Gå til hovedindholdet

Bekendtgørelser

Bekendtgørelse om arbejdsrelateret vold uden for arbejdstid - 1504

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1504 af 4. december 2015 om arbejdsrelateret vold uden for arbejdstid med senere ændringer - ikke autoriseret sammenskrivning

SAMMENSKRIVNINGEN omfatter følgende bekendtgørelser

nr. 1504 af 4. december 2015, der trådte i kraft 1. januar 2016 - Retsinformation

nr. 1421 af 29. september 2020, der trådte i kraft 1. november 2020 - Retsinformation

I medfør af § 2 a og § 84 i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 1072 af 7. september 2010, som ændret ved lov nr. 54 af 27. januar 2015, fastsættes efter bemyndigelse:

Kapitel 1 Område og definition

§ 1. Formålet med bekendtgørelsen er at forebygge risiko for arbejdsrelateret vold uden for arbejdstid.

§ 2. Bekendtgørelsen omfatter arbejdsrelateret vold uden for arbejdstid, når volden er relateret til arbejde for en arbejdsgiver.

§ 3. Ved arbejdsrelateret vold forstås i denne bekendtgørelse, at personer, der ikke er ansatte eller arbejdsgiver i virksomheden, herunder borgere og kunder, udøver vold mod ansatte. Ved vold forstås

 1. fysisk vold i form af angreb mod legemet og
 2. psykisk vold i form af trusler og anden krænkende adfærd, herunder chikane.

Stk. 2. Stk. 1 omfatter røveri.

§ 4. Bekendtgørelsen fastsætter pligter for arbejdsgiveren om den forebyggelse af risiko for arbejdsrelateret vold uden for arbejdstid, som arbejdsgiveren skal foretage f.eks. gennem planlægning, tilrettelæggelse og udførelse af arbejdet, samarbejdet om sikkerhed og sundhed på virksomheden og arbejdspladsvurdering.

§ 5. I kapitel 2 fastsættes hvilke bestemmelser i lov om arbejdsmiljø, der også gælder for arbejdsrelateret vold uden for arbejdstid.

Stk. 2. I kapitel 4 fastsættes regler om straf.

Kapitel 2 Bestemmelser i lov om arbejdsmiljø, der gælder for arbejdsrelateret vold uden for arbejdstid

Bestemmelser om samarbejde om sikkerhed og sundhed

§ 6. Følgende bestemmelser i kapitel 2 om samarbejde om sikkerhed og sundhed i lov om arbejdsmiljø gælder også for arbejdsrelateret vold uden for arbejdstid:

 1. § 5 om sikkerheds- og sundhedsarbejdet således, at risiko for arbejdsrelateret vold uden for arbejdstid også indgår i sikkerheds- og sundhedsarbejdet.
 2. § 12 om ekstern sagkyndig bistand således, at arbejdsgiveren også skal indhente ekstern sagkyndig bistand, hvis arbejdsgiveren ikke råder over den nødvendige sagkundskab til at sikre, at de ansattes arbejdsmiljø er fuldt forsvarligt i forhold til risiko for arbejdsrelateret vold uden for arbejdstid. Bemyndigelsen i § 12 til at fastsætte nærmere regler gælder også for risiko for arbejdsrelateret vold uden for arbejdstid.

Bestemmelser om almindelige pligter

§ 7. Følgende bestemmelser i kapitel 4 om almindelige pligter i lov om arbejdsmiljø gælder også for arbejdsrelateret vold uden for arbejdstid:

 1. § 8 om arbejdsmiljøorganisationen således, at arbejdsgiveren skal sørge for, at medlemmerne også får mulighed for at varetage deres pligter i forhold til den del af arbejdsmiljøarbejdet, der handler om arbejdsrelateret vold uden for arbejdstid.
 2.  § 15 om arbejdsforholdene således, at arbejdsgiveren skal sørge for, at arbejdsforholdene også er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige i forhold til risiko for arbejdsrelateret vold uden for arbejdstid.
 3. § 15 a om arbejdspladsvurdering således, at de sikkerheds- og sundhedsforhold, der skal udarbejdes arbejdspladsvurdering om, også omfatter risiko for arbejdsrelateret vold uden for arbejdstid, når det er relevant. Bemyndigelserne i § 15 a til at fastsætte nærmere regler gælder også for risiko for arbejdsrelateret vold uden for arbejdstid.
 4. § 16 om arbejdsgiverens tilsyn således, at arbejdsgiveren skal sørge for, at der også føres effektivt tilsyn med, at arbejdet udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt i forhold til risiko for arbejdsrelateret vold uden for arbejdstid.
 5. § 17 om oplysning om ulykkes- og sygdomsfarer samt om oplæring og instruktion m.v. således, at arbejdsgiveren skal sørge for:
  a) at de ansatte også gøres bekendt med ulykkes- og sygdomsfarer i forhold til arbejdsrelateret vold uden for arbejdstid, og
  b) at de ansatte også får nødvendig oplæring og instruktion i at udføre arbejdet på farefri måde i forhold til risiko for arbejdsrelateret vold uden for arbejdstid.
 6. § 18 om oplysningspligt således, at arbejdsgiveren også har pligt til at gøre arbejdsmiljørepræsentanter og tillidsrepræsentanter bekendt med Arbejdstilsynets afgørelser og påbud om arbejdsrelateret vold uden for arbejdstid.
 7. § 19 om samarbejde om sikkerhed og sundhed således, at arbejdsgiveren skal sørge for, at samarbejde om sikkerhed og sundhed også kan finde sted i forhold til risiko for arbejdsrelateret vold uden for arbejdstid, og således, at arbejdsgiveren også skal deltage i dette samarbejde.
 8. § 20 om samarbejde om sikre og sunde arbejdsforhold således, at arbejdsgivere, der lader arbejde udføre på samme arbejdssted, og alle, der er beskæftigede på samme arbejdssted, også skal samarbejde om at skabe sikre og sunde arbejdsforhold i forhold til risiko for arbejdsrelateret vold uden for arbejdstid. Bemyndigelsen i § 20 til at fastsætte nærmere regler gælder også for risiko for arbejdsrelateret vold uden for arbejdstid.
 9. § 22 om anmeldelser m.v. til Arbejdstilsynet således, at arbejdsgiveren også skal foretage anmeldelse til Arbejdstilsynet, føre registre samt give Arbejdstilsynet oplysninger om risiko for og episoder med arbejdsrelateret vold uden for arbejdstid.
 10. § 22 a om bemyndigelse til at fastsætte nærmere regler om sygefravær således, at bemyndigelsen også gælder for sygefravær forårsaget af arbejdsrelateret vold uden for arbejdstid.
 11. §§ 23 - 26 om arbejdsledere således, at arbejdslederes pligter i forbindelse med arbejdet også gælder for risiko for arbejdsrelateret vold uden for arbejdstid.
 12. §§ 27 - 29 om ansatte således, at ansattes pligter i forbindelse med arbejdet også gælder for risiko for arbejdsrelateret vold uden for arbejdstid.

Stk. 2. Bemyndigelsen i § 17 i lov om arbejdsmiljø til at fastsætte nærmere regler gælder også for risiko for arbejdsrelateret vold uden for arbejdstid.

Bestemmelser om arbejdets udførelse 

§ 8. Følgende bestemmelser i kapitel 5 om arbejdets udførelse i lov om arbejdsmiljø gælder også for arbejdsrelateret vold uden for arbejdstid:

 1. § 38 om planlægning, tilrettelæggelse og udførelse af arbejdet således, at der er pligt til at planlægge, tilrettelægge og udføre arbejdet, så det også er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt i forhold til risiko for arbejdsrelateret vold uden for arbejdstid.
 2. § 39, stk. 1, om bemyndigelse til at fastsætte nærmere regler om, hvilke krav der skal være opfyldt for, at arbejdet kan anses for fuldt forsvarligt planlagt, tilrettelagt og udført således, at bemyndigelsen også gælder for arbejdsrelateret vold uden for arbejdstid.

Bestemmelser om anerkendt arbejdsmiljøcertifikat 

§ 9. §§ 65 a - 65 d i kapitel 11 a om anerkendt arbejdsmiljøcertifikat i lov om arbejdsmiljø gælder også for risiko for arbejdsrelateret vold uden for arbejdstid således, at denne risiko også indgår i vurderingsgrundlaget for et godt arbejdsmiljø. Bemyndigelserne i § 65 b og § 65 d til at fastsætte nærmere regler gælder også for arbejdsrelateret vold uden for arbejdstid.

Bestemmelser om Arbejdstilsynets opgaver m.v.

§ 10. Følgende bestemmelser i kapitel 13 om beskæftigelsesministeren og Arbejdstilsynet i lov om arbejdsmiljø gælder også for arbejdsrelateret vold uden for arbejdstid:

 1. § 69 og § 72, stk. 1, om beskæftigelsesministerens myndighed og Arbejdstilsynets opgaver således, at bestemmelserne også gælder for arbejdsrelateret vold uden for arbejdstid.
 2. § 72 a om Arbejdstilsynets risikobaserede tilsyn samt bemyndigelse til at fastsætte nærmere regler således, at bestemmelsen også gælder for arbejdsrelateret vold uden for arbejdstid.
 3. § 73 om beskæftigelsesministerens overdragelse af bemyndigelse til Arbejdstilsynet således, at bestemmelsen også gælder for arbejdsrelateret vold uden for arbejdstid.
 4. § 75, stk. 1, 2 og 4, om anmeldelse af og underretning om arbejdsulykker og erhvervssygdomme m.v. således, at bestemmelserne også gælder for arbejdsrelateret vold uden for arbejdstid. Bemyndigelsen i § 75, stk. 1 til at fastsætte regler om pligt til anmeldelse af arbejdsulykker m.v. gælder også for arbejdsrelateret vold uden for arbejdstid.
 5. § 76 om udlevering af oplysninger til Arbejdstilsynet og Arbejdstilsynets adgang uden retskendelse til arbejdspladser således, at bestemmelsen også gælder for arbejdsrelateret vold uden for arbejdstid.
 6. § 77, stk. 1 - 3, om Arbejdstilsynets kompetence til at træffe afgørelser således, at Arbejdstilsynet også kan træffe afgørelser om arbejdsrelateret vold uden for arbejdstid, herunder påbyde, at arbejdsforholdene bringes i orden straks eller inden en frist.
 7. § 78 om bemyndigelse til at fastsætte nærmere regler om, at der på arbejdssteder skal findes en tilsynsbog eller anden tilsvarende dokumentation således, at bemyndigelsen også gælder for arbejdsrelateret vold uden for arbejdstid.
 8. § 78 a om bemyndigelserne til at fastsætte nærmere regler om offentliggørelse af virksomhedens arbejdsmiljø således, at bemyndigelserne også gælder for arbejdsrelateret vold uden for arbejdstid.
 9. § 79 om Arbejdstilsynets tavshedspligt således, at arbejdsrelateret vold uden for arbejdstid også er omfattet af tavshedspligten og pligten til ikke at oplyse arbejdsgivere eller andre om, at Arbejdstilsynet har modtaget en klage.

Øvrige bestemmelser 

§ 11. § 81, stk. 1 - 5 i kapitel 14 om klageadgang i lov om arbejdsmiljø gælder også for arbejdsrelateret vold uden for arbejdstid således, at Arbejdstilsynets afgørelser om arbejdsrelateret vold uden for arbejdstid også kan påklages til Arbejdsmiljøklagenævnet.

§ 12. § 81 c i kapitel 14 a om bemyndigelse til at fastsætte regler om digital kommunikation i lov om arbejdsmiljø gælder også for arbejdsrelateret vold uden for arbejdstid.

§ 13. § 84 om bemyndigelse til at fastsætte regler om straf i lov om arbejdsmiljø gælder også for arbejdsrelateret vold uden for arbejdstid.

Kapitel 3 Særlige pligter for arbejdsgiveren om retningslinjer, vejledning og politianmeldelse

(ophævet).

Kapitel 4 Straf

§ 16. Medmindre højere straf er forskyldt efter lov om arbejdsmiljø eller anden lovgivning straffes med bøde eller fængsel i indtil 2 år, den der:

 1. Overtræder
  a) § 7, nr. 2 – 4,
  b) § 7, nr. 5, litra a og b,
  c) § 7, nr. 6 - 7,
  d) § 7, nr. 8 for så vidt angår § 20, stk. 1, i lov om arbejdsmiljø,
  e) § 7, nr. 11 for så vidt angår § 23 og §§ 25 - 26 i lov om arbejdsmiljø,
  f) § 7, nr. 12,
  g) § 8, nr. 1, for så vidt angår § 38, stk. 1, i lov om arbejdsmiljø,
  h) § 10, nr. 4, for så vidt angår § 75, stk. 4, i lov om arbejdsmiljø,
  i) § 10, nr. 5, for så vidt angår § 76, stk. 1, i lov om arbejdsmiljø, eller
  j) (Ophævet).
 2. Ikke efterkommer afgørelser, der er meddelt i henhold til denne bekendtgørelse, jf. lov om arbejdsmiljø § 77.
 3. Undlader at meddele oplysninger efter § 7, nr. 9, jf. § 22, stk. 2, i lov om arbejdsmiljø.

Stk. 2. § 82, stk. 3 - 8 og §§ 82 a - 87 om straffens udmåling, bøder m.v. i lov om arbejdsmiljø finder anvendelse for overtrædelser efter stk. 1.

Kapitel 5 Ikrafttræden

§ 17. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2016.

Arbejdstilsynet, den 4. december 2015

Peter Vesterheden / Carsten Bendix

Indhold

Indhold

Henter PDF