalificeret, giver Arbejdstilsynet som sekretariat ansøgeren et afslag.

Stk. 4. Hvis Danmarks Innovationsfond vurderer, at en ansøgning ikke ligger inden for de i opslaget angivne temaer, giver Arbejdstilsynet som sekretariat ansøgeren et afslag.

§ 21. Ansøgninger om tilskud til udvikling og udredning forelægges Udvalget for Udvikling og Udredning.

Stk. 2. Udvalget vurderer ansøgninger om tilskud til udvikling og udredning efter faglige kvalitetskriterier, som udvalget udformer.

Stk. 3. Udvalget kan ved bedømmelsen inddrage eksterne eksperter.

Stk. 4. Hvis udvalget vurderer, at en ansøgning ikke opfylder kvalitetskriterierne, giver Arbejdstilsynet som sekretariat ansøgeren et afslag.

Stk. 5. Hvis udvalget vurderer, at en ansøgning ikke ligger inden for de i opslaget angivne temaer, giver Arbejdstilsynet som sekretariat ansøgeren et afslag.

Relevans

§ 22. Det Strategiske Arbejdsmiljøforskningsudvalg vurderer de kvalificerede ansøgninger efter relevanskriterier, som udvalget beslutter.

Stk. 2. Det Strategiske Arbejdsmiljøforskningsudvalg lægger ved vurderingen bl.a. vægt på at fremme tværgående institutionelt og fagligt samarbejde i arbejdsmiljøforskningen, jf. § 16, stk. 3.

Uddeling

§ 23. Det Strategiske Arbejdsmiljøforskningsudvalg indstiller ansøgninger til beskæftigelsesministerens godkendelse.

Stk. 2. Fonden uddeler midler til de godkendte forsknings- og udviklingsaktiviteter, jf. § 26, stk. 1.

Stk. 3. Fonden stiller ved uddeling krav om, at forsknings- og udviklingsresultater gøres offentligt tilgængelige med henblik på anvendelse, jf. § 16, stk. 4.

Stk. 4. Arbejdstilsynet giver som sekretariat de øvrige ansøgere et afslag.

Hurtig procedure

§ 24. Det Strategiske Arbejdsmiljøforskningsudvalg kan beslutte, at der efter opslag kan ydes støtte til et konkret tema, som ligger uden for strategien, hvis udvalget konstaterer et særligt behov for at tilvejebringe konkret, løsningsorienteret viden inden for kort tid.

Stk. 2. Det Strategiske Arbejdsmiljøforskningsudvalg kan i dets forretningsorden vedtage, at Arbejdstilsynet som sekretariat vurderer ansøgningernes relevans og indstiller ansøgninger til beskæftigelsesministerens godkendelse, jf. § 22 og § 23, stk. 1.

Stk. 3. Ansøgningernes kvalitet skal vurderes af henholdsvis Danmarks Innovationsfond og Udvalget for Udvikling og Udredning, jf. § 20 og § 21.

Kapitel 6 Fondens administration

§ 25. Arbejdstilsynet udarbejder en vejledning om ansøgningskrav.

§ 26. Arbejdstilsynet giver tilsagn om tilskud til godkendte forsknings- og udviklingsaktiviteter, jf. § 23, stk. 2.

Stk. 2. Arbejdstilsynet fastsætter standardvilkår for tilskud fra fonden, herunder vilkår om midlernes anvendelse, udbetaling, regnskab, revision, faglig rapportering m.v.

Stk. 3. Vilkår for revision af regnskaber for projekttilskud fra Arbejdsmiljøforskningsfonden fremgår af bilag 1 til bekendtgørelsen.

§ 27. Arbejdstilsynet fører tilsyn med de forsknings- og udviklingsaktiviteter, der modtager tilskud fra fonden.

§ 28. Tilskudsmodtager skal underrette Arbejdstilsynet, hvis planlagte aktiviteter forsinkes, eller forudsætningerne for tilskuddet ændres væsentligt.

§ 29. Arbejdstilsynet kan beslutte, at tilskud bortfalder eller kræves tilbagebetalt, hvis tilskudsvilkårene ikke overholdes.

Kapitel 7 Administrative bestemmelser

§ 30. Det Strategiske Arbejdsmiljøforskningsudvalg afgiver en årlig redegørelse til Arbejdsmiljørådet om fondens virke.

§ 31. Arbejdstilsynets afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Stk. 2. Afgørelser efter § 19, stk. 4, og § 29 kan dog indbringes for beskæftigelsesministeren.

Ikrafttræden

§ 32. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2021.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1597 af 27. december 2019 om Arbejdsmiljøforskningsfonden ophæves.

Beskæftigelsesministeriet, den 29. december 2020

Peter Hummelgaard / Sine Frederiksen

Officielle noter

1) Uddeling af midler sker inden for rammerne af artikel 31 i Kommissionens forordning (EF) nr. 800/2008 af 6. august 2008 om visse former for støttes forenelighed med fællesmarkedet i henhold til traktatens artikel 87 og 88 (Generel gruppefritagelsesforordning), EU-Tidende 2008, nr. L 214 s. 3ff.

2) Fonden er en udmøntning af de anbefalinger, som Arbejdsministeriets Udvalg om Arbejdsmiljøforskning gav i rapport af 23. februar 2001.

Bilag

1 - Vilkår for revision af regnskaber for projekttilskud fra Arbejdsmiljøforskningsfonden

Indhold

Indhold

Henter PDF