Gå til hovedindholdet

Bekendtgørelser

Bekendtgørelse om sikring efter lov om arbejdsskadesikring for børn og unge i døgnophold efter barnets lov

Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse nr. 565 af 30. maj 2024 om sikring efter lov om arbejdsskadesikring for børn og unge i døgnophold efter barnets lov

I medfør af § 3, nr. 1, i lov om arbejdsskadesikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 1186 af 19. august 2022, som ændret ved lov nr. 753 af 13. juni 2023, fastsættes:

§ 1. Følgende personer er sikret efter arbejdsskadesikringsloven:

  1. Børn og unge, der er anbragt på børne- og ungehjem efter § 43, stk. 1, nr. 6, i barnets lov.
  2. Børn og unge på efterskoler, frie fagskoler og frie grundskoler med kostafdeling efter § 43, stk. 1, nr. 7, i barnets lov.
  3. Stk. 2. Sikringen omfatter ikke børn og unge i familiepleje.

Stk. 3. Sikringen omfatter følgerne af skader, der er forårsaget af aktiviteter af enhver art, der naturligt er forbundet med anbringelse. Sikringen omfatter ikke følgerne af rent private aktiviteter udenfor institutionen.

§ 2. Erstatning for tab af erhvervsevne kan tidligst tilkendes, når barnets eller den unges anbringelse eller ophold på børne- og ungehjemmet, efterskolen, den frie fagskole eller grundskole med kostafdeling ophører.

§ 3. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2024.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 586 af 1. juni 2017 om sikring efter lov om arbejdsskadesikring for personer i døgnophold efter lov om social service ophæves.

Beskæftigelsesministeriet, den 30. maj 2024

Ane Halsboe-Jørgensen / Sine Frederiksen

Indhold

Indhold

Henter PDF